Arvot ja tehtävät

Lääkäriliitto yhdistää lääkärit ammattikuntana ja ylläpitää lääkärien yhteisiä ammatillisia arvoja. Arvoilla on vankka, kansainvälisesti hyväksytty pohja. Lääkärin perusarvot ovat samalla Lääkäriliiton perusarvoja. 

Arvot

Elämän kunnioittaminen

Toisen maailmansodan jälkeen perustettu Maailman lääkäriliitto uudisti Hippokrateen lääkärinvalan. Sodan opetuksena siihen lisättiin painava velvoite kunnioittaa elämää. Vuonna 1948 uusittu vala tunnetaan Geneven julistuksena.

Ihmisyys

Ihmisyyteen kuuluvat inhimillisyys, ihmisarvo ja ihmisoikeudet. Ihmisyys-käsite on otettu myös kansainväliseen lainsäädäntöön, joka määrittelee rikoksen ihmisyyttä vastaan.

Geneven julistukseen sisältyy lause: "... enkä uhkauksestakaan käytä lääkärintaitojani ihmisyyden lakien vastaisesti". Suomalainen lääkärinvala alkaa sanoilla: "Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni lääkärintoimessani palvelemaan lähimmäisiäni ihmisyyttä kunnioittaen".

Eettisyys

Lääkärin työ on antiikin ajoista perustunut vankkoihin toimintaa ohjaaviin moraaliarvoihin, lääkärin etiikkaan. Se on eettiseen asenteeseen perustuva oppi. Lääkärin velvollisuus on suojata ihmiselämää ja lievittää kärsimystä.

Korkea ammattitaito

Lääkärin etiikka velvoittaa jokaista lääkäriä pitämään yllä korkeaa ammattitaitoa ja arvioimaan työnsä laatua. Yliopistollinen koulutus antaa lääkärille hyvät perusvalmiudet, mutta lääketieteen nopea kehittyminen edellyttää täydennyskoulutusta koko uran ajan. Tämä vaatimus velvoittaa myös yhteiskuntaa ja lääkärin työnantajaa, joiden on taattava lääkärille mahdollisuus ammattitaidon jatkuvaan ylläpitämiseen.

Kollegiaalisuus

Lääkärin työ on yhteistyötä. Ammatin kehittyminen on perustunut siihen, että kollegat ovat jakaneet kokemuksia ja tietoa toisilleen. Suomalainen lääkärinvala edellyttää lääkärin suhtautuvan kollegoihinsa kunnioittavasti ja antavan heille apuaan aina, kun he potilaita hoitaessaan sitä pyytävät. Lääkäriliitolla on myös erilliset kollegiaalisuusohjeet. Jäsenten välisiä kollegiaalisuuskysymyksiä käsitellään luottamusneuvostossa, joka toimii liiton sovinto- ja kunniatuomioistuimena.

Tehtävät

Edistämme lääkärin professiota

Professio tarkoittaa ammattia, jonka harjoittajia yhdistää vaativa tieteellinen koulutus ja ammatinharjoittamiseen liittyvä vankka moraaliarvopohja. On tärkeää, että yhteiskunta arvostaa lääkärien sitoutumista etiikkaan ja turvaa heille oikeuden itsenäiseen ammatinharjoittamiseen.

Suomessa vain lääkärillä on oikeus tehdä diagnoosi ja määrittää hoito, ottaa potilas sairaalaan ja kotiuttaa hänet. Lääkärit ovat vastuussa työstään paitsi potilailleen myös yhteiskunnalle.

Professio on enemmän kuin ammattikunta. Profession edistämiseksi Lääkäriliiton tulee turvata lääkärin ammatin kehittymismahdollisuudet ja vaalia ammatin toimintaedellytyksiä ja arvoja.

Yhdistämme lääkärit ammattikuntana

Lääkäriliitto yhdistää eri toimintasektoreilla, erikoisaloilla ja tieteellisissä järjestöissä toimivat lääkärit. Siten liitolla on edellytykset ajaa voimakkaasti kaikkien lääkärien asiaa.

Huolehdimme lääkärien edunvalvonnasta

Lääkärien edunvalvonta on Lääkäriliiton tärkeä tehtävä. Lääkärit pystyvät yhdessä ja järjestäytyneinä tehokkaampaan edunvalvontaan, työolosuhteiden parantamiseen, koulutuksen järjestämiseen ja yhteiskuntapoliittiseen vaikuttamiseen.

Edunvalvonnan haasteet ovat lisääntyneet ja tehtävät monimutkaistuneet, koska terveyspoliittinen lainsäädäntö ja edunvalvonta ovat kansainvälistyneet.

Edistämme terveyttä ja potilaan parasta

Suomalaisen lääkärinvalan mukaan lääkärin päämääränä on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen ja sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.

Potilaan ja lääkärin kohtaaminen on terveydenhuollon keskeisin tapahtuma. Lääkäri on potilaan hyväksi toimiva asiantuntija ja hänen tehtävänään on myös kehittää terveyspalveluja potilaan parhaaksi. Vaikutamme aktiivisesti siihen, että terveysnäkökulma otetaan huomioon yhteiskunnan kaikessa päätöksenteossa. Lääkäriliitto on ihmisen terveyden ja terveydenhuollon asiantuntija ja alallaan vahva terveyspoliittinen vaikuttaja.

Puolustamme ihmisyyttä myös kansainvälisesti

Lääkäreitä työskentelee kansainvälisissä ja kansallisissa järjestöissä, myös sota- ja kriisialueilla. Lääkärien odotetaan kaikkialla puolustavan ihmisyyttä ja lievittävän inhimillistä hätää ketään syrjimättä, etiikkansa mukaisesti.

Lääkäriliiton tehtävänä on turvata lääkärien kansainvälisesti tunnustettu erityisasema sekä kehittää ja tehdä tunnetuksi lääkärien toimintaa ohjaavaa eettistä pohjaa.

Lisätietoja

Jaana Heinonen Hallintojohtaja Puh. 040 7241072 jaana.heinonen@laakariliitto.fi
Takaisin