Lastenpsykoterapian kouluttaja

Lastenpsykoterapian kouluttajan erityispätevyysohjelman suorittanut lääkäri voi muun muassa toimia psykoterapian antajana, opettajana ja kouluttajana.

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa  26.1.1996

Pätevöitymisohjelman vaatimukset

Lastenpsykoterapian kouluttajan erityispätevyys voidaan myöntää lastenpsykiatrian ja erityistapauksessa myös muulle erikoislääkärille ja se voidaan hankkia psykoanalyyttisen psykoterapian, kognitiivisen psykoterapian, ryhmäpsykoterapian ja perhepsykoterapian alueella.

Tavoitteet

Erityispätevyyteen johtavan koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen erikoislääkäri kykenee valitsemassaan psykoterapiamuodossa

  • toimimaan itsenäisesti psykoterapian antajana ja työnohjaajana
  • toimimaan psykoterapian opettajana ja kouluttajana
  • toteuttamaan psykoterapian tutkimusta
  • toimimaan psykoterapiapalveluja tuottavan palveluorganisaation johtajana

Edellytykset

Koulutus edellyttää soveltuvuutta lastenpsykoterapeuttina ja lastenpsykoterapian kouluttajana toimimiseen, mikä yleensä on yhteydessä riittävään kokemukseen omakohtaisesta psykoterapiasta. Koulutusohjelman vastuulliset kouluttajat arvioivat koulutettavan soveltuvuuden ja psykoterapiakokemuksen koulutusohjelmaan hakeuduttaessa ja sen aikana.

Laajuus ja sisältö

Koulutusohjelma on prosessiluonteinen ja koulutettavan tulee koulutuksen aikana työskennellä sellaisissa olosuhteissa, että hänen on käytännössä mahdollista toteuttaa koulutukseen kuuluvia psykoterapioita.

Koulutusohjelman vähimmäiskesto on noin kuusi vuotta ja se voi rakentua yhden tai kahden koulutusjakson muodostamasta koulutuskokonaisuudesta.

Teoreettisen seminaarimuotoisen koulutuksen vähimmäislaajuus on 600 tuntia ohjattua opetusta. Teoriakoulutukseen kuuluu kyseistä psykoterapiamuotoa koskeva, koulutusohjelman vastuullisen kouluttajan hyväksymä tieteellinen esitelmä.

Käytännöllinen koulutus koostuu välillisessä tai välittömässä työnohjauksessa tapahtuvasta omakohtaisesta psykoterapiatyöskentelystä koulutuspotilaiden kanssa. Työnohjaajia tulee olla ainakin kaksi ja työnohjauksen vähimmäislaajuus on 200 tuntia.

Teoreettista koulutusta ja käytännöllistä koulutusta voi antaa lastenpsykoterapian kouluttajan erityispätevyyden tai vastaavan koulutuksen hankkinut kokenut kouluttaja.

Erityispätevyyden hakeminen ja myöntäminen

Hakemus lastenpsykoterapian kouluttajan erityispätevyyden myöntämiseksi osoitetaan Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen psykoterapian pätevyyslautakunnalle ja siihen tulee liittää todistus lastenpsykiatrian tai muusta erikoislääkärin tutkinnosta sekä koulutusyhteisön tai vastuullisen kouluttajan selvitys soveltuvuudesta lastenpsykoterapeuttina ja lastenpsykoterapian kouluttajana toimimiseen sekä teoreettisen koulutuksen suorittamisesta ja työnohjauksen riittävyydestä.

Psykoterapian pätevyyslautakunta päättää, täyttääkö hakija edellytetyt pätevyysvaatimukset. Lastenpsykoterapian kouluttajan erityispätevyyden myöntää Suomen Lääkäriliiton koulutusjohtaja Lastenpsykiatriyhdistyksen pätevyyslautakunnan esityksestä.

Suomen Lastenpsykiatrlyhdistyksen psykoterapian pätevyyslautakunta

Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen hallitus nimittää kahdeksi vuodeksi kerrallaan lastenpsykoterapian pätevyyslautakunnan ja sen alaisena toimivat eri psykoterapiamuotojen asiantuntemusta edustavat jaostot. Yliopistollisen lastenpsykiatrian tulee olla edustettuna pätevyyslautakunnassa.

Lastenpsykoterapian pätevyyslautakunnan tehtävänä on

  • vastaanottaa ja luetteloida erityispätevyyshakemukset ja toimittaa ne edelleen asianomaisen jaoston arvioitavaksi
  • todeta ja hyväksyä erityispätevyydet jaostojen lausuntojen pohjalta
  • tehdä erityispätevyyden myöntämistä koskevat esitykset Suomen Lääkäriliitolle ja
  • antaa suosituksia ja lausuntoja psykoterapian koulutusohjelmista

Lastenpsykoterapian pätevyyslautakunta 4/2019 lähtien:

Suominen Inkeri (pj psykoanalyyttinen psykoterapia
Belt Ritva ryhmäpsykoterapia
Ebeling Hanna psykoanalyyttinen psykoterapia
Juven Taina perhepsykoterapia
Kauppi Anne kognitiivinen psykoterapia
Koskinen Minna kognitiivinen psykoterapia
Laakso-Santavirta Auli perhepsykoterapia
Manninen Hanna varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapia
Savio Marianna varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapia
Tuompo-Johansson Erja ryhmäpsykoterapia

Lisätietoja:

Pätevyyslautakunnan puheenjohtaja Inkeri Suominen, etunimi.sukunimi@elisanet.fi

Takaisin