Lääkärisopimus 2022-2025

Uusi Lääkärisopimus on voimassa 1.5.2022 - 30.4.2025. Tutustu täällä sen sisältöön.

Sopimuksen voimassaoloaika ja soveltamisala

Kaikki kunta-alan sopimukset, myös Lääkärisopimus, ovat voimassa 1.5.2022 - 30.4.2025.

Lääkärisopimuksen soveltamisalaan on tehty tarkentavia muutoksia, joista kerrotaan tarkemmin erillisellä taustamuistiolla, joka tulee myöhemmin ilmestyvän yleiskirjeen liitteeksi.

Amanuensseja koskevat määräykset siirretään kokonaan KVTES:n soveltamispiiristä Lääkärisopimuksen piiriin.

Lääkärisopimus

Lääkärien virka- ja työehtosopimuksen 2022–2025 allekirjoituspöytäkirja

Yleiskirje 22.6.2022

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten soveltamista koskeva erillissopimus

Palkkaratkaisu 

Sovittelulautakunnan ehdotuksen mukaisesti palkankorotukset perustuvat kolmivuotiseen Lääkärisopimukseen (2022-2025) ja viisivuotiseen koko kunta- ja hyvinvointialaa koskevaan palkkaohjelmaan (2023-2027). Lääkärisopimuksen palkankorotukset ovat kolmessa vuodessa keskimäärin 6,5 %. Palkkaohjelman palkkoja korottava vaikutus kaikilla sopimusaloilla on viidessä vuodessa 5,1 %. Näin ollen sovittu ratkaisu korottaa lääkärien palkkoja 2027 loppuun mennessä keskimäärin lähes 12 %.

Palkankorotusten taso on suhteellisesti sama kaikilla kunnallisilla sopimusaloilla. Poikkeuksen tähän muodostaa 1.6.2022 maksettava 2 % yleiskorotus, joka on muodoltaan ns. sekalinjainen, eli alle 2300 euron kuukausipalkkaa saavilla korotus on vähintään 46 €. Vuonna 2022 maksetaan myös toinen palkankorotus, 0,5 % keskitetty erä, jonka kohdentamisesta Lääkäriliitto ja KT neuvottelevat syyskuun loppuun mennessä. Lisäksi tänä vuonna toteutetaan perhevapaauudistus, jonka kustannusvaikutukseksi on arvioitu 0,03%.

Vuosien 2023 ja 2024 osalta lääkärien palkankorotukset ovat vähintään 1,9 % vuodessa (1,5 % yleiskorotus ja 0,4 % paikallinen järjestelyerä). Lopullinen taso määräytyy kolmen yksityisen sopimusalan (Kemianteollisuus, Teknologiateollisuus, Auto- ja kuljetusala) palkankorotusten perusteella. Jos näillä aloilla sovitaan 1,9 % korkeammista palkankorotuksista, erotus maksetaan myös kunnallisille sopimusaloille. Kliinisten opettajien palkkausperusteita muutetaan 1.6.2023 lukien.

Yleiskorotukset korottavat tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän lisäksi suoriteperusteisia korvauksia.

Palkkaohjelman vuosittaiset korotukset ovat 1 %:n tasoa, ja ne jaetaan pääsääntöisesti paikallisina järjestelyerinä. Palkkaohjelman tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta.

Palkkaohjelma 

Keskitetyn erän jakaminen yleiskorotuksena 1.10.2022 ja neuvotteluosapuolten kannanotto palkkausjärjestelmäuudistuksesta hyvinvointialueille

Työaikaluvun muutokset

Säännöllisen työajan sijoittelu

Lääkärisopimuksen 2020-2021 määräaikaista määräystä säännöllisen työajan sijoittamisesta ja sen korvauksista jatkettiin uuden sopimuskauden ajan. Sopimusmääräys ja korvaustaso pysyivät muutoin ennallaan, mutta työt voidaan aloittaa jo klo 07.30 lukien.

Lepoaikamääräykset

Lepoaikamääräyksiin tehtiin edellisessä sopimuksessa muutoksia, mm. vuorokausilepomääräyksen ottaminen osaksi Lääkärisopimusta.

Vuorokausilepoa koskevat määräykset haluttiin säilyttää, mutta niiden rinnalle haluttiin kehittää vaihtoehtoja paikallisten joustomahdollisuuksien lisäämiseksi. Nämä joustot mahdollistettiin luomalla raamit paikallisille sopimuksille. Lääkärisopimuksen vuorokausilepomääräyksen osana on kaksi liitesopimusta, joiden erikseen määriteltyjen vähimmäisedellytysten tulee täyttyä. Muutoin niiden puitteissa voidaan tehdä paikallisia tai esim. yksikkökohtaisia ratkaisuja päivystyksen ja lepoaikojen järjestämiseksi.

Viikkolevon osalta suurimmat haasteet kohdistuivat epäselvyyteen sen ja vuorokausilevon välillä. Uudessa sopimuksessa viikkolepomääräykset ovat kokonaan uudelleenkirjoitetut esimerkkien kera, mutta varsinainen sisältö niiden osalta ei muuttunut.

Perhevapaauudistus

Elokuun alusta voimaan tulevan perhevapaauudistuksen myötä myös palkallisia perhevapaita uudistettiin. Nykyinen 72 päivän palkallinen äitiysvapaa ja 12 päivän palkallinen isyysvapaa muuttuvat 40 päivän palkalliseksi raskausvapaaksi ja kumpaakin vanhempaa erikseen koskevaksi 32 päivän palkalliseksi vanhempainvapaaksi.

Sopimusjärjestelmä

Kunta-alan sopimusjärjestelmä pohjautuu pääsopimukseen, jossa on sovittu neuvotteluosapuolet ja sopimusalat. Sovintoesitys sisältää kunta- ja hyvinvointialan pääsopimuksen sekä siihen liittyvän liitäntäpöytäkirjan. Tämä tulee voimaan vanhan pääsopimuksen päättyessä marraskuussa. Käytännössä sopimusjärjestelmä pysyy entisellään muodostuen yhdestä pääsopimuksesta ja pääryhmästä, joka nitoo niin kunta- kuin hyvinvointialueen sopimus- ja neuvottelujärjestelmän yhteen.

Yleiset palvelusuhteen ehdot (mm. vuosiloma-, perhevapaa ja luottamusmiesmääräykset) ovat sisällöllisesti KVTES:ssa (Kuntien yleinen virka- ja työehtosopimus), jota myös lääkäreihin sovelletaan. KVTES:a vastaavaa yleiset palvelussuhteen ehdot sisältävää sopimusta hyvinvointialueille (HYVTES) aloitetaan neuvottelemaan viipymättä.

Hyvinvointialueiden luottamusmiesjärjestelmä

Sovintoesitys piti sisällään myös ratkaisun hyvinvointialueen luottamusmiesjärjestelmästä. Määräys lähtee siitä, että luottamusmiesjärjestelmästä solmitaan paikallinen sopimus kaikilla hyvinvointialueilla ja -yhtymissä 31.1.2023 mennessä. Näin ollen pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten lukumäärä sovitaan paikallisella sopimuksella.

Mikäi paikallista sopimusta ei saada aikaa määräaikaan mennessä, saa jokainen pääsopijajärjestö (JUKO ja JAU) asettaa kumpikin yhden pääluottamusmiehen. Asiasta tullaan antamaan erillistä ohjeistusta myöhemmin.

Sopimuksen irtisanominen mahdollista

Nyt hyväksytty sopimuskokonaisuus pitää sisällään kaikki kunta-alan sopimukset, ja lisäksi sopimukseen sisältyvät Kunnan ja hyvinvointialan pääsopimus, työelämän kehittämisyhteistyötä koskeva sopimus sekä palkkaohjelmaa koskeva virka- ja työehtosopimus 2023–2027.

Sote ry:tä koskevan sopimusratkaisun synnyttyä sopijaosapuolet (KT, JUKO ja JAU) kokoontuvat arvioimaan ratkaisun edellyttämiä toimenpiteitä JUKOn, JAUn ja KT:n hyväksymiin sopimuksiin.

JUKOn, JAUn ja KT:n sopimus pitää sisällään myös irtisanomismahdollisuuden kesken sopimuskauden 2022–2025.

Tutustu uunituoreeseen kunta-alan sopimukseesi – tällainen se on (JUKOn sivustolla)

Kysymyksiä ja vastauksia kuntasopimuksista (JUKOn sivustolla)