Lääkärien virka- ja työehtosopimukseen uusi palkkauksen uraporrasjärjestelmä ja UKK:t

Lääkärien virka- ja työehtosopimus (LS 2022–2025) muuttuu takautuvasti 1.6.2023 alkaen. Lääkärisopimukseen on sovittu uusi palkkauksen uraporrasjärjestelmä. Uraporrasjärjestelmä korvaa tehtävän vaativuuden arvioinnin järjestelmän (tehtäväkohtainen palkka). Muut palkkausjärjestelmän osat eivät tässä vaiheessa muutu.

Uraporrasjärjestelmä korvaa aiemman työnantajakohtaisen tehtävien vaativuuden arviointiin perustuneen järjestelmän. Uudessa palkkausjärjestelmässä Lääkärisopimuksessa on määritelty portaat, joiden soveltaminen määräytyy tehtävän edellyttämän osaamisen ja vastuun perusteella. Uraporrasjärjestelmässä palkka muuttuu portaittain mm. koulutuksen, tehtäväsisällön ja uran vaiheiden myötä. 

Kussakin Lääkärisopimuksen liitteessä 1–4 on oma portaikkonsa, joista jokaisessa on kolme lohkoa: 

  • opiskelijat/lääkärit/erikoistumassa olevat lääkärit 
  • erikoislääkärit ja 
  • johtamistyötä tekevät. 

Osa Lääkärisopimuksen piirin kuuluvista voi olla myös uraporrasjärjestelmän ulkopuolisia tai kokonaispalkkaisia. 

Uutena palkkaelementtinä sopimukseen on tuotu tehtävälisä, jolla tarkoitetaan erillistä korvausta sellaisesta tehtävästä, jota ei ole huomioitu uraporraspalkkaa määriteltäessä. Lääkärisopimuksen palkkaliitteissä on erikseen määritelty, milloin tehtävälisä on velvoittava (mm. koulutus- ja ohjaustehtävät). 

Liitteen 1 (perusterveydenhuollon lääkärit) suoritepalkkausjärjestelmän käyttöönottoa on tarkistettu. Lisäksi on sovittu keskitetyn erän käytöstä (1.6.2023) ja tarkistettujen palkkojen maksamisesta 1.6.2023 erien osalta. 

Uuden valtakunnallisen uraporrasjärjestelmän käyttöönottoa edeltävät paikalliset neuvottelut paikallisista järjestelmätarkennuksista. Uraporrasjärjestelmään siirtymiseen on aikaa 31.12.2023 asti (siirtymäkausi). Siirtymä voi kuitenkin tapahtua niin pian kuin se on käytännössä mahdollista. Uraporrasjärjestelmän käyttöönotto ei lähtökohtaisesti muuta maksussa olevia palkkaeuroja, mutta palkkauksen eri osat muuttavat muotoaan. 

Nyt sovittu ratkaisu pitää sisällään myös Kunta- ja hyvinvointialan kehittämisohjelmassa olevan paikallisen erän (1,2 %) käytön osittain (0,8 %) keskitetysti. Keskitetty erä kohdennetaan erikoistuville lääkäreille. Loppuosa jaetaan paikallisena eränä, jota koskevat paikalliset neuvottelut käydään paikallisen aikataulun mukaan, kuitenkin mahdollisimman nopeasti. 

Lääkärisopimuksen (LS 2022–2025) sähköinen versio päivitetään syksyn aikana muuttuneiden määräysten vuoksi. Koko Lääkärisopimuksen terminologia päivitetään vastaamaan uutta palkkausjärjestelmää ja mm. lainsäädännön muutokset (sote-uudistus) huomioidaan. Lääkärien ja yleiset palvelussuhteen ehdot ovat määräytyneet 1.3.2023 lukien hyvinvointialan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES) mukaan siten kuin Lääkärisopimuksessa on tarkemmin määrätty. Myös tätä koskevat muutokset päivitetään sähköiseen sopimukseen. 

KT:n yleiskirje (21/2023) Lääkärien virka- ja työehtosopimukseen uusi palkkauksen uraporrasjärjestelmä selostaa kaikki sopimusmuutokset. 

​​​​


Tukimateriaalit uraporrasjärjestelmän paikallisiin neuvotteluihin

 

Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm kertoo tällä videolla uraporrasjärjestelmästä tarkemmin. 

Voit katsoa ja kuunnella videon kokonaisuudessaan tai siirtyä videossa suoraan tiettyyn sisältöön aikaleimojen mukaan. 

Katso videoon liittyvät diat tästä

(Videon kokonaiskesto on 29:32.)

00:20 Mihin sopimusta sovelletaan
01:45 Mitä sovittiin
03:51 Mikä on uutta
05:00 Uraporrasjärjestelmän tavoite
05:50 Valtakunnallinen ja velvoittava
08:24 Palkkauksen kolme vaihtoehtoa
08:52 Mistä palkka muodostuu
10:25 Uraporrasjärjestelmästä yleisesti
11:10 Uraporraspalkka, 4 §: osaaminen ja vastuu
12:21 Portaille sijoittaminen
14:28 Tehtävälisä
16:23 Vanhojen tehtävälisien muuntaminen
17:28 Uraporrasjärjestelmän ulkopuoliset
19:57 Kokonaispalkkainen lääkäri
22:25 Käyttöönottovaihe syksyllä 2023
24:22 Liitteen 1 suoritepalkkausjärjestelmä
25:05 Liitteiden 1–3 uraportaat
27:25 Tehtävälisästä ja sen velvoittavuudesta
29:05 Lisätiedon lähteitä

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen on koottu KT:n verkkosivuille

Usein kysyttyjen kysymysten kokonaisuutta päivitetään jatkuvasti alueiden neuvottelujen edetessä esittämien kysymysten perusteella.

Siirry kysymyksiin vastauksineen tästä (KT:n verkkosivuilla): https://www.kt.fi/sopimukset/ukk/laakarit/uraporrasjarjestelma-ja-palkkaus