Apurahat

Lääkäriliitto jakaa jäsenilleen ja yhdistyksille erilaisia apurahoja muun muassa koulutukseen, tutkimukseen, kansainväliseen yhteistyöhön ja lisäksi on mahdollista hakea tilapäistä taloudellista tukea.

Lääkäriliiton henkilökohtaisten apurahojen haku jälleen keväällä 2021.

Kunnanlääkäri Uulo Arhion muistorahasto

Julistaa haettavaksi apurahoja 35 000 euroa. Summa jaetaan useampana eränä ensisijaisesti lääketieteellisen vanhustutkimuksen ja toissijaisesti geriatriaan erikoistuvien lääkärien koulutukseen. Apuraha voi kattaa kahden kuukauden virkavapauden.  Apurahaa on mahdollista hakea myös vanhustyön lääketieteellistä tutkimusta koskevan koulutuksen järjestämiseen sekä lääketieteellisiin tutkimuksiin, jotka liittyvät koronan vaikutuksiin vanhusväestöön. Apuraha on tarkoitus käyttää vuoden 2021 aikana.

Hakemukseen tulee sisältyä seuraavat asiat:

 • tutkimuksen aihe
 • tutkimuksen tausta
 • tutkimussuunnitelma
 • aineisto ja menetelmät
 • eettiset näkökohdat
 • tutkimuksen merkitys
 • kokonaisselvitys tutkimuksen rahoituksesta
 • Järjestettävän koulutuksen osalta tarkka selvitys koulutuksen rahoituksesta, sisällöstä ja kouluttajista

Hakemukset osoitetaan Kunnanlääkäri Uulo Arhion muistorahastolle ja pyydettiin toimittamaan 30.10.2020 klo 16 mennessä liitteineen sähköpostitse elisabeth.sampo@laakariliitto.fi tai postitse osoitteella Suomen Lääkäriliitto / Elisabeth Sampo, PL 49, 00501 Helsinki.

Lääketieteen lisensiaatti Paavo Ilmari Ahvenaisen säätiö

Säätiö tukee nuorten lääkärien verenkiertoelinten alaan kuuluvaa väitöskirjatyöhön  liittyvää tutkimusta. Säätiö julistaa haettavaksi 20 000 euroa apurahoja.  Summa jaetaan useampana eränä verenkiertoelinten alaan kuuluvaan tutkimustyöhön. Hakemukseen tulee sisältyä ansioluettelo ja yksityiskohtainen työsuunnitelma mahdollisine suosituksineen, ja hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä apurahoja hakija on viimeisten kahden vuoden aikana saanut ja onko samanaikaisesti haettu muuta apurahaa. Vapaamuotoisten hakemusten on oltava säätiöllä viimeistään 30.10.2020 sähköpostilla: elisabeth.sampo@laakariliitto.fi tai postitse: Paavo Ilmari Ahvenaisen Säätiö/Elisabeth Sampo, PL 49, 00501 Helsinki

Lääkäriliiton henkilökohtaiset apurahat 2020

Suomen Lääkäriliitto julistaa liiton jäsenten haettavaksi vuonna 2020 yhteensä enintään 30 000 euroa seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Tutkimuksiin, kongresseihin osallistumiseen ja hankkeisiin, jotka liittyvät lääkärien perus-, erikoistumis- ja täydennyskoulutuksen kehittämistyöhön.
 2. Kansainvälisiin tehtäviin, erityisesti kehitysmaissa lääkärinä toimimiseen tähtäävän koulutuksen kuluihin (kurssimaksut, matka- ja majoituskustannukset).
 3. Tutkimuksiin ja hankkeisiin, jotka liittyvät medikalisaatioon, lääkärin työn tulevaisuuteen ja kestävään kehitykseen tai hoidon kustannusvaikuttavuuteen.

Kaikki apurahakohteet esitetään käytettäväksi vuonna 2020 tai 2021 tapahtuvan koulutuksen, tutkimuksen tai toiminnan kuluihin. Apurahoja ei myönnetä taannehtivasti, joten apurahan kohde (koulutus, tutkimus jne.) tulee tapahtua apurahan hakuajan päättymisen jälkeen.

Apurahojen hakuaika päättyi maanantaina 6.4.2020. Apurahat tulevat hakuun jälleen keväällä 2021.

Hakemuksessa pyydettiin seuraavia tietoja:

 • mihin apurahakohteeseen hakemus liittyy
 • apurahan käyttötarkoitus
 • haettava apurahamäärä
 • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • onko hakija saanut tai hakemassa muualta apurahaa samaan tarkoitukseen
 • hakijan tähänastinen, apurahan tarkoitukseen liittyvä toiminta
 • tutkimuksesta tutkimussuunnitelma
 • suunnitelma koulutuksen/tutkimuksen/hankkeen hyödyntämisestä.

Ohjeita henkilökohtaisten apurahojen hakijoille

Lisätietoja: koulutusasiantuntija Ulla Anttila, 040 455 2542, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi

Apurahat yhdistyksille täydennyskoulutuksen järjestämiseksi

Suomen Lääkäriliitto myöntää apurahoja lääkärien täydennyskoulutustilaisuuksien järjestämiseksi. Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden, mutta hakemus tulee lähettää hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.  Apurahoista päättää Lääkäriliiton professiojaos.

Tukea voidaan myöntää:

 • Sellaiseen lääkärien täydennyskoulutustilaisuuteen, jonka järjestää tai jonka yhtenä järjestäjänä on jokin lääkäriyhdistys.
 • Tiettyä kurssia ja selvästi määriteltyä tarkoitusta varten, tavallisimmin ulkomaisen luennoitsijan matka- ja majoituskuluihin.
 • Pääsääntöisesti tilaisuuden osoitetun tappion korvaamiseen.

Tukea ei yleensä myönnetä:

 • tilaisuuden yleiskuluihin tai ao. yhdistyksen jäsenten luentopalkkioihin, vaan ne tulisi rahoittaa osallistumismaksuilla.
 • osanottajien suoranaisesti aiheuttamiin kuluihin (esim. ateriat, luentomonisteet).
 • voittoperiaatteella suunniteltuun tilaisuuteen.

Hakeminen:

Hakemukset on kohdistettava tiettyyn tilaisuuteen, selvästi määriteltyyn tarkoitukseen ja määrätylle summalle.

Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

 • Tilaisuuden järjestäjä(t)
 • Tilaisuuden nimi tai aihe, ajankohta, pitopaikka ja yksityiskohtainen ohjelma
 • Ennakoitu osanottajamäärä (moniammatillisessa kurssissa myös lääkäriosanottajien ennakoitu määrä)
 • Osanottomaksu ja mitä se kattaa
 • Tilaisuuden tulo- ja menoarvio ja mahdolliset muut tukijat
 • Mahdolliset muut asian ratkaisuun vaikuttavat tekijät

Professiojaokselle osoitetut hakemukset lähetetään osoitteella: Suomen Lääkäriliitto/Ulla Anttila, PL 49, 00501 Helsinki, tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@laakarilitto.fi

Lisätietoja: koulutusasiantuntija Ulla Anttila, 040 4552542, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi

Opiskelijajärjestöjen avustukset

Lääkäriliitto avustaa Suomen Medisiinariliittoon kuuluvia kandiseuroja. Lisäksi avustuksia voidaan myöntää Lääkäriliiton jäsenistä koostuville opiskelijatoimintaan rinnastettavissa oleville ryhmille. Opiskelijajärjestöjen ja -ryhmien on haettava avustusta vuosittain. Kaikki avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Hakeminen:

Hakemukset lähetetään osoitteella: Suomen Lääkäriliitto / jäsenpalvelutoimiala, Mäkelänkatu 2, PL 49, 00501 Helsinki, merkitse kuoreen "Opiskelijajärjestön avustus".

Tarkemmat hakuohjeet  (pdf)

Apurahoja eurooppalaiseen lääkärikoulutusyhteistyöhön

Lääkärijärjestöjen koulutusrahasto myöntää matka-apurahoja Euroopan erikoislääkäriliitto UEMS:n sektioiden ja boardien kokouksiin sekä Euroopan yleislääketieteen opettajien akatemian EURACT:n kokouksiin.

Rahasto hyväksyy kultakin UEMS:n erikoisalalta ja EURACT:sta yleensä yhden kokousosallistujan yhtä kokousta koskevan hakemuksen kalenterivuodessa. Yksipäiväisissä kokouksissa apurahan enimmäismäärä on 850 euroa ja useamman päivän kokouksissa 1050 euroa.

Lisätietoja: terveyspolitiikan asiantuntija Mervi Kattelus, puh. 09 3930 826, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi

Tarkemmat hakuohjeet (pdf)

Tilapäistä taloudellista apua

Lääkäriliitto hallinnoi avustusrahastoa, jonka tarkoituksena on avustaa taloudellisessa ahdingossa olevia Suomen Lääkäriliiton jäseniä sekä heidän perheitään ensisijaisesti tilapäisen hädän poistamiseksi.

Kriisin sattuessa vapaamuotoisen avustusanomuksen perusteluineen voi lähettää Lääkäriliittoon ja osoittaa konsernin johtoryhmälle, joka käsittelee anomukset. Anomukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja ne toimitetaan Lääkäriliittoon hallintojohtaja Jaana Heinoselle, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi

Lääkäriliiton avustusrahasto

Kollegalta - niin luottamuslääkäriltä kuin muulta kollegalta - maksutta hoitoa saanut lääkäri voi halutessaan maksaa vapaaehtoisen maksun Lääkäriliiton avustusrahastoon. Rahastosta myönnetään avustuksia lääkäreille ja heidän perheilleen äkillisissä kriisitilanteissa. Suomen Lääkäriliiton avustusrahaston tilinumero on Nordea FI34 1574 3000 0018 08. Jos haluat, että liitto lähettää kiitoskirjeen, merkitse maksusuorituksesi yhteyteen selvästi oma nimesi sekä sinua hoitaneen lääkärin nimi ja osoite.

Säätiöpalvelu

Säätiöpalvelu on säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan toimisto. Säätiöpalvelu neuvoo säätiöitä koskevissa yleisissä asioissa ja apurahakysymyksissä.

Lisätietoja

Ulla Anttila Koulutusasiantuntija Puh. 09 3930744 ulla.anttila@laakariliitto.fi
Takaisin