Psykoterapia

Psykoterapian erityispätevyys pätevöittää psykiatrian erikoislääkärin toimimaan itsenäisenä psykoterapeuttina.

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa 8.6.1995.

Erityispätevyyksien myöntäminen edellyttää Suomen Lääkäriliiton jäsenyyttä ja psykiatrian alan erikoislääkärin pätevyyttä. Poikkeustapauksissa erityispätevyyksiä voidaan myöntää myös muun alan erikoislääkärille.

Erityispätevyyksiä voidaan myöntää seuraavissa psykoterapiamuodoissa:

  • psykoanalyyttinen psykoterapia
  • kognitiivinen psykoterapia
  • perheterapia
  • ryhmäpsykoterapia

Psykoterapian erityispätevyyteen tähtäävän koulutuksen tavoitteet

  • hallita keskeinen empiirinen psykoterapiaa koskeva tutkimustieto ja teoreettinen viitekehys
  • hallita psykoterapeuttisen diagnostisen hypoteesin laatiminen
  • pystyä itsenäisesti toteuttamaan psykoterapioita
  • pystyy toimimaan mielenterveyslaissa edellytetyllä tavalla hoitosuhteiden työnohjaajana
  • pystyä toimimaan psykoterapeuttisesti toimivan työryhmän ja hoitoyksikön johtajana

Psykoterapian erityispätevyyden myöntämisperusteet

Psykoterapian erityispätevyys pätevöittää toimimaan itsenäisenä psykoterapeuttina.

1. Koulutuksen tulee olla prosessiluontoinen, jolla tarkoitetaan, että psykoterapiakoulutuksella on ajallinen ja sisällöllinen jatkuvuus. Koulutus voi olla yksi kokonaisuus tai koostua korkeintaan kahdesta eri osasta, jotka ovat toisiaan täydentäviä. Ensimmäisen osan tulee olla vähintään erityistason psykoterapiakoulutus (Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 564/1994).

2. Teoriaopetusta tulee olla vähintään 400 tuntia. Tästä luento-opetusta voi olla enintään 100 tuntia. Muu opetus toteutetaan pienryhmäopetuksena, josta kliinisiä tapausseminaareja tulee olla 50-100 tuntia.

3. Kun koulutus koostuu kahdesta eri osasta, ensimmäisestä osasta voidaan hyväksyä teoriaopetusta 200 tuntia ja työnohjausta puolet kokonaismäärästä. Toisen osan keston tulee olla vähintään kaksi vuotta ja sisältää loput erityispätevyyteen vaadittavasta teoreettisesta koulutuksesta eli 200 tuntia ja vähintään puolet työnohjauksen kokonaismäärästä. Kirjallisuuteen perehtymistä ohjatun opetuksen ulkopuolella ei lasketa teoreettiseen koulutuksen tuntimääriin. Koulutuksen toisessa osassa tulee analyyttisessa psykoterapiassa olla kaksi uutta potilasta kahdella eri työnohjaajalla. Vastaavaa periaatetta sovelletaan myös muissa psykoterapiamuodoissa.

4. Koulutuksen toiseen osaan valittaessa edellytetään, että hakija on ylläpitänyt psykoterapiataitojaan harjoittamalla psykoterapiaa ja käymällä työnohjauksessa.

5. Koulutuksen kokonaiskeston tulee olla vähintään neljä vuotta.

6. Koulutushoidot

Analyyttisessa yksilöpsykoterapiassa edellytetään vähintään kahden potilaan hoitoa, joista toinen kestää vähintään yhden vuoden ajan ja toinen vähintään kahden vuoden ajan, käyntitiheydellä vähintään kaksi kertaa viikossa.

Kognitiivisessa psykoterapiassa edellytetään vähintään neljän potilaan hoitoa, joista kahdella potilaalla tulee olla lyhytterapia 10–25 käyntiä ja kahdella potilaalla pitkä terapia 25–60 käyntiä. Käyntitiheys on kerran viikossa.

Perheterapiassa edellytetään vähintään neljän perheen hoitoa, vähintään 10 käyntiä/ perhe à 1½ tuntia.

Ryhmäpsykoterapiassa edellytetään yhden psykoterapiaryhmän hoitamista vähintään 250 tuntia (125 x 1½ tuntia) tiheydellä kerran viikossa vähintään kolmen vuoden ajan.

7. Koulutushoitojen työnohjaus

Analyyttisessa yksilöpsykoterapiassa edellytetään yksilötyönohjausta vähintään 120 tuntia vähintään joka toinen viikko. Työnohjaajia tulee olla vähintään kaksi, jotka ohjaavat eri koulutuspotilaiden hoitoja.

Kognitiivisessa psykoterapiassa edellytetään yksilötyönohjausta vähintään 120 tuntia. Jos siitä osa on ryhmätyönohjausta, tulee tuntimäärän silloin olla yhteensä 150 tuntia. Vähintään kaksi eri työnohjaajaa, jotka ohjaavat eri koulutuspotilaiden hoitoja.

Perheterapiassa edellytetään työnohjausta vähintään 120 tuntia. Työnohjaus on pääsääntöisesti suoraa ryhmätyönohjausta. Vähintään kaksi eri työnohjaajaa, jotka ohjaavat eri perheiden hoitoja.

Ryhmäpsykoterapiassa edellytetään havainnointia ryhmäpsykoterapian kouluttajan ohjaamassa psykoterapiaryhmässä vähintään 38 kertaa (2 x 45 min.). Oman psykoterapiaryhmän hoitamiseen liittyvää yksilö- ja ryhmätyönohjausta vähintään 200 tuntia kahdella eri työnohjaajalla.

8. Henkilökohtainen soveltuvuus psykoterapeutiksi

Soveltuvuus arvioidaan haastatteluin koulutukseen valittaessa ja koulutuksen aikana työnohjaajien lausunnoin. Kaksiosaisessa koulutuksessa soveltuvuus arvioidaan erikseen molempiin osiin haettaessa.

9. Omakohtainen psykoterapia

Psykoanalyyttisessa yksilöpsykoterapiakoulutuksessa edellytetään omaa hoitoa vähintään kolme vuotta vähintään kaksi kertaa viikossa. Kokonaistuntimäärän tulee olla vähintään 240 tuntia.

Kognitiivisessa psykoterapiassa edellytetään omaa hoitoa vähintään 80 tuntia.

Perheterapiakoulutuksessa edellytetään omaa hoitoa vähintään 60 tuntia.

Ryhmäpsykoterapiakoulutuksessa edellytetään omaa hoitoa ryhmäpsykoterapian kouluttajan ohjaamassa psykoterapiaryhmässä vähintään 250 tuntia (125 x 1½ tuntia) kerran viikossa vähintään kolmen vuoden ajan.

10. Kouluttajien pätevyys

Kouluttajilla, työnohjaajilla ja oman psykoterapian psykoterapeutilla tulee olla psykoterapian kouluttajan erityispätevyys tai vaativan erityistason pätevyys siinä psykoterapiamuodossa, jonka erityispätevyyttä haetaan.

Psykoterapian erityispätevyyden hakeminen

Hakemukset psykoterapian tai psykoterapian kouluttajan erityispätevyyden myöntämisestä tulee osoittaa Suomen Psykiatriyhdistyksen psykoterapian pätevyyslautakunnalle, joka päättää kunkin hakemuksen osalta, täyttääkö hakija edellytetyt pätevyysvaatimukset. Erityispätevyydet myöntää Suomen Lääkäriliiton varatoiminnnajohtaja Psykiatriyhdistyksen pätevyyslautakunnan esityksestä. Liitto perii myöntämästään todistuksesta liiton hallituksen päättämän 60 euron maksun.

Hakulomake (pdf). Hakemuksen voi pyytää myös liiton politiikkatoimialalta Ulla Anttilalta, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi, puh. 040 455 2542.

Hakemus osoitetaan psykoterapian pätevyyslautakunnalle osoitteella:
Suomen Psykiatriyhdistys/ psykoterapian pätevyyslautakunta
Fredrikinkatu 71 A 4
00100 Helsinki

Suomen Psykiatriyhdistyksen toimisto puh. (09) 4770 660, psy@psy.fi, pätevyyslautakunnan sihteeri Pia Fagerudd, etunimi.sukunimi@welho.com

Takaisin