Diabeteksen hoito

Diabeteksen hyvällä hoidolla voidaan vähentää tautiin liittyviä lisäsairauksia ja kustannuksia. Diabeteksen hoidon erityispätevyys tukee erityisosaamiseen perustuvaa hoidon keskittämistä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa 21.9.1994, tarkistettu 19.4.2024.

Perustelut

Diabetes on tärkeä kansantauti, jota hoidetaan kaikilla terveydenhuollon tasoilla. Diabeteksen hyvällä hoidolla voidaan vähentää tautiin liittyviä lisäsairauksia ja niiden yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia. Diabeteksen hoidon erityispätevyys lisää osaltaan diabeteksen hoidon arvostusta maassa ja tukee taudin hoidossa erityisosaamiseen perustuvaa keskittämistä sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.

Diabeteksen erityispätevyys kannustaa diabetespotilaita hoitavia lääkäreitä systemaattisesti hankkimaan alan koulutusta ja se voi myös toimia palkkauksessa perusteena henkilökohtaisen lisän myöntämiselle. Diabeteksen erityispätevyys vastaa sisällöltään ja tavoitteeltaan Suomen Lääkäriliiton erityispätevyyksille asettamia tavoitteita.

Erityispätevyyden myöntämisperusteet

Diabeteksen hoidon erityispätevyys voidaan hakemuksesta myöntää endokrinologian, sisätautien, pediatrian, yleislääketieteen ja muiden alojen erikoislääkärille, joka täyttää seuraavat kelpoisuusvaatimukset. Erityispätevyyden myöntämisen jälkeen asianomainen lääkäri voi käyttää itsestään nimitystä diabeteslääkäri.

1. Hakija on toiminut vastuullisena diabetesta sairastavien potilaiden hoitavana lääkärinä sairaalassa tai avoterveydenhuollossa vähintään seuraavan ajan: päätoimisena (4pv/viikko) 2 vuotta, osatoimisena 2pv/viikko 4 vuotta tai 1pv/viikko 8 vuotta. Hakijan tulee itse erillisessä liitteessä laskea, minkä verran työnkuva on sisältänyt palvelukseksi hyväksyttävää diabetestyötä (esimerkiksi 40 % viikkotyöajasta).  Esihenkilöltä pyydetään allekirjoitus tähän.

2. Hakija on diabeteslääkärin ohjauksessa perehtynyt alan kirjallisuuteen ja osallistunut potilaiden käytännön hoitoon diabeteksen erityispätevyyden lokikirjan vaatimusten mukaisesti (lasten ja nuorten diabeteksen hoidon osalta soveltuvat kohdat mukaan lukien). Ohjaajan vapaamuotoisella kirjallisella todistuksella selvitetään, miten hakijan perehtyneisyys on arvioitu ja miten käytännön potilasohjaus on toteutunut.

Erityispätevyyden edellyttämät diabeteksen hoidon sisältöalueet

3. Hakija on hankkinut riittävän diabeteksen teoreettisen koulutuksen kotimaisista ja ulkomaisista alan koulutustilaisuuksista. Koulutettavan on yhteensä hankittava 40 koulutuspistettä, jotka myönnetään eri koulutustilaisuuksista seuraavasti:

Erikoislääkäriyhdistysten järjestämät koulutustilaisuudet diabeteksesta (esim. Suomen Endokrinologiyhdistyksen järjestämät Endopäivät tai lääketiedepäivillä pidetyt kurssit) 2 p/päivä ja 1 p 1/2 päivää (4 tuntia) (Endopäivistä voidaan myöntää maksimissaan 2 p/vuosi), Valtakunnallinen diabetespäivä 2 p/päivä, Diabetesliiton järjestämä lääkäreiden moduulimuotoinen diabeteskoulutus 2 p/päivä. Ulkomaiset alan kokoukset (ADA, EASD, ATTD, IDF, SSSD tai niihin rinnastettavat) 2 p/päivä, 1 p/1/2 päivää sekä yliopistojen hyväksymät diabeteskoulutukset.  Esimerkiksi EASD:n kokouksesta myönnetään 8 pistettä. Lääkeyritysten tai laitevalmistajien järjestämää koulutusta ei hyväksytä, ellei mukana ole myös muu järjestäjä kuten sairaala tai yliopisto. Muista kuin EASD-, ADA-, ATTD- ja IDF-kokouksista hakemuksen liitteenä tulee olla ohjelma, josta myös näkee laajuuden lisäksi, minkä verran se on sisältänyt diabeteskoulutusta. Takautuvasti koulutuspisteitä voidaan myöntää 7 vuoden ajalta.

4. Diabeteksen hoidon erityispätevyyden myöntäminen ei edellytä kirjallista kuulustelua.

Erityispätevyyden myöntäminen

Oikeutta diabeteksen hoidon erityispätevyyteen haetaan Suomen Lääkäriliitolta, joka pätevyyden myöntää.

Hakemus (word-muodossa) toimitetaan ensin Suomen Endokrinogiyhdistyksen erityispätevyysvastuuhenkilölle.

Suomen Endokrinologiyhdistyksen johtokunnan nimeämät asiantuntijat, joiden tulee olla yliopiston dosentteja, antavat lausunnon kunkin hakijan kelpoisuudesta.

Hakemuksessa käytännön palvelu todistetaan työnantajan antamalla todistuksella, josta ilmenevät palvelun kesto ja luonne (ks. kohta 1).

Yhteyshenkilö

Diabeteksen hoidon erityispätevyyttä koskevissa kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Suomen Endokrinologiyhdistyksen erityispätevyysvastuuhenkilöön Heidi Immoseen, etunimi.sukunimi@varha.fi

Lisätietoja vastuuyhdistyksen toiminnasta Suomen Endokrinologiyhdistyksen kotisivuilta.

Takaisin