Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyö

Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyyden suorittanut lääkäri on perehtynyt lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä tavallisimpiin ongelmiin ja sairauksiin ja niiden hoitomuotoihin.

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa 11.4.2002, tarkistettu 9.11.2022

Tausta ja perustelut

Noin neljäsosa väestöstä on lapsia ja nuoria. Lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto tavoittavat heidät kattavasti ja toistuvasti, jolloin heidän terveytensä kokonaisvaltainen edistäminen on mahdollista. Tavoitteellisesti toteutettu työ parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja luo perustan myös hyvälle aikuisiän terveydelle.

Lisääntyneen tutkimustiedon avulla on mahdollista havaita merkit, jotka ennakoivat lapsen tai nuoren kehityksen häiriintymistä. Näitä ovat esimerkiksi varhaisen vuorovaikutuksen häiriöt, oppimisvaikeuksia ennakoivat oireet, lapsuusiän masennus ja kouluikäisen käytöshäiriöt. Näillä kaikilla on osoitettu olevan yhteys nuoruus- ja aikuisiän mielenterveysongelmiin sekä syrjäytymisvaaraan.

Eri ikäisten lasten ja nuorten ongelmat ovat monimutkaistuneet. Niiden selvittely ja hoito sekä työskentely lasten vanhempien kanssa vaativat lääkäriltä erityisiä taitoja, kuten myös työ lääketieteellisenä asiantuntijana moniammatillisissa ryhmissä ja verkostoissa. Voidakseen vastata työn asettamiin haasteisiin lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa toimiva lääkäri tarvitsee erityisperehtyneisyyttä, jota mikään erikoislääkärin tutkinto ei suoraan takaa.

Hyvin toimivassa hoitoketjussa perusterveydenhuollon lääkärien on tunnettava tarkkaan myös lasten ja nuorten sairaudet ja niiden hoito.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen ja ehkäisevään työhön panostaminen on valtakunnallisesti nähty tärkeäksi terveydenhuollon painopistealueeksi. Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyöhön erityisesti perehtynyt lääkäri voi olla omalla paikkakunnallaan merkittävä terveyspalvelujen kehittäjä. Erityispätevyys kohottaa lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön arvostusta sekä väestön että lääkärikunnan keskuudessa.

Ohjelman taustayhdistykset

Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry, Suomen Yleislääkärit r.y., Suomen Lastenlääkäriyhdistys, Suomen Lastenneurologinen yhdistys, Suomen Lastenpsykiatriyhdistys, Suomen Yleislääketieteen yhdistys

Koulutuksen tavoitteet

Erityispätevyyden suoritettuaan koulutettu:

- on perehtynyt hyvin lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviin ja estäviin tekijöihin, lasten ja nuorten tavallisimpiin ongelmiin, oireisiin ja sairauksiin sekä niiden hoitomuotoihin ja kykenee soveltamaan tietojaan perusterveydenhuollon toiminnassa
- kykenee suunnittelemaan ja kehittämään lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyötä
- pystyy toimimaan lasten ja nuorten ehkäisevän terveydenhuollon asiantuntijana
- on hyvin perillä oman sairaanhoitopiirinsä hoidon porrastuksesta ja toimii hyvässä yhteistyössä oman alueensa lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon yksiköiden kanssa
- on tietoinen lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtivien terveydenhuollon ulkopuolisten asiantuntijoiden tehtävistä ja kykenee yhteistyöhön heidän kanssaan
- on perehtynyt lasten ja nuorten fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen, sen riskitekijöihin ja häiriöihin sekä pystyy suunnittelemaan tarvittavat jatkotoimenpiteet tai kuntoutuksen ja osallistumaan niihin perusterveydenhuollon asiantuntijana
- hallitsee perhekeskeisen työn periaatteet ja kykenee soveltamaan niitä työskentelyssään
- hallitsee työryhmätyöskentelyn periaatteet ja pystyy toimimaan moniammatillisissa työryhmissä.

Ohjelman sisältö

Koulutettava voi aloittaa erityispätevyyteen tähtäävän koulutuksen erikoislääkärin tutkinnon suoritettuaan. Koulutukseen ilmoittaudutaan toimittamalla erityispätevyystoimikunnalle pätevöitymissuunnitelma, jonka toimikunta hyväksyy.

a) Pohjakoulutus

Yleislääketieteen, lastentautien, lastenneurologian tai lastenpsykiatrian erikoislääkäri. Pohjakoulutukseksi voidaan perustelluista syistä hyväksyä myös muun alan erikoislääkäritutkinto.

b) Käytännön palvelu

Käytännön palvelun tulee sisältää:

terveyskeskuspalvelua, jonka pituus määräytyy viikkotyöpäivien mukaan sekä 6 kk erikoissairaanhoidon palvelua lastentautien, lastenpsykiatrian, perheneuvolan, nuorisopsykiatrian, lastenneurologian tai vammaispalveluiden yksiköissä. Käytännön työssä tulee huomioida tavoitteiden toteutuminen.

Terveyskeskuspalvelu:

Lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa tehdyt työpäivät viikossa edellyttävät seuraavia palveluaikoja:

Viikkotyöpäivät, vaadittava palveluaika
4–5 päivää, 2 vuotta
3 päivää, 3 vuotta
2 päivää, 4 vuotta
1 päivä, 5 vuotta

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon palvelujen suhteen tulee olla sellainen, että lyhyempää palvelua on vähintään 1/3 kokonaispalveluajasta.

Koulutuspaikkoina voivat toimia kaikki terveyskeskukset. Koulutettavalla tulee olla nimetty ohjaaja. Ohjaajina voivat toimia erityispätevyystoimikunnan hyväksymät lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyyden omaavat lääkärit.

Pääsääntöisesti hyväksytään palvelut 10 vuoden ajalta.

c) Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus

Erityispätevyyteen vaaditaan teoreettista kurssimuotoista alueeseen soveltuvaa koulutusta vähintään 80 tuntia.

d) Tenttiin vaadittava kirjallisuus ja materiaalia pätevöitymisen tueksi

Erityispätevyystoimikunta järjestää vuosittain mahdollisuuden osallistua kuulusteluun liiton erityispätevyysjärjestelmän tenttitilaisuuksissa. Toimikunta valitsee kuulustelijat. Kuulusteluun erikoislääkäri voi osallistua suoritettuaan erityispätevyyteen kuuluvan muun palvelun tai viimeisen pätevöitymisvuotensa aikana. Liitteenä kirjallisuus- ja materiaaliluettelo tenttiiin ja pätevöitymisen tueksi.

Erityispätevyystoimikunta ja sen tehtävät

Vastuutaho on Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistyksen SKOOPPI ry, joka nimeää erityispätevyystoimikunnan puheenjohtajan. Muut edellä mainitut taustayhdistykset nimeävät kukin yhden edustajan erityispätevyystoimikuntaan. Erityispätevyystoimikunnan jäsenten toimiaika on ensimmäisellä kerralla 3 vuotta, sen jälkeen 1–3 vuotta kerrallaan.

Toimikunnan tehtävät:
- hyväksyy kouluttajat
- hyväksyy koulutettavan koulutussuunnitelman
- järjestää kuulustelun
- valitsee kuulusteluun tulevan kirjallisuuden
- määrää kuulustelijat
- tekee ehdotukset Suomen Lääkäriliitolle erityispätevyyden myöntämiseksi

Erityispätevyyden hakeminen ja myöntäminen

Pätevyyden myöntäminen edellyttää Suomen Lääkäriliiton jäsenyyttä. Erityispätevyyshakemus osoitetaan lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyystoimikunnalle, joka esittää hyväksymänsä hakemukset Suomen Lääkäriliitolle.

Hakemuksessa tulee olla työnantajien todistukset hakijan työpalveluista sekä todistukset teoreettisesta kurssimuotoisesta koulutuksesta että suoritetusta kuulustelusta. Hakija voi liittää hakemukseensa myös muita selvityksiä esim. alaan liittyvästä tutkimustyöstään, julkaisuistaan, järjestötoiminnastaan tai alan asiantuntijatehtävistään.

Erityispätevyyden myöntää Suomen Lääkäriliitto lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyystoimikunnan esityksestä.

Pätevöityjäksi ilmoittautuminen

Ohjeet pätevöityjälle pätevyyden hakemiseksi sekä pätevöityjäksi ilmoittautumiseksi.

Ilmoittautuminen pätevöitymisohjelmaan tapahtuu lähettämällä lomake täytettynä Eija Puhalaiselle, sähköposti: etunimi.sukunimi@gmail.com
Kun erityispätevyystoimikunta on nimennyt ohjaajan (hakija voi itsekin halutessaan ehdottaa lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyyden omaavista lääkäreistä) ja ilmoittanut asian, voit laatia suunnitelmasi valmiiksi ohjaajan kanssa.

Erityispätevyystoimikunnan jäsenet

Hannele Kallio, puheenjohtaja, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, Turku

Eija Puhalainen, sihteeri, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, Kouvola

Reima Santala, LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Helsinki

Päivi Kilpinen-Loisa, LT, lastenneurologian erikoislääkäri, Lahti

Susanna Nyberg-Simola, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, Aura

Tarja Hietajärvi LL, lastentautien erikoislääkäri, Riihimäki

Tiedustelut

Lisätietoja liiton politiikkatoimialalta: Ulla Anttila, puh. 040 455 2542 , etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi

Erityispätevyystoimikunnan puheenjohtaja: Hannele Kallio, etunimi.sukunimi@varha.fi

Erityispätevyystoimikunnan sihteeri: Eija Puhalainen, etunimi.sukunimi@gmail.com

Lisätietoja erityispätevyysohjelmasta vastaavan tahon Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistyksen SKOOPPI ry toiminnasta

Takaisin