Yleissairaalapsykiatria

Yleissairaalapsykiatrian erityispätevyyden suorittanut lääkäri suunnittelee ja toteuttaa potilaan hoidon monipuoliseen tietoon ja syvään ymmärtämiseen perustuvana kokonaisuutena. 

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 15.6.1999, tarkistettu 7.2.2016

Suomen Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmä perustettiin vuonna 1993. Järjestelmän tarkoituksena on tukea jäsenistön täydennyskoulutusta ja ammatillista kehittymistä. Erityispätevyyttä voidaan pitää lisäansiona. Erityispätevyysjärjestelmä täydentää asetuksella säädettyä erikoislääkärikoulutusta ja tiedekuntien suunnittelemaa lisäkoulutusjärjestelmää, jotka eivät voi täysin kattaa lääketieteen kehittyvää kenttää. Erityispätevyysjärjestelmä tukee terveydenhuoltojärjestelmän ja hoidon laadun kehittämistä. Erityispätevyys on pääsääntöisesti kahden tai useamman erikoisalan yhteinen.

Mitä yleissairaalapsykiatria on

Yleissairaalapsykiatria on siirtymistä perinteisestä psykiatriasta somaattisen ja psykiatrisen lääketieteen välimaastoon. Muuhun psykiatriaan verrattuna yleissairaalapsykiatriaan liittyy kaksi erityispiirrettä: toimipaikka ja monialaisuus. Yleissairaalapsykiatria on käsitettävä käytännön toimintatavaksi, jolla parannetaan mielenterveyspalveluita ja siihen liittyvää erityisosaamista somaattisten osastojen, tutkimusyksiköiden ja poliklinikoiden potilailla.

Yleissairaalapsykiatrinen työ on potilaskontaktien ohella yhteistyötä potilaiden hoidosta vastaavien työntekijöiden kanssa. Päämääränä on suunnitella ja toteuttaa hoito monipuoliseen tietoon ja syvään ymmärtämiseen perustuvana kokonaisuutena. Yleissairaalassa toimivalla psykiatrilla on kaksi roolia. Konsultanttina psykiatri on erikoisalansa asiantuntija diagnostiikassa ja potilaan hoidossa. Yhteistyöpsykiatriassa psykiatri on potilaita hoitavia työryhmiä yhdistävä ja tukeva henkilö. Psykosomatiikan näkökulmasta yleissairaalapsykiatria on psykosomaattisen lääketieteen sovellutusta, joka lähestyy, tulkitsee ja hoitaa ihmistä ongelmineen, joissa keskeisellä sijalla on häiriö mielen, ruumiin ja ympäristön vuorovaikutussuhteissa (mm. Huyse ym., Greenhill 1981, 1988,Lehtonen 1996, Mayou 1997).

Yleissairaalapsykiatrian erityispätevyyden myöntäminen

Suomen Psykiatriyhdistyksen esitys yleissairaalapsykiatrian erityispätevyyden perustamiseksi hyväksyttiin Lääkäriliiton hallituksessa 15.6.1999. Erityispätevyys on pätevyyslautakunnan esityksestä laajennettu käsittämään lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkärit. Erityispätevyys myönnettiin siirtymäajan sääntöjen perusteella runsaalle kuudellekymmenelle erikoislääkärille. Siirtymäaika on sittemmin umpeutunut.

Yleissairaalapsykiatrian erityispätevyysohjelma on tarkoitettu psykiatrian, nuorisopsykiatrian tai lastenpsykiatrian erikoislääkärin oikeuden omaaville Suomen Lääkäriliiton jäsenille. Pätevyys on elinikäinen. Sen myöntää Suomen Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja yleissairaalapsykiatrian erityispätevyyslautakunnan esityksestä sen jälkeen, kun hakija on hakemuksellaan osoittanut, että hän on suorittanut vaadittavan käytännön ja teoreettisen koulutuksen. Koulutusta valvoo Suomen Psykiatriyhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrian yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen hallituksien nimeämä erityispätevyyslautakunta.

Erityispätevyyslautakunta

Suomen Psykiatriyhdistyksen hallitus nimeää erityispätevyyslautakuntaan viisi, kuusi jäsentä niin, että kaikki yliopistolliset sairaanhoitopiirit ovat edustettuina. Suomen Nuorisopsykiatrian Yhdistys ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistys nimeävät kumpikin yhden edustajan. Erityispätevyyslautakunta nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunta myöntää koulutuspaikkaoikeudet, hyväksyy kouluttajat, tarkistaa erityispätevyysohjelman, hyväksyy teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen ja valvoo koulutuksen toteutumista. Lautakunta valitsee kuulustelijat, järjestää eriytispätevyyskuulustelut yhdessä Lääkäriliiton politiikkatoimialan kanssa sekä tekee esityksen Suomen Lääkäriliitolle erityispätevyyden myöntämiseksi sitä hakevista erikoislääkäreistä.

Koulutuspaikat ja kouluttajat

Erityispätevyyslautakunta myöntää hakemuksesta yleissairaalapsykiatrisille yksiköille oikeuden toimia koulutuspaikkana. Kun koulutuspaikkaa haetaan, yksikön tulee esittää suunnitelma koulutuksen järjestämisestä, sisällöstä ja nimetä koulutuksesta vastaava henkilö, jolla tulee olla alan erityispätevyys. Yksityiskohtaisemmat tiedot koulutuspaikkaoikeuden hakemisesta on saatavissa erityispätevyyslautakunnalta. Mikäli koulutuspaikaksi hyväksytyn yksikön edellytykset toimia koulutuspaikkana oleellisesti muuttuvat, on koulutuspaikka/ kouluttaja velvollinen ilmoittamaan tästä erityispätevyyslautakunnalle, jonka harkinnan perustella päätetään koulutuspaikkaoikeuden jatkumisesta tai raukeamisesta. Erityispätevyyslautakunta omalta osaltaan seuraa tilannetta ja pitää luetteloa koulutuspaikkaoikeuksista.

Näitä sääntöjä laadittaessa koulutuspaikkaoikeudet on myönnetty seuraaville yleissairaalapsykiatrian yksiköille:

Täydet kahden vuoden koulutusoikeudet:
HUS/ HYKS/ Helsingin sairaalat: Psykiatrinen konsultaatiopoliklinikka, HYKS Lasten yleissairaalapsykiatrian yksikkö, HYKS Nuorten yleissairaalapsykiatrinen työryhmä

Keski-Suomen keskussairaala, yleissairaalapsykiatrian yksikkö, kahden vuoden koulutusoikeudet 2020-2022

KYS psykiatrian palveluyksikkö

OYS Psykiatrian tulosyksikkö yleissairaalapsykiatrinen yksikkö

Päijät-Hämeen keskusairaala

Pohjois-Karjalan keskussairaala, sisältäen satelliittisopimuksen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ja Kuopion yliopistollisen keskussairaalan yleissairaalapsykiatrian klinikoiden välillä vuosille 2015-2016

TAYS Aikuispsykiatrian tulosalue yleissairaalapsykiatrian yksikkö

TYKS aikuispsykiatrian yksikkö

Yhden vuoden koulutusoikeudet:
Keski-Pohjanmaan keskussairaalan ja Keski-Suomen keskussairaalan yleissairaalapsykiatrian yksiköt.

Puolen vuoden koulutusoikeus:

Käytännön koulutus

Koulutus suoritetaan ennalta suunnitellun ohjelman mukaisesti. Koulutus sisältää kaksi (2) vuotta päätoimista palvelua yleissairaalapsykiatrian erityispätevyyden omaavan erikoislääkärin ohjauksessa, mistä yksi vuosi voidaan suorittaa muussa kuin yliopistollisessa yleissairaalapsykiatrisessa yksikössä. Koko kaksivuotinen palvelu voidaan suorittaa muussa kuin yliopistollisessa koulutusyksikössä, mikäli yliopistollisen sairaalan kanssa on sovittu riittävän yleissairaalapsykiatrisen koulutuksen ja työnohjauksen järjestämisestä (”sateenvarjokoulutus/ satelliittikoulutus”). Näissä tapauksissa kutakin koulutettavaa koskeva koulutusjärjestely ja siihen liittyvä koulutuspaikan ja yliopistosairaalan välinen kirjallinen sopimus tulee etukäteen hyväksyttää yleissairaalapsykiatrian erityispätevyyslautakunnassa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tulee muodostaa mielekäs ja pätevyysalueen kaikki osa-alueet kattava kokonaisuus. Koulutettavan tulee suorittaa koulutusaikana:

 • psykiatrisia konsultaatioita muille erikoisaloille
 • yleissairaalapsykiatrisia työkyvyn ja/ tai toimintakyvyn tai kasvu- ja kehitysmahdollisuuksien arviointeja
 • väkivallan, hyväksikäytön tai muun kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneiden tai itsetuhoisten potilaiden kliinisiä arvioita ja hoitoja
 • kriisipsykiatrisia konsultaatioita
 • kymmenen (10) kriisipsykiatrista hoitoa, vähintään viisi tapaamista/ potilas
 • osallistua muiden erikoisalojen kanssa yleissairaalapsykiatrisen toiminnan kehittämiseen omassa sairaalassaan.
 • perehtyä somaattisesti sairaan potilaan psykoterapeuttisen hoitoon sekä sen tarvearviointiin ja vaikuttavuuden mittaamiseen.
 • perehtyä paikalliseen suuronnettomuusvalmiussuunnitelmaan ja sitä koskeviin valtakunnallisiin ohjeisiin.
 • perehtyä psykiatriseen työnohjaustoimintaan yleissairaalassa mukaan luettuna ryhmämuotoinen työnohjaus ja konsultointi
 • osallistua suunnitelmalliseen toimipaikkakoulutukseen sekä valtakunnallisiin/kansainvälisiin alan koulutustilaisuuksiin
 • perehtyä tieteellisen tutkimuksen perusteisiin yleissairaalapsykiatriassa siten, että koulutettava saa valmiuden itsenäisesti arvioida alan kehitystä tieteellisessä kirjallisuudessa.

Teoreettista koulutusyksikön sisäistä toimipaikkakoulutusta yleissairaalapsykiatrian aiheista tulee olla vähintään 40 tuntia Työnohjausta kokeneen yleissairaalapsykiatrian erityispätevyyden omaavan erikoislääkärin toimesta tulee myös olla vähintään 40 tuntia.

Koulutussuunnitelmat (liitteenä mallipohja) lähetetään erityispätevyyslautakunnalle hyväksyttäväksi.

Erityispätevyyttä haettaessa käytännön palvelun tulee olla suoritettu viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus

Teoreettista kurssimuotoista koulutusta tulee hankkia vähintään 40 tuntia koulutusyksikön ulkopuolisissa koti- tai ulkomaisissa koulutustilaisuuksissa. Kyseeseen voivat tulla alueelliset lääkäripäivät, psykiatrian tai muiden yleissairaalapsykiatrialle merkittävien yhdistysten järjestämät koulutustilaisuudet, kansainväliset psykosomatiikan ja psykiatrian kongressit ja workshop-tilaisuudet sekä muut koulutustilaisuudet, joissa käsitellään yleissairaalapsykiatrian kysymyksiä erityispätevyyslautakunnan hyväksynnän mukaan.

Erityispätevyyttä haettaessa kurssimuotoisen koulutuksen tulee olla suoritettu viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Kuulustelu

Erityispätevyyslautakunta järjestää yhdessä Suomen Lääkäriliiton politiikkatoimialan kanssa kaksi kertaa vuodessa (toukokuussa ja marraskuussa) valtakunnallisen kuulustelun. Erityispätevyyslautakunta valitsee kuulustelijat, joita tulee olla vähintään kaksi. Kuulustelijoilla tulee olla yleissairaalapsykiatrian erityispätevyys. Tentin ajankohdista ilmoitetaan Suomen Lääkärilehdessä ja Suomen Lääkäriliiton nettisivuilla. Kuulusteluun ilmoittaudutaan Lääkäriliittoon Ulla Anttilalle 040 455 2542 tai etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi noin kuukautta ennen. Kuulustelu pidetään Lääkäriliiton tiloissa, Mäkelänkatu 2, Helsinki. Kuulustelu voidaan suorittaa myös Oulussa tai erikseen sovituin järjestelyin etätenttinä työpaikalla. Kuulustelu on maksuton.

Kuulustelussa vaadittava kirjallisuus:

Psykiatriassa

 1. 1. Stern TA, Freudenreich O, Smith FA, Fricchione GL, Rosenbaum JF: Massachusetts General Hospital Handbook of General Hospital Psychiatry. 7th Ed. Elsevier 2017. ISBN-13: 978-0323484114
 2. Lloyd GG, Guthrie E: Handbook of Liaison Psychiatry.Cambridge University Press 2007. ISBN: 13:9780521826372
 3. Yleissairaalapsykiatrian oppikirja (Duodecim-kirjasarjassa 6/20 julkaistu)

Lisäksi edellytetään seuraavien aikakausilehtien kolmen viimeisen vuosikerran seuraamista:

 • General Hospital Psychiatry
 • Journal of Psychosomatic Research
 • American Journal of Psychiatry ja Archives of General Psychiatry, yleissairaalapsykiatristen aiheiden osalta

Lastenpsykiatriassa ja nuorisopsykiatriassa yleissairaalapsykiatriaa koskevin osin:

 1. Lewis: Child and Adolescent Psychiatry, a comprehensive textbook, tai Rutter, Taylor, Hersov: Child and Adolescent Psychiatry tai Jerry M. Wiener, MD, Mina K. Dulcan, MD: Textbook of child and Adolecent Psychiatry
 2. Lloyd GG, Guthrie E: Handbook of Liaison Psychiatry.Cambridge University Press 2007. ISBN: 13:9780521826372
 3. Lastentaudit (toim. Siimes, Petäjä), Duodecim
 4. Aalberg-Siimes: Lapsesta aikuiseksi
 5. Robert C.Scaer, MD: The Body Bears the Burden, Trauma, Dissociation, and Disease tai Babette Rothschild: The Body Remembers, The Psychophysiology of Trauma and Trauma Treatment

ja lehdistä

 • General Hospital Psychiatry, soveltuvin osin
 • Journal of Psychosomatic Research
 • Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry

Erityispätevyyttä haettaessa kuulustelun tulee olla suoritettu viimeisten neljän vuoden aikana.

Erityispätevyyden hakeminen

Erityispätevyyttä haettaessa

 • kurssimuotoisen koulutuksen tulee olla suoritettu viimeisten kymmenen vuoden aikana
 • käytännön palvelun tulee olla suoritetty viimeisten kymmenen vuoden aikana
 • kuulustelun tulee olla suoritettu viimeisten neljän vuoden aikana

Yleissairaalapsykiatrian erityispätevyyshakemukseen tulee sisältää seuraavat asiakirjat:

 1. Lääkäriliitolle osoitettu hakulomake
 2. Nimikirjanote tai vastaava selvitys sekä esimiehen antama tai muu luotettava, oikeaksi todistettu selvitys hakijan yleissairaalapsykiatrisesta palvelusta, jonka perusteella hän hakee yleissairaalapsykiatrian erityispätevyyttä.
 3. Selvitys teoreettisesta kurssimuotoisesta koulutuksesta ja mahdolliset muut asiaan vaikuttavat selvitykset, joihin hakija haluaa vedota, esimerkiksi alan julkaisut, järjestötoiminta tai vastaava.
 4. Todistus suoritetusta erityispätevyyskuulustelusta.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa pätevyyslautakunnalle osoitteella: Suomen Psykiatriyhdistys, Yleissairaalapsykiatrian pätevyyslautakunta, Fredrikinkatu 71 A 4, 00100 Helsinki, puh (09) 4770660, faksi (09) 47706611. Erityispätevyyttä koskevat tiedustelut: pätevyyslautakunnan puheenjohtaja Jaakko Leskinen, etunimi.sukunimi@pshp.fi

Takaisin