Psykoterapian kouluttaja

Psykoterapian kouluttajan erityispätevyys pätevöittää toimimaan kouluttajana ja työnohjaajana psykoterapian erityispätevyyteen tähtäävässä koulutuksessa.

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa 8.6.1995.

Psykoterapian kouluttajan erityispätevyyden myöntämisperusteet

Psykoterapian kouluttajan erityispätevyys pätevöittää toimimaan kouluttajana ja työnohjaajana psykoterapian erityispätevyyteen tähtäävässä koulutuksessa.

Kouluttajan erityispätevyyteen johtavaa koulutusta antavalle koulutusorganisaatiolle asetettavat vaatimukset:

1. Organisaatiolla tulee olla

  • psykoterapiakoulutuksesta vastaava elin (koulutustoimikunta), jossa on enemmistönä ko. psykoterapiamuodon kouluttajapätevyyden omaavat henkilöt
  • hyväksytyt kouluttajien kouluttajapätevyyden kriteerit
  • eettinen toimikunta

2. Koulutuksen tulee olla prosessiluontoinen, jolla tarkoitetaan, että psykoterapiakoulutuksella on ajallinen ja sisällöllinen jatkuvuus. Koulutus voi olla yksi vaativan erityistason kokonaisuus tai koostua toisiaan täydentävistä osista.

Teoriaopetusta tulee olla vähintään 600 tuntia. Teoriaopetuksen kokonaismäärästä voi luento-opetusta olla korkeintaan 100 tuntia. Koulutuksen toiseen osaan valittaessa edellytetään, että hakija on ylläpitänyt psykoterapiataitojaan harjoittamalla psykoterapiaa ja käymällä työnohjauksessa.

Psykoanalyyttisessa yksilöpsykoterapiakoulutuksessa ja perheterapiakoulutuksessa ensimmäisen osan tulee olla joko erityistason psykoterapiakoulutus (Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 564/1994) tai psykoterapian erityispätevyyteen johtanut koulutus tai pääsääntöisesti voidaan hyväksyä myös ns. ylemmän erityistason koulutus. Tällöin erityistason koulutuksesta voidaan hyväksyä teoriaopetusta 200 tuntia ja psykoterapian erityispätevyyteen johtaneesta koulutuksesta tai ylemmän erityistason koulutuksesta 400 tuntia. Toisen osan keston tulee olla vähintään kaksi vuotta ja sisältää loput teoreettisesta koulutuksesta eli 400 tai 200 tuntia.

Kognitiivisessa psykoterapiakoulutuksessa koulutus koostuu ns. ylemmän erityistason koulutuksesta, vähintään 400 tuntia, kestoltaan neljä vuotta ja tämän jälkeen suoritetusta vaativan erityistason koulutuksesta, vähintään 200 tuntia, kestoltaan kaksi vuotta.

Analyyttisen ryhmäpsykoterapian koulutuksessa vaativan erityistason koulutus on teoreettisesti ja sisällöllisesti erityistason koulutuksen jatko. Erityistason koulutuksessa tulee olla teoria- ja kliinisen opetuksen tunteja vähintään 300 tuntia. Vaativan erityistason koulutuksessa kokonaismäärä on vähintään 600 tuntia. Tähän ei ole laskettu havainnointia ryhmissä.

3. Koulutushoidot

Yhdestä kokonaisuudesta koostuvassa psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapian koulutuksessa seuraavat vaihtoehdot tulevat kysymykseen:

Kun käyntitiheys on kolme kertaa viikossa, edellytetään kolmen potilaan hoitoa työnohjauksen alaisena siten, että yksi hoito kestää vähintään kolme vuotta, toinen kaksi vuotta ja kolmas yhden vuoden. Vaihtoehtoisesti edellytetään kahta potilasta, joiden kummankin hoito kestää vähintään kolme vuotta.

Jos käyntitiheys on neljä kertaa viikossa, edellytetään yhden potilaan hoitoa kaksi vuotta ja kahden potilaan hoitoa yksi vuosi. Jos koulutus koostuu useammasta eri osasta, kouluttajan erityispätevyyteen johtavassa koulutusvaiheessa tulee olla kaksi uutta psykoterapiapotilasta, joista toista hoidetaan vähintään kaksi vuotta ja toista vähintään yksi vuosi.

Kognitiivisessa psykoterapiassa edellytetään vähintään kuuden potilaan hoitoa, joista kolmella potilaalla tulee olla lyhytterapia 10–25 käyntiä ja kolmella pitkä terapia 25–60 käyntiä. Käyntitiheys on kerran viikossa.

Perheterapiassa erityistasoa vaativammat perheterapiakoulutukset ovat toistaiseksi muodostuneet kahdesta kokonaisuudesta. Tällöin kouluttajan erityispätevyyteen johtavassa koulutusvaiheessa tulee olla kaksi uutta koulutushoitoa.

Analyyttisessa ryhmäpsykoterapiassa edellytetään ns. suljetun, tavallisen 7–8 jäsenen ryhmän hoitoa. Ryhmässä on oltava vähintään viisi jäsentä. Sen keston tulee olla vähintään kolme vuotta, vähintään 125 istuntoa.

4. Koulutushoitojen työnohjaus

Työnohjaajan pätevyysvaatimus on sama kuin kohdassa 7 määritelty kouluttajien koulutuspätevyys. Analyyttisessa yksilöpsykoterapiassa edellytetään työnohjausta kaikkiaan 200 tuntia. Kun koulutus koostuu useammasta eri osasta, erityistason tai ylemmän erityistason koulutuksesta voidaan lukea hyväksi 1/3 vaadittavasta 200 työnohjaustunnista. Kouluttajan erityispätevyyteen johtavan koulutusvaiheen työnohjaukseksi (2/3 kokonaistyönohjauksen määrästä) luetaan se työnohjaus, joka on tapahtunut tämän koulutusvaiheen alkamisen jälkeen. Työnohjauksen tulee tapahtua aluksi joka viikko. Sen jälkeen joka toinen viikko. Kunkin potilaan hoidossa tulee olla eri työnohjaaja.

Kognitiivisessa psykoterapiassa edellytetään työnohjausta vähintään 220 tuntia. Työnohjaus voi tapahtua joko yksilö- tai ryhmämuotoisesti. Edellytetään vähintään kahta eri työnohjaajaa, jotka ohjaavat eri koulutuspotilaiden hoitoja.

Perheterapiassa edellytetään yhteensä työnohjausta 200 tuntia. Työnohjauksen tulee pääsääntöisesti tapahtua ns. elävänä työnohjauksena ja koulutuksen aikana. Kullakin hoidolla tulee olla eri työnohjaaja myös koulutuksen jälkiosassa.

Analyyttisessa ryhmäpsykoterapiassa edellytetään työnohjausta vähintään 200 tuntia kahdella eri työnohjaajalla.

5. Henkilökohtainen soveltuvuus psykoterapeutiksi

Soveltuvuus arvioidaan haastatteluin koulutukseen valittaessa ja koulutuksen aikana työnohjaajien lausunnoin. Kaksiosaisessa koulutuksessa soveltuvuus arvioidaan erikseen molempiin osiin haettaessa.

6. Omakohtainen psykoterapia

Psykoterapeutilla on oltava joko Lääkäriliiton psykoterapian kouluttajan pätevyys tai vaativan erityistason psykoterapeutin pätevyys siinä psykoterapiamuodossa, jossa kouluttajapätevyyttä haetaan. Vähimmäistuntimäärät:

  • psykoanalyyttinen psykoterapia 500 tuntia, frekvenssi vähintään kolme kertaa viikossa
  • kognitiivinen psykoterapia 100 tuntia
  • perheterapia 120 tuntia
  • analyyttinen ryhmäpsykoterapia 250 tuntia

7. Kouluttajien kouluttajapätevyys

Kouluttajalla tulee olla joko Lääkäriliiton psykoterapian erityispätevyyden tai vaativan erityistason koulutuksen jälkeen hankittu kyseisen koulutusorganisaation selkeästi määrittelemä ja hyväksymä kouluttajapätevyys.

Suomen Psykiatriyhdistyksen psykoterapian pätevyyslautakunta

Suomen Psykiatriyhdistyksen hallitus nimittää psykoterapian pätevyyslautakunnan, jonka alaisena toimivat psykoanalyyttisen psykoterapian, kognitiivisen psykoterapian, ryhmäpsykoterapian ja perheterapian asiantuntemusta edustavat jaostot.

Psykoterapian pätevyyslautakunta

  • vastaanottaa ja luetteloi erityispätevyyshakemukset ja toimittaa ne edelleen asianomaisen jaoston arvioitavaksi
  • toteaa erityispätevyydet jaostojen lausuntojen pohjalta ja tekee niistä esityksen Suomen Lääkäriliitolle
  • antaa suosituksia ja lausuntoja psykoterapian koulutusohjelmista

Psykoterapian kouluttajan erityispätevyyden hakeminen

Hakemukset psykoterapian tai psykoterapian kouluttajan erityispätevyyden myöntämisestä tulee osoittaa Suomen Psykiatriyhdistyksen psykoterapian pätevyyslautakunnalle, joka päättää kunkin hakemuksen osalta, täyttääkö hakija edellytetyt pätevyysvaatimukset. Erityispätevyydet myöntää Suomen Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Psykiatriyhdistyksen pätevyyslautakunnan esityksestä. Liitto perii myöntämästään todistuksesta liiton hallituksen päättämän 60 euron maksun.

Hakulomake (pdf). Hakemuksen voi pyytää myös liiton politiikkatoimialalta Ulla Anttilalta, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi, puh 040 455 2542.

Hakemus osoitetaan psykoterapian pätevyyslautakunnalle osoitteella:
Suomen Psykiatriyhdistys/ psykoterapian pätevyyslautakunta
Fredrikinkatu 71 A 4
00100 Helsinki

Suomen Psykiatriyhdistyksen toimisto puh. (09) 4770 660, psy@psy.fi, pätevyyslautakunnan sihteeri Pia Fagerudd, etunimi.sukunimi@welho.com

Takaisin