Apurahat

Lääkäriliitto jakaa jäsenilleen ja yhdistyksille apurahoja ja tukea ammatilliseen kehittymiseen. Lääkäriliitto myöntää matka-apurahoja Euroopan erikoislääkäriliitto UEMS:n sektioiden ja boardien kokouksiin sekä Euroopan yleislääketieteen opettajien akatemian EURACT:n kokouksiin.

Henkilökohtaisten apurahojen hakuaika päättyi 11.4.2023. Jaettava summa hakijoiden kesken on vuosittain yhteensä enintään 30 000 euroa. Apurahat tulevat hakuun vain kerran vuodessa. Apurahat liiton jäsenille, opiskelijajäsenille ja lääketieteen opiskelijoille tulevat hakuun jälleen keväällä 2024.

 

Lääkäriliiton henkilökohtaiset apurahat 2023 - haku päättyi 11.4.2023

Suomen Lääkäriliitto julisti jäsentensä ja opiskelijajäsentensä haettavaksi vuonna 2023 yhteensä enintään 30 000 euroa seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Sellaisiin tutkimuksiin, kongresseihin tai koulutuksiin osallistumiseen ja hankkeisiin, jotka liittyvät lääkärien perus-, erikoistumis- ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen.
 2. Kansainvälisiin tehtäviin, erityisesti kehitysmaissa lääkärinä toimimiseen tähtäävän koulutuksen kuluihin (kurssimaksut, matka- ja majoituskustannukset). Hakemuksessa tulee selvittää koulutuksen hyödyntäminen/hyödynnettävyys.
 3. Tutkimuksiin ja hankkeisiin, jotka liittyvät työyhteisötasolla lääkärien työn, toimintatapojen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Teemoja voivat olla esimerkiksi medikalisaatio, lääkärijohtajuus, työhyvinvointi ja etiikka.

Kaikki apurahakohteet esitettiin käytettäväksi vuonna 2023 tai 2024 tapahtuvan koulutuksen, tutkimuksen tai toiminnan kuluihin. Apurahoja ei myönnetä taannehtivasti, joten apurahan kohde (koulutus, tutkimus jne.) tulee tapahtua apurahan hakuajan päättymisen jälkeen. Kyse on henkilökohtaisesta apurahasta, joka voidaan maksaa vain jäsenen henkilökohtaiselle tilille.

Apurahojen hakuaika päättyi ti 11.4.2023. Apurahat tulevat jälleen hakuun keväällä 2024.

Hakemuksessa pyydetään seuraavia tietoja:

 • Mihin apurahakohteeseen hakemus liittyy
 • Apurahan käyttötarkoitus
 • Haettava apurahamäärä
 • Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • Onko hakija saanut tai hakemassa muualta apurahaa samaan tarkoitukseen
 • Hakijan tähänastinen, apurahan tarkoitukseen liittyvä toiminta
 • Tutkimuksesta tutkimussuunnitelma
 • Suunnitelma koulutuksen/tutkimuksen/hankkeen hyödyntämisestä.

Ohjeita henkilökohtaisten apurahojen hakijoille.

Apurahat liiton jäsenille, opiskelijajäsenille ja lääketieteen opiskelijoille tulevat hakuun jälleen keväällä 2024.

Henkilökohtaisten apurahojen tietosuojaseloste.

Lisätietoja: koulutusasiantuntija Ulla Anttila, 040 455 2542, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi

Kunnanlääkäri Uulo Arhion muistorahasto

Julistaa haettavaksi apurahoja 30 000 euroa. Summa jaetaan useampana eränä ensisijaisesti lääketieteellisen vanhustutkimuksen ja toissijaisesti geriatriaan erikoistuvien lääkärien koulutukseen. Apuraha voi kattaa kahden kuukauden virkavapauden.  Apurahaa on mahdollista hakea myös vanhustyön lääketieteellistä tutkimusta koskevan koulutuksen järjestämiseen sekä lääketieteellisiin tutkimuksiin, jotka liittyvät koronan vaikutuksiin vanhusväestöön. Apuraha on tarkoitus käyttää vuoden 2024 aikana.

Hakemukseen tulee sisältyä seuraavat asiat:

 • tutkimuksen aihe
 • tutkimuksen tausta
 • tutkimussuunnitelma
 • aineisto ja menetelmät
 • eettiset näkökohdat
 • tutkimuksen merkitys
 • kokonaisselvitys tutkimuksen rahoituksesta
 • Järjestettävän koulutuksen osalta tarkka selvitys koulutuksen rahoituksesta, sisällöstä ja kouluttajista

Hakemukset osoitetaan Kunnanlääkäri Uulo Arhion rahastolle ja toimitetaan 20.10.2023  klo 16  mennessä liitteineen sähköpostitse elisabeth.sampo@laakariliitto.fi tai postitse osoitteella Suomen Lääkäriliitto / Elisabeth Sampo, PL 49, 00501 Helsinki

Lääketieteen lisensiaatti Paavo Ilmari Ahvenaisen säätiö

Säätiö tukee nuorten lääkärien verenkiertoelinten alaan kuuluvaa väitöskirjatyöhön liittyvää tutkimusta. Säätiö julistaa haettavaksi 30 000 euroa apurahoja.

Summa jaetaan useampana eränä verenkiertoelinten alaan kuuluvaan tutkimustyöhön. Vuonna 2022 jaettiin seisemän 4285 euron apurahaa.

Hakemukseen tulee sisältyä ansioluettelo ja yksityiskohtainen työsuunnitelma mahdollisine suosituksineen, ja hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä apurahoja hakija on viimeisten kahden

vuoden aikana saanut ja onko samanaikaisesti haettu muuta apurahaa.

Vapaamuotoisten hakemusten on oltava säätiöllä viimeistään 13.10.2023 sähköpostilla: elisabeth.sampo@laakariliitto.fi

tai postitse: Paavo Ilmari Ahvenaisen Säätiö / Elisabeth Sampo, PL 49, 00501 Helsinki

Apurahat yhdistyksille täydennyskoulutuksen järjestämiseksi

Suomen Lääkäriliitto myöntää apurahoja lääkärien täydennyskoulutustilaisuuksien järjestämiseksi. Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden, mutta hakemus tulee lähettää hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.  Apurahoista päättää Lääkäriliiton professiojaos.

Tukea voidaan myöntää:

 • Sellaiseen lääkärien täydennyskoulutustilaisuuteen, jonka järjestää tai jonka yhtenä järjestäjänä on jokin lääkäriyhdistys.
 • Tiettyä kurssia ja selvästi määriteltyä tarkoitusta varten, tavallisimmin ulkomaisen luennoitsijan matka- ja majoituskuluihin.
 • Pääsääntöisesti tilaisuuden osoitetun tappion korvaamiseen.

Tukea ei yleensä myönnetä:

 • tilaisuuden yleiskuluihin tai ao. yhdistyksen jäsenten luentopalkkioihin, vaan ne tulisi rahoittaa osallistumismaksuilla.
 • osanottajien suoranaisesti aiheuttamiin kuluihin (esim. ateriat, luentomonisteet).
 • voittoperiaatteella suunniteltuun tilaisuuteen.

Hakeminen:

Hakemukset on kohdistettava tiettyyn tilaisuuteen, selvästi määriteltyyn tarkoitukseen ja määrätylle summalle.

Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

 • Tilaisuuden järjestäjä(t)
 • Tilaisuuden nimi tai aihe, ajankohta, pitopaikka ja yksityiskohtainen ohjelma
 • Ennakoitu osanottajamäärä (moniammatillisessa kurssissa myös lääkäriosanottajien ennakoitu määrä)
 • Osanottomaksu ja mitä se kattaa
 • Tilaisuuden tulo- ja menoarvio ja mahdolliset muut tukijat
 • Mahdolliset muut asian ratkaisuun vaikuttavat tekijät

Professiojaokselle osoitetut hakemukset lähetetään osoitteella: Suomen Lääkäriliitto/Ulla Anttila, PL 49, 00501 Helsinki, tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@laakarilitto.fi

Lisätietoja: koulutusasiantuntija Ulla Anttila, 040 4552542, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi

Opiskelijajärjestöjen vuosittaiset tuet

Lääkäriliitto tukee Suomen Medisiinariliittoon kuuluvia kandidaattiseuroja. Vuosittainen tuki myönnetään kandidaattiseuroille vastineeksi verkkosivuilla näkyvään Lääkäriliiton ilmoitukseen, josta aukeaa linkki Lääkäriliiton omille verkkosivuille. Verkkosivuilmoitukseen liittyvä tuki ovat haettavissa toimintavuoden marraskuuhun asti.
Tuen suuruus kandidaattiseuroille perustuu opiskelijamääriin ja on seuraava: Helsinki, Kuopio, Tampere, Turku ja Oulu 1 500 €/vuosi. Thorax, Tartto, Pietari, Riika, Budapest, Varsova, Vilna ja Ruotsi 500 €/vuosi. 
Lisätietoja: opiskelijasihteeri Heidi Emmes.

Apurahoja eurooppalaiseen lääkärikoulutusyhteistyöhön

Lääkäriliitto myöntää matka-apurahoja Euroopan erikoislääkäriliitto UEMS:n sektioiden ja boardien kokouksiin sekä Euroopan yleislääketieteen opettajien akatemian EURACT:n kokouksiin.

Lääkäriliitto hyväksyy kultakin UEMS:n erikoisalalta ja EURACT:sta yleensä yhden kokousosallistujan yhtä kokousta koskevan hakemuksen kalenterivuodessa. Yksipäiväisissä kokouksissa apurahan enimmäismäärä on 850 euroa ja useamman päivän kokouksissa 1050 euroa.

Lisätietoja: terveyspolitiikan asiantuntija Mervi Kattelus, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi

Tarkemmat hakuohjeet (pdf)

Tilapäistä taloudellista apua

Lääkäriliitto hallinnoi avustusrahastoa, jonka tarkoituksena on avustaa taloudellisessa ahdingossa olevia Suomen Lääkäriliiton jäseniä sekä heidän perheitään ensisijaisesti tilapäisen hädän poistamiseksi.

Kriisin sattuessa vapaamuotoisen avustusanomuksen perusteluineen voi lähettää Lääkäriliittoon ja osoittaa konsernin johtoryhmälle, joka käsittelee anomukset. Anomukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja ne toimitetaan Lääkäriliittoon hallintojohtaja Jaana Heinoselle, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi

Lääkäriliiton avustusrahasto

Kollegalta - niin luottamuslääkäriltä kuin muulta kollegalta - maksutta hoitoa saanut lääkäri voi halutessaan maksaa vapaaehtoisen maksun Lääkäriliiton avustusrahastoon. Rahastosta myönnetään avustuksia lääkäreille ja heidän perheilleen äkillisissä kriisitilanteissa. Suomen Lääkäriliiton avustusrahaston tilinumero on Nordea FI34 1574 3000 0018 08. Jos haluat, että liitto lähettää kiitoskirjeen, merkitse maksusuorituksesi yhteyteen selvästi oma nimesi sekä sinua hoitaneen lääkärin nimi ja osoite.

Säätiöpalvelu

Säätiöpalvelu on säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan toimisto. Säätiöpalvelu neuvoo säätiöitä koskevissa yleisissä asioissa ja apurahakysymyksissä.

Takaisin