Apurahat

Lääkäriliitto jakaa jäsenilleen ja yhdistyksille erilaisia apurahoja muun muassa koulutukseen, tutkimukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Myös tilapäistä taloudellista tukea on saatavilla. Tältä sivulta löydät kootusti kaikki liiton jakamat apurahat ja hakuajankohdat.

Henkilökohtaiset apurahat tulevat jälleen hakuun keväällä 2020 ja hakuaika tulee päättymään huhtikuussa.

Kunnanlääkäri Uulo Arhion rahasto

Julistaa haettavaksi apurahoja 30 000 euroa. Summa jaetaan useampana eränä ensisijaisesti lääketieteellisen vanhustutkimuksen ja toissijaisesti geriatriaan erikoistuvien lääkärien koulutukseen. Apuraha voi kattaa kahden kuukauden virkavapauden.  Apurahaa on mahdollista hakea myös vanhustyön lääketieteellistä tutkimusta koskevan koulutuksen järjestämiseen. Apuraha on tarkoitus käyttää vuoden 2020 aikana.

Hakemukseen tulee sisältyä seuraavat asiat:

 • tutkimuksen aihe
 • tutkimuksen tausta
 • tutkimussuunnitelma
 • aineisto ja menetelmät
 • eettiset näkökohdat
 • tutkimuksen merkitys
 • kokonaisselvitys tutkimuksen rahoituksesta
 • Järjestettävän koulutuksen osalta tarkka selvitys koulutuksen rahoituksesta, sisällöstä ja kouluttajista

Hakemukset osoitetaan Kunnanlääkäri Uulo Arhion rahastolle ja tuli toimittaa 1.10.2019 klo 16 mennessä liitteineen sähköpostitse elisabeth.sampo@laakariliitto.fi tai postitse osoitteella Suomen Lääkäriliitto / Elisabeth Sampo, PL 49, 00501 Helsinki, 

Lääketieteen lisensiaatti Paavo Ilmari Ahvenaisen säätiö

Säätiö tukee nuorten lääkärien verenkiertoelinten  alaan kuuluvaa väitöskirjatyöhön  liittyvää tutkimusta. Säätiö julistaa haettavaksi yhteensä 12 000 euron summan apurahoja. Summa jaetaan useampana eränä verenkiertoelinten alaan kuuluvaan tutkimustyöhön. Hakemukseen tulee sisältyä ansioluettelo ja yksityiskohtainen työsuunnitelma mahdollisine suosituksineen, ja hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä apurahoja hakija on viimeisten kahden vuoden aikana saanut ja onko samanaikaisesti haettu muuta apurahaa. Vapaamuotoisten hakemusten tuli olla säätiöllä viimeistään 6.10.2019 sähköpostilla: elisabeth.sampo@laakariliitto.fi tai postitse: Paavo Ilmari Ahvenaisen Säätiö/Elisabeth Sampo, PL 49, 00501 Helsinki

Henkilökohtaiset apurahat hakuun jälleen keväällä 2020

Lääkäriliitto jakaa jäsenilleen henkilökohtaisia apurahoja kerran vuodessa keväällä. Suomen Lääkäriliitto julistaa liiton jäsenten haettavaksi vuonna 2019 yhteensä enintään 30 000 euroa seuraaviin tarkoituksiin:

1. Lääkärien perus-, erikoistumis- ja täydennyskoulutusta käsittelevän tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämistyön tukemiseen sekä lääkärien koulutusta käsitteleviin kongresseihin osallistumiseen.

2. Kansainvälisiin tehtäviin, erityisesti kehitysmaissa lääkärinä toimimiseen tähtäävän koulutuksen kuluihin (kurssimaksut, matka- ja majoituskustannukset).

3. Lääkärin työn tulevaisuuteen liittyviin tutkimukseen ja hankkeisiin, jotka kytkeytyvät esimerkiksi työn kehittämiseen, hyvinvointiin, kollegiaalisuuteen tai potilas-lääkärisuhteeseen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kaikki apurahakohteet esitetään käytettäväksi vuonna 2019 tai 2020 tapahtuvan koulutuksen, tutkimuksen tai toiminnan kuluihin. Apurahoja ei myönnetä taannehtivasti, joten apurahan kohde (koulutus, tutkimus jne.) tulee tapahtua apurahan hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakuaika päättyi maanantaina 8.4.2019.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi

 • mihin apurahakohteeseen hakemus liittyy
 • apurahan käyttötarkoitus
 • haettava rahamäärä
 • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • onko hakija saanut tai hakemassa muualta apurahaa samaan tarkoitukseen
 • hakijan tähänastinen, apurahan tarkoitukseen liittyvä toiminta
 • tutkimuksesta tutkimussuunnitelma
 • suunnitelma koulutuksen/tutkimuksen hyödyntämisestä.

Ohjeita henkilökohtaisten apurahojen hakijoille

Lisätietoja: koulutusasiantuntija Ulla Anttila, 040 455 2542, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi

Apurahat yhdistyksille täydennyskoulutuksen järjestämiseksi

Suomen Lääkäriliitto myöntää apurahoja lääkärien täydennyskoulutustilaisuuksien järjestämiseksi. Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden, mutta hakemus tulee lähettää hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.  Apurahoista päättää Lääkäriliiton professiojaos.

Tukea voidaan myöntää:

 • Sellaiseen lääkärien täydennyskoulutustilaisuuteen, jonka järjestää tai jonka yhtenä järjestäjänä on jokin lääkäriyhdistys.
 • Tiettyä kurssia ja selvästi määriteltyä tarkoitusta varten, tavallisimmin ulkomaisen luennoitsijan matka- ja majoituskuluihin.
 • Pääsääntöisesti tilaisuuden osoitetun tappion korvaamiseen.

Tukea ei yleensä myönnetä:

 • tilaisuuden yleiskuluihin tai ao. yhdistyksen jäsenten luentopalkkioihin, vaan ne tulisi rahoittaa osallistumismaksuilla.
 • osanottajien suoranaisesti aiheuttamiin kuluihin (esim. ateriat, luentomonisteet).
 • voittoperiaatteella suunniteltuun tilaisuuteen.

Hakeminen:

Hakemukset on kohdistettava tiettyyn tilaisuuteen, selvästi määriteltyyn tarkoitukseen ja määrätylle summalle.

Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

 • Tilaisuuden järjestäjä(t)
 • Tilaisuuden nimi tai aihe, ajankohta, pitopaikka ja yksityiskohtainen ohjelma
 • Ennakoitu osanottajamäärä (moniammatillisessa kurssissa myös lääkäriosanottajien ennakoitu määrä)
 • Osanottomaksu ja mitä se kattaa
 • Tilaisuuden tulo- ja menoarvio ja mahdolliset muut tukijat
 • Mahdolliset muut asian ratkaisuun vaikuttavat tekijät

Professiojaokselle osoitetut hakemukset lähetetään osoitteella: Suomen Lääkäriliitto/Ulla Anttila, PL 49, 00501 Helsinki, tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@laakarilitto.fi

Lisätietoja: koulutusasiantuntija Ulla Anttila, puh. 09 3930 744, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi

Opiskelijajärjestöjen avustukset

Lääkäriliitto avustaa Suomen Medisiinariliittoon kuuluvia kandiseuroja. Lisäksi avustuksia voidaan myöntää Lääkäriliiton jäsenistä koostuville opiskelijatoimintaan rinnastettavissa oleville ryhmille. Opiskelijajärjestöjen ja -ryhmien on haettava avustusta vuosittain. Kaikki avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Hakeminen:

Hakemukset lähetetään osoitteella: Suomen Lääkäriliitto / jäsenpalvelutoimiala, Mäkelänkatu 2, PL 49, 00501 Helsinki, merkitse kuoreen "Opiskelijajärjestön avustus".

Tarkemmat hakuohjeet  (pdf)

Apurahoja eurooppalaiseen lääkärikoulutusyhteistyöhön

Lääkärijärjestöjen koulutusrahasto myöntää matka-apurahoja Euroopan erikoislääkäriliitto UEMS:n sektioiden ja boardien kokouksiin sekä Euroopan yleislääketieteen opettajien akatemian EURACT:n kokouksiin.

Rahasto hyväksyy kultakin UEMS:n erikoisalalta ja EURACT:sta yleensä yhden kokousosallistujan yhtä kokousta koskevan hakemuksen kalenterivuodessa. Yksipäiväisissä kokouksissa apurahan enimmäismäärä on 850 euroa ja useamman päivän kokouksissa 1050 euroa.

Lisätietoja: terveyspolitiikan asiantuntija Mervi Kattelus, puh. 09 3930 826, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi

Tarkemmat hakuohjeet (pdf)

Tilapäistä taloudellista apua

Lääkäriliitto hallinnoi avustusrahastoa, jonka tarkoituksena on avustaa taloudellisessa ahdingossa olevia Suomen Lääkäriliiton jäseniä sekä heidän perheitään ensisijaisesti tilapäisen hädän poistamiseksi.

Kriisin sattuessa vapaamuotoisen avustusanomuksen perusteluineen voi lähettää Lääkäriliittoon ja osoittaa konsernin johtoryhmälle, joka käsittelee anomukset. Anomukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja ne toimitetaan Lääkäriliittoon hallintojohtaja Jaana Heinoselle, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi

Säätiöpalvelu

Säätiöpalvelu on säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan toimisto. Säätiöpalvelu neuvoo säätiöitä koskevissa yleisissä asioissa ja apurahakysymyksissä.

Lisätietoja

Ulla Anttila Koulutusasiantuntija Puh. 09 3930744 ulla.anttila@laakariliitto.fi
Takaisin