Lastenpsykoterapia

Lastenpsykoterapian erityispätevyyden suorittanut lääkäri hallitsee valitsemassaan psykoterapiamuodossa keskeisen teoreettisen viitekehyksen ja pystyy itsenäisesti toteuttamaan psykoterapioita.

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa  26.1.1996

Pätevöitymisohjelman vaatimukset

Lastenpsykoterapian erityispätevyys voidaan myöntää lastenpsykiatrian ja erityistapauksessa myös muulle erikoislääkärille ja se voidaan hankkia psykoanalyyttisen psykoterapian, kognitiivisen psykoterapian, ryhmäpsykoterapian, varhaislapsuuden vuorovaikutusterapian ja perhepsykoterapian alueella.

Tavoitteet

Erityispätevyyteen johtavan koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen erikoislääkäri valitsemassaan psykoterapiamuodossa

  • hallitsee psykoterapiaa koskevan keskeisen teoreettisen viitekehyksen ja empiirisen tutkimustiedon
  • hallitsee psykoterapeuttisen diagnostisen hypoteesin laatimisen
  • pystyy itsenäisesti toteuttamaan psykoterapioita
  • pystyy toimimaan mielenterveyslaissa edellytetyllä tavalla hoitosuhteiden työnohjaajana
  • pystyy toimimaan psykoterapeuttisesti toimivan työryhmän ja hoitoyksikön johtajana

Edellytykset

Koulutus edellyttää soveltuvuutta lastenpsykoterapeuttina toimimiseen, mikä yleensä on yhteydessä riittävään kokemukseen omakohtaisesta psykoterapiasta. Koulutusohjelman vastuulliset kouluttajat arvioivat koulutettavan soveltuvuuden ja psykoterapiakokemuksen koulutusohjelmaan hakeuduttaessa ja sen aikana.

Laajuus ja sisältö

Koulutusohjelma on prosessiluonteinen ja koulutettavan tulee koulutuksen aikana työskennellä sellaisissa olosuhteissa, että hänen on käytännössä mahdollista toteuttaa koulutukseen kuuluvia psykoterapioita.

Koulutusohjelman vähimmäiskesto on noin neljä vuotta ja se voi rakentua yhden tai kahden koulutusjakson muodostamasta koulutuskokonaisuudesta. Erikoislääkärin tutkintoon johtavana erikoistumisaikana hankittu, erityispätevyyden vaatimuksia vastaava koulutus voidaan hyväksyä osaksi erityispätevyyteen johtavaa koulutusta.

Teoreettisen seminaarimuotoisen koulutuksen vähimmäislaajuus on 400 tuntia ohjattua opetusta. Teoriakoulutukseen kuuluu yksin tai pienryhmässa tehty, kyseistä psykoterapiamuotoa koskeva, koulutusohjelman vastuullisen kouluttajan hyväksymä tieteellinen esitelmä.

Käytännöllinen koulutus koostuu välillisessä tai välittömässä työnohjauksessa tapahtuvasta omakohtaisesta psykoterapiatyöskentelystä koulutuspotilaiden kanssa. Työnohjaajia tulee olla ainakin kaksi ja työnohjauksen vähimmäislaajuus on 120 tuntia.

Teoreettista koulutusta ja käytännöllistä koulutusta voi antaa lastenpsykoterapian kouluttajan erityispätevyyden tai vastaavan koulutuksen hankkinut kouluttaja.

Erityispätevyyden hakeminen ja myöntäminen

Hakemus lastenpsykoterapian erityispätevyyden myöntämiseksi osoitetaan Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen psykoterapian pätevyyslautakunnalle ja siihen tulee liitteeksi todistus lastenpsykiatrian tai muusta erikoislääkärin tutkinnosta sekä koulutusyhteisön tai vastuullisen kouluttajan selvitys soveltuvuudesta psykoterapeuttina toimimiseen sekä teoreettisen koulutuksen suorittamisesta ja työnohjauksen riittävyydestä.

Psykoterapian pätevyyslautakunta päättää, täyttääkö hakija edellytetyt pätevyysvaatimukset. Lastenpsykoterapian erityispätevyyden myöntää Suomen Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Lastenpsykiatriyhdistyksen pätevyyslautakunnan esityksestä.

Lastenpsykoterapian pätevyyslautakunta 4/2019 lähtien:

Suominen Inkeri (pj) psykoanalyyttinen psykoterapia
Belt Ritva ryhmäpsykoterapia
Ebeling Hanna psykoanalyyttinen psykoterapia
Juven Taina perhepsykoterapia
Kauppi Anne kognitiivinen psykoterapia
Koskinen Minna kognitiivinen psykoterapia
Laakso-Santavirta Auli perhepsykoterapia
Manninen Hanna varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapia
Savio Marianna varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapia
Tuompo-Johansson Erja ryhmäpsykoterapia

Lisätietoja:

Pätevyyslautakunnan puheenjohtaja Inkeri Suominen, etunimi.sukunimi@elisanet.fi

Takaisin