Silmäkirurgia

Silmäkirurgian erityispätevyyden saamiseksi silmätautien erikoislääkärin tulee muun muassa tehdä vähintään 800 silmäkirurgista toimenpidettä, joiden tulee sisältää sekä silmän ulkoisia että sisäisiä leikkauksia. 

Hyväksytty liiton hallituksen kokouksessa 31.1.2001, tarkistettu 5.6.2018, tarkistettu 14.4.2022.

Silmäkirurgian erityispätevyyteen tähtäävä pätevöitymisohjelma on tarkoitettu kaikille silmätautien erikoislääkärin oikeuden omaaville Suomen Lääkäriliiton jäsenille.

Erityispätevyyden myöntää Suomen Lääkäriliitto Suomen Silmäkirurgiyhdistyksen erityispätevyystoimikunnan esityksestä vaatimuksiin kuuluvan käytännön ja teoreettisen koulutuksen hyväksytysti suorittamisen jälkeen.

Silmäkirurgian erityispätevyyskoulutusta valvoo Suomen Silmäkirurgiyhdistyksen keskuudestaan valitsema kolmehenkinen erityispätevyystoimikunta. Erityispätevyystoimikunnan jäsenet, sekä näille kaksi varajäsentä nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Erityispätevyystoimikunta myöntää koulutuspaikkaoikeudet, nimeää kouluttajat, hyväksyy teoreettisen kurssimuotoisen ja koulutuksen sekä valvoo käytännön toteutusta. Erityispätevyystoimikunta tarkistaa pätevöitymisohjelman sisällön vähintään viiden vuoden välein. Mahdolliset sisältömuutokset suunnittelee ja hyväksyy erityispätevyystoimikunta yhdessä Suomen Silmäkirurgiyhdistyksen hallituksen pj:n ja vpj:n kanssa.

Koulutuspaikkana voivat toimia julkisen erikoissairaanhoidon silmäkirurgiaa harjoittavat yksiköt. Julkisissa erikoissairaanhoidon yksiköissä (yliopistosairaala, muu julkisen erikoissairaanhoidon yksikkö) koulutuksesta vastaavalla henkilöllä tulee olla silmäkirurgian erityispätevyys.

Käytännön koulutus

Koulutuspaikan pätevöitymisohjelma noudattaa erityispätevyystoimikunnan laatimaa koulutusrunkoa. Koulutettava voi aloittaa erityispätevyysohjelman silmätautien erikoislääkärin oikeuden saatuaan.
Koulutuksen tulee sisältää päätoimista täysiaikaista palvelua ohjatussa toimessa:
2 vuotta yliopistosairaalassa tai 2,5 vuotta muussa julkisen erikoissairaanhoidon silmäyksikössä. Palveluaika lasketaan virkaehtosopimuksessa määritellyn viikkotyöajan mukaan. Työskentelyn osa-aikaisuus otetaan huomioon kertynyttä palveluaikaa laskettaessa.

Koulutuksen tulee ensisijaisesti muodostaa mielekäs silmäkirurgian tärkeimmät osa-alueet kattava kokonaisuus, joka takaa osaamisen monipuolisuuden. Erityispätevyyden myöntämisen edellytyksenä tulee tehdä vähintään 800 silmäkirurgista toimenpidettä, joiden tulee sisältää sekä silmän ulkoisia että sisäisiä leikkauksia. Vaativille takaosakirurgisille toimenpiteille voidaan soveltaa kerrointa 1,5. Polikliinisiä pientoimenpiteitä kuten esimerkiksi silmän laserkäsittelyä tai luomirakkulan tyhjennystä ei voi laskea hyväksi. Tehdyistä toimenpiteistä vähintään 200 toimenpidettä pitää olla muita kuin hakemuksessa yleisintä ilmoitettua tai siihen olennaisesti liittyvää toimenpidettä. Tehdyistä toimenpiteistä on esitettävä luotettava selvitys, esim. lokikirja tai sairaalan ATK-raportti.

Anomukseen tulee myös liittää kouluttajan lausunto, jossa kouluttajaa pyydetään kiinnittämään huomiota hakijan leikkaustoiminnan laatuun ja komplikaatioiden esiintyvyyteen.

Kliinistä palvelua voidaan korvata korkeintaan puoli vuotta tieteellisellä työskentelyllä silmäkirurgiaan kohdistuvassa kokopäivätoimisessa tutkimusprojektissa.
Käytännön koulutuksen tulee sisältää sekä kliinistä että teoreettista toimipaikkakoulutusta.

Silmäkirurgian erityispätevyyden koulutuspaikat

Yliopistolliset sairaalat: Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku
Muu julkinen erikoissairaanhoito: Koulutuspaikaksi kelpaavat ne julkisen erikoissairaanhoidon silmäyksiköt, joissa kouluttajina toimivat silmäkirurgian erityispätevyyden omaavat lääkärit. Mikäli silmäkirurgian erityispätevyyden omaavia kouluttajia on vain yksi, tulee hänen olla täysiaikaisessa virassa.

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus

Teoreettista kurssimuotoista koulutusta tulee hankkia 60 tuntia. Opetus voi olla valtakunnallista tai kansainvälistä. Yhdestä koulutustapahtumasta voidaan lukea hyväksi enintään 10 tuntia. Paikallisia tai alueellisia klinikkakoulutuksia ei hyväksytä. Koulutuksista tulee esittää osallistumistodistukset.

Kuulustelu
Silmäkirurgian erityispätevyyteen ei liity erillistä kuulustelua.

Hakemus
Silmäkirurgian erityispätevyyden hakemuksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat:
Hakemuslomake, joka on ladattavissa tästä linkistä. Esimiehen oikeaksi todistama selvitys ja nimikirjanote, joista ilmenee hakijan suorittama silmäkirurginen palvelu. Lokikirja tai muu luotettavaselvitys, josta ilmenee suoritetut silmäkirurgiset toimenpiteet. Kouluttajan lausunto, jossa kouluttajaa pyydetään kiinnittämään huomiota hakijan leikkaustoiminnan laatuun ja komplikaatioiden esiintyvyyteen.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa Suomen Silmäkirurgiyhdistyksen erityispätevyystoimikunnan sihteerille osoitteeseen: erityispatevyys@fscrs.fi
Huom. Sähköposti liitteineen ei saa ylittää 25mb.

Erityispätevyystoimikunta: puheenjohtajana Juha Välimäki, sihteerinä Sakari Suominen ja jäsenenä Janne Järvenpää.

Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse osoitteesta: erityispatevyys@fscrs.fi

Lisätietoja

Silmäkirurgian erityispätevyystoimikunta erityispatevyys@fscrs.fi
Takaisin