Diabeteksen hoito

Diabeteksen hyvällä hoidolla voidaan vähentää tautiin liittyviä lisäsairauksia ja kustannuksia. Diabeteksen hoidon erityispätevyys tukee erityisosaamiseen perustuvaa hoidon keskittämistä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa 21.9.1994, tarkistettu 17.4.2020.

Perustelut

Diabetes on tärkeä kansantauti, jota hoidetaan kaikilla terveydenhuollon tasoilla. On hyvin osoitettu, että diabeteksen hyvällä hoidolla voidaan vähentää tautiin liittyviä lisäsairauksia ja niiden yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia. Diabeteksen hoidon erityispätevyys lisää osaltaan diabeteksen hoidon arvostusta maassa ja tukee taudin hoidossa erityisosaamiseen perustuvaa keskittämistä sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.

Diabeteksen erityispätevyys kannustaa diabetespotilaiden parissa työskenteleviä lääkäreitä systemaattisesti hankkimaan alan koulutusta ja se voi myös toimia palkkauksessa perusteena henkilökohtaisen "tieto-taitolisän" myöntämiselle. Diabeteksen erityispätevyys vastaa sisällöltään ja tavoitteeltaan Suomen Lääkäriliiton erityispätevyyksille asettamia tavoitteita.

Erityispätevyyden myöntämisperusteet

Diabeteksen hoidon erityispätevyys voidaan hakemuksesta myöntää sisätautien, endokrinologian, lastentautien, yleislääketieteen ja muun alan erikoislääkärille, joka täyttää ehdotuksessa esille tuodut seuraavat kelpoisuusehdot. Erityispätevyyden myöntämisen jälkeen asianomainen lääkäri käyttää saamastaan pätevyydestä nimitystä "diabeteksen hoidon erityispätevyys".

Diabeteksen hoidon erityispätevyys voidaan hakemuksesta myöntää endokrinologian, sisätautien, pediatrian, yleislääketieteen ja muiden alojen erikoislääkärille, joka täyttää seuraavat kelpoisuusvaatimukset. Erityispätevyyden myöntämisen jälkeen asianomainen lääkäri voi käyttää itsestään nimitystä diabeteslääkäri.

1. Hakija on toiminut vastuullisena diabetespotilaitten hoitavana lääkärinä sairaalassa tai avoterveydenhuollossa vähintään seuraavan ajan: päätoimisena (4pv/viikko) 2 vuotta, osatoimisena 2pv/viikko 4 vuotta tai 1pv/viikko 8 vuotta. Hakijan tulee itse erillisessä liitteessä laskea, minkä verran työnkuva on sisältänyt palvelukseksi hyväksyttävää diabetestyötä (esimerkiksi 40% viikkotyöajasta).  Esimieheltä pyydetään allekirjoitus tähän.

2. Hakija on diabeteslääkärin ohjauksessa perehtynyt vähintään kuuden kuukauden ajan alan kirjallisuuteen ja osallistunut diabetespotilaiden käytännön hoitoon diabeteksen erityispätevyyden lokikirjan vaatimusten mukaisesti (lasten ja nuorten diabeteksen hoidon osalta soveltuvat kohdat mukaan lukien). Ohjaajan vapaamuotoisella kirjallisella todistuksella selvitetään, miten hakijan perehtyneisyys on arvioitu ja miten käytännön potilasohjaus on toteutunut.

Erityispätevyyden edellyttämät diabeteksen hoidon sisältöalueet

3. Hakija on hankkinut riittävän diabeteksen teoreettisen koulutuksen kotimaisista ja ulkomaisista alan koulutustilaisuuksista. Koulutettavan on yhteensä hankittava 40 koulutuspistettä, jotka myönnetään eri koulutustilaisuuksista seuraavasti:

Erikoislääkäriyhdistysten järjestämät koulutustilaisuudet diabeteksesta (esim. Suomen Endokrinologiyhdistyksen järjestämät Endopäivät tai lääketiedepäivillä pidetyt kurssit) 2 p/päivä ja 1 p 1/2 päivää (4 tuntia) (Endopäivistä voidaan myöntää maksimissaan 2 p/vuosi), valtakunnallinen diabetespäivä 2 p/päivä, Diabetesliiton järjestämä lääkäreiden moduulimuotoinen diabeteskoulutus 2 p/päivä. Ulkomaiset alan kokoukset (ADA, EASD, IDF, SSSD tai niihin rinnastettavat) 2 p/päivä, 1 p/1/2 päivää sekä yliopistojen hyväksymät diabeteskoulutukset.  Esimerkiksi EASD:n kokouksesta myönnetään 8 pistettä. Lääkeyritysten järjestämää koulutusta ei hyväksytä missään muodossa Muista kuin EASD-, ADA- ja IDF-kokouksista hakemuksen liitteenä tulee olla ohjelma, josta myös näkee laajuuden lisäksi, minkä verran se on sisältänyt diabeteskoulutusta. Takautuvasti koulutuspisteitä voidaan myöntää 7 vuoden ajalta.

4. Diabeteksen hoidon erityispätevyyden myöntäminen ei edellytä kirjallista kuulustelua.

Erityispätevyyden myöntäminen

Oikeutta diabeteksen hoidon erityispätevyyteen haetaan Suomen Lääkäriliitolta ja pätevyyden myöntää liiton koulutuspäällikkö. Hakemus toimitetaan ensin Suomen Endokrinologiyhdistyksen sihteerille. Suomen Endokrinologiyhdistyksen johtokunnan nimeämät asiantuntijat, joiden tulee olla yliopiston dosentteja, antavat lausunnon kunkin hakijan kelpoisuudesta.

Hakemus (word-muodossa) toimitetaan ensin Suomen Endokrinogiyhdistyksen sihteerille.

Hakemuksessa käytännön palvelu todistetaan työnantajan antamalla todistuksella, josta ilmenevät palvelun kesto ja luonne (ks. kohta 1).

Yhteyshenkilö

Diabeteksen hoidon erityispätevyyttä koskevissa kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Suomen Endokrinologiyhdistyksen erityispätevyysvastuuhenkilöön Heidi Immoseen,   etunimi.sukunimi@tyks.fi

Lisätietoja vastuuyhdistyksen toiminnasta Suomen Endokrinologiyhdistyksen kotisivuilta.

Takaisin