Silmäkirurgia

Silmäkirurgian erityispätevyyden saamiseksi silmätautien erikoislääkärin tulee muun muassa tehdä vähintään 800 silmäkirurgista toimenpidettä, joiden tulee sisältää sekä silmän ulkoisia että sisäisiä leikkauksia. 

Hyväksytty liiton hallituksen kokouksessa 31.1.2001, tarkistettu 5.6.2018.

Silmäkirurgian erityispätevyyteen tähtäävä pätevöitymisohjelma on tarkoitettu kaikille silmätautien erikoislääkärin oikeuden omaaville Suomen Lääkäriliiton jäsenille. Erityispätevyyden myöntää Suomen Lääkäriliiton koulutusvaliokunta Suomen Silmäkirurgiyhdistyksen erityispätevyystoimikunnan esityksestä vaatimuksiin kuuluvan käytännön ja teoreettisen koulutuksen hyväksytysti suorittamisen jälkeen. Koulutusta valvoo Suomen Silmäkirurgiyhdistyksen nimeämä kolmihenkinen erityispätevyystoimikunta. Suomen Silmäkirurgiyhdistys valitsee keskuudestaan kolmihenkisen erityispätevyystoimikunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja näille kaksi varajäsentä. Toimikunta myöntää koulutuspaikkaoikeudet, nimeää kouluttajat, laatii valtakunnallisen pätevöitymisohjelmarungon, hyväksyy teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen ja valvoo koulutusta. Silmäkirurgian erityispätevyysoimikunta: puheenjohtaja Janne Järvenpää, sihteeri Sulevi Kaipiainen ja Jukka Sulonen.

Koulutuspaikat ja kouluttajat

Erityispätevyystoimikunta myöntää hakemuksesta silmäkirurgiselle yksikölle oikeuden toimia koulutuspaikkana. Koulutuspaikkaa hakevan yksikön tulee hakemuksen yhteydessä esittää suunnitelma koulutuksen järjestämisestä ja sisällöstä sekä koulutuksesta vastaava henkilö, jolla tulee olla silmäkirurgian erityispätevyys.

Vaatimukset 1.1.2019 alkaen: Koulutuspaikkana voivat toimia julkisen erikoissairaanhoidon silmäkirurgiaa harjoittavat yksiköt sekä yksityiset silmäkirurgiset yksiköt. Julkisissa erikoissairaanhoidon yksiköissä (yliopistosairaala, muu julkisen erikoissairaanhoidon yksikkö) koulutuksesta vastaavalla henkilöllä tulee olla silmäkirurgian erityispätevyys. Yksityisten silmäkirurgisten yksiköiden osalta erityispätevyystoimikunta voi koulutuksen alkaessa hakemuksesta myöntää koulutusoikeuden etukäteen koulutettavalle kyseiseen toimipisteeseen. Hakemuksesta tulee käydä selville yksikön toiminimi, sijainti, koulutussuunnitelma sekä koulutuksesta vastaava, jolla tulee olla silmäkirurgian erityispätevyys.

Käytännön koulutus

Koulutuspaikan pätevöitymisohjelma noudattaa erityispätevyystoimikunnan laatimaa koulutusrunkoa.

Koulutettava voi aloittaa erityispätevyysohjelman silmätautien erikoislääkärin oikeuden saatuaan.

Koulutuksen tulee sisältää kokopäivätoimista palvelua ohjatussa toimessa:
1) 2 vuotta yliopistosairaalassa tai 2,5 vuotta keskussairaalassa (erityispätevyystoimikunnan hyväksymässä yksikössä) Edellä mainitut palveluajat tarkoittavat kokopäivätoimista palvelua täysiaikaisessa virassa. Mikäli palvelu on osa-aikaista suhteutetaan se viran osa-aikaprosenttiin, jolloin esim. kaksi vuotta 50 % osa-aikavirassa vastaa yhtä vuotta kokopäivätoimista palvelua
tai
2) 1 vuosi yliopistosairaalassa ja 2 vuotta yksityisessä silmäkirurgisessa yksikössä tai 1,5 vuotta keskussairaalassa ja 2 vuotta yksityisessä silmäkirurgisessa yksikössä.

Vaatimukset 1.1.2019 alkaen: Koulutuksen tulee sisältää päätoimista täysiaikaista palvelua ohjatussa toimessa:

1. 2 vuotta yliopistosairaalassa tai 2,5 vuotta muussa julkisen erikoissairaanhoidon silmäyksikössä

2. 1 vuosi yliopistosairaalassa ja 2 vuotta yksityisessä silmäkirurgisessa yksikössä tai 1,5 vuotta muussa julkisen erikoissairaanhoidon silmäyksikössä ja 2 vuotta yksityisessä silmäkirurgisessa yksikössä

Palveluaika lasketaan virkaehtosopimuksessa määritellyn viikkotyöajan mukaan. Työskentelyn osa-aikaisuus otetaan huomioon kertynyttä palveluaikaa laskettaessa niin julkisen kuin yksityisenkin toimipisteen osalta.

Koulutuksen tulee muodostaa mielekäs silmäkirurgian tärkeimmät osa-alueet kattava kokonaisuus, joka takaa koulutuksen monipuolisuuden. Täten esim. pelkällä kaihi- tai takaosakirurgialla ei voi saada silmäkirurgian erityispätevyyttä. Koulutusaikana tulee suorittaa 800 silmäkirurgista toimenpidettä, joiden tulee sisältää sekä silmän ulkoisia että sisäisiä toimenpiteitä. Vaativille takaosakirurgisille toimenpiteille voidaan soveltaa kerrointa 1,5. Polikliinisiä pientoimenpiteitä kuten silmänpohjan laserointia tai luomirakkulan tyhjennystä ei voi laskea hyväksi.

Vaatimukset 1.1.2019 alkaen: Koulutuksen tulee ensisijaisesti muodostaa mielekäs silmäkirurgian tärkeimmät osa-alueet kattava kokonaisuus, joka takaa osaamisen monipuolisuuden. Erityispätevyyden myöntämisen edellytyksenä tulee tehdä vähintään 800 silmäkirurgista toimenpidettä, joiden tulee sisältää sekä silmän ulkoisia että sisäisiä leikkauksia. Vaativille takaosakirurgisille toimenpiteille voidaan soveltaa kerrointa 1,5. Polikliinisiä pientoimenpiteitä kuten esimerkiksi silmän laserkäsittelyä tai luomirakkulan tyhjennystä ei voi laskea hyväksi. Tehdyistä toimenpiteistä vähintään 200 toimenpidettä (25 %/ 800) pitää olla muita kuin hakemuksessa yleisintä ilmoitettua tai siihen olennaisesti liittyvää toimenpidettä. Jos hakija ei pysty luotettavasti osoittamaan, että hän on tehnyt vähintään 200 muuta kuin hakemuksessa yleisimpänä esiintyvää tai siihen olennaisesti liittyvää toimenpidettä, voidaan silmäkirurgian erityispätevyys myöntää, jos toimenpiteiden kokonaismäärä on 2 000 kpl.

Tehdyistä toimenpiteistä on esitettävä luotettava selvitys, esim. lokikirja tai sairaalan ATK-raportti. Anomukseen tulee myös liittää kouluttajan lausunto, jossa kouluttajaa pyydetään kiinnittämään huomiota hakijan leikkaustoiminnan laatuun ja komplikaatioiden esiintyvyyteen.

Kliinistä palvelua voidaan korvata korkeintaan puoli vuotta tieteellisellä työskentelyllä silmäkirurgiaan kohdistuvassa kokopäivätoimisessa tutkimusprojektissa.

Käytännön koulutuksen tulee sisältää sekä kliinistä että teoreettista toimipaikkakoulutusta.

Silmäkirurgian erityispätevyyden koulutuspaikat

Yliopistolliset sairaalat

Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku

Keskussairaalat ja kouluttaja(t):

Koulutuspaikaksi kelpaavat ne keskussairaalat, joissa kouluttajina toimivat silmäkirurgian erityispätevyyden omaavat lääkärit. Mikäli silmäkirurgian erityispätevyyden omaavia kouluttajia on vain yksi, tulee hänen olla täysiaikaisessa virassa.

Yksityinen silmäkirurginen yksikkö

Koulutettavan ja kouluttajan (silmäkirurgian erityispätevyys) tulee ennen koulutusjakson alkua olla yhteydessä erityispätevyystoimikunnan sihteeri Janne Järvenpäähän, etunimi.sukunimi@vshp.fi, pätevöitymisssuunnitelman laatimiseksi. Koulutusjakson päätteeksi erityispätevyystoimikunta arvioi koulutuksen tapauskohtaisesti hakijan/kouluttajan antaman selvityksen perusteella.

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus

Teoreettista kurssimuotoista koulutusta tulee hankkia 60 tuntia. Opetus voi olla valtakunnallista tai kansainvälistä. Yhdestä koulutustapahtumasta voidaan lukea hyväksi enintään 10 tuntia. Paikallisia tai alueellisia klinikkakoulutuksia ei hyväksytä. Koulutuksista tulee esittää osallistumistodistukset.

Kuulustelu

Silmäkirurgian erityispätevyyteen ei liity erillistä kuulustelua.

Hakemus ja tiedustelut

Silmäkirurgian erityispätevyyden hakemuksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat:

  1. Hakemuslomake (word-muodossa)
  2. Esimiehen oikeaksi todistama selvitys ja nimikirjanote, joista ilmenee hakijan suorittama silmäkirurginen palvelu.
  3. Lokikirja tai muu luotettava selvitys, josta ilmenee suoritetut silmäkirurgiset toimenpiteet.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Suomen Silmäkirurgiyhdistyksen erityispätevyystoimikunnan yhteyshenkilölle: Järvenpää Janne, etunimi.sukunimi@vshp.fi

Erityispätevyystoimikuntaan kuuluvat lisäksi Juha Välimäki ja Sakari Suominen.

Takaisin