Ilmailulääketiede

Olennainen osa ilmailulääketiedettä on lentoympäristö, joka sisältää mm. aivan omia fysiologisia haasteitaan alkaen happiosapaineen vaihteluista, alipaineympäristöstä ja kiihtyvyysympäristöstä. Kuljettajan kelpoisuusvaatimukset muodostavat vain pienen osan ilmailulääketieteen alan sisällöstä. Ilmailuala kehittyy tällä hetkellä ylöspäin eli ilmakehän ylimpien osien (lähiavaruuden) hyödyntäminen lentoliikenteessä tulee lähivuosina lisääntymään voimakkaasti. Tästä on seurauksia myös lääketieteelliselle arvioinnille.

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa 25.9.2020

Ilmailulääketieteessä tutkimuksen ja hoidon kohteena on ihminen ilmailuympäristössä. Ilmailulääketiede on ala, joka edellyttää ymmärrystä ilmailu- ja avaruusympäristön vaikutuksesta ihmisen fysiologiaan. Ilmailuympäristössä olosuhteet poikkeavat merenpinnan tason olosuhteista mm. ympäröivän ilmanpaineen, hapen osapaineen, kiihtyvyyksien, lämpötilojen vaihtelun ja säteilyn osalta. Ilmailulääketieteessä on myös olennaista ymmärtää ihmisen tiedonkäsittelyä ja psykologiaa, sekä ihmisen suorituskykyyn monitehtäväympäristössä vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tulee ymmärtää erilaisissa organisaatioissa tapahtuvaa lentotoimintaa, sekä tuntea toimintaan vaikuttavat lait ja säädökset. Lääketieteen eri erikoisalojen ymmärtämistä tarvitaan arvioitaessa kuinka eri sairaudet vaikuttavat ihmisen kykyyn toimia turvallisesti ilmailuympäristössä. Ilmailulääketieteellistä osaamista tarvitaan myös arvioitaessa lentomatkustajan terveydentilaa. Toimintaympäristö on hyvin kansainvälinen, ja tulevaisuudessa avaruusympäristön rooli mm. kaupallisessa lentotoiminnassa tulee todennäköisesti kasvamaan. Maailmalla ilmailulääketiede on erikoisala mm. Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. 

Ilmailulääketieteen keskeisiin osa-alueisiin kuuluvat mm. äkillisen toimintakyvyn menettämisen todennäköisyyden arviointi ja toisaalta toimintakyvyn säilyttäminen poikkeuksellisissa olosuhteissa sekä näihin liittyvät riskinarvioinnit, riskinhallinta ja ilmailulääketieteellinen lupakirjatoiminta. Sotilaspuolella toimivasta ilmailulääkäristä käytetään Yhdysvalloissa joskus termiä ”human performance practitioner”, mikä korostaa ilmailulääkärin roolia toimintakyvyn arvioinnissa, optimoinnissa ja myös koulutuksessa.

Ilmailulääketieteellistä osaamista tarvitaan myös toimittaessa lentävää henkilökuntaa tarkastavana lääkärinä (AME, Aeromedical Examiner). AME on European Aviation Safety Agency:n (EASA) kansallisen toimijan (Traficom) myöntämä hyväksyntä. AME-hyväksyntä oikeuttaa tarkastamaan ja myöntämään ilmailulääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia sekä eurooppalaisen, että kansallisen lupakirjan haltijoille, kuten lentäjille ja lennonjohtotoimintoihin osallistuvalle henkilöstölle. Ilmailulääketieteen erityispätevyys ei anna valtuuksia toimia tarkastavana ilmailulääkärinä tai ottaa kantaa lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijan tai haltijan lääketieteelliseen kelpoisuuteen, vaan Traficom valtuuttaa nämä AMEt erikseen. Ilmailulääketieteen erityispätevyyden teoreettiseen koulutukseen kuuluvan ilmailulääketieteen peruskurssin sekä erikoislääkäritutkinnon suorittanut lääkäri voi kuitenkin erikseen hakea AME-hyväksyntää Traficomilta. Ilmailulääketieteen erityispätevyydestä ja siihen liittyvästä koulutuksesta on hyötyä ylläpidettäessä AME-hyväksyntää, sekä esimerkiksi kun lääkäri työskentelee tehtävässä, jossa hoidetaan ilmailualan henkilöstöä esimerkiksi työterveyslääkärin roolissa.

Ilmailulääketieteen erityispätevyysohjelmasta vastaa Suomen Ilmailulääketieteellinen yhdistys ry. Yhdistys toteuttaa ilmailulääketieteen koulutustoimintaa ja tekee läheistä yhteistyötä mm. ilmailuviranomaisen (Traficom) ja muiden toimijoiden kanssa.

Ilmailulääketieteen erityispätevyyden voi suorittaa lääkärin perustutkinnon pohjalta. Ilmailulääketieteen erityispätevyys voidaan myöntää Suomessa laillistetulle lääkärille, joka on Suomen Lääkäriliiton jäsen. Käytännön koulutus kestää kaksi vuotta.

Erityispätevyyden osa-alueet

 Erityispätevyyden suorittamisen jälkeen lääkäri tuntee seuraavat osa-alueet:

  • Ilmailuympäristön, avaruusympäristön, ilmailufysiologian ja erityyppisten ilma-alusten järjestelmien perusteet.
  • Kliinisen ilmailulääketieteen perusteet (eri elinjärjestelmien sairauksien vaikutus lentokelpoisuuteen ja lentoturvallisuuteen, sekä ilmailuympäristön vaikutus eri elinjärjestelmien sairauksiin)
  • Operatiivisen ilmailulääketieteen perusteet (sis. mm. lentoturvallisuuden perusteita, human factors, lentävän henkilöstön valintaprosessiin liittyvät terveydelliset arvioinnit, lentoturvallisuustutkinnan perusteet jne.)
  • Ilmailulääketieteeseen liittyvät eri organisaatiot (mm. viranomaistahot kotimaassa ja ulkomailla), kansainvälinen näkökulma, tiedonhankinta ja ajan tasalla pysyminen.
  • Keskeiset ilmailua ja ilmailulääketiedettä koskevat säädökset ja määräykset

Ilmailulääketieteen erityispätevyyskoulutuksen sisältöön kuuluu:

1) Kirjallisuus                  

 Oppikirjat:

Ernsting’s Aviation and Space Medicine (Gradwell & Rainford; uusin painos)

Fundamentals of Aerospace Medicine (Davis, Johnson, Stepanek, Fogarty; uusin painos)

 Clinical Aviation Medicine (Rayman, Hastings, Kruyer; uusin painos)

 Lehdet

Aerospace Medicine and Human Performance (aiemmin Aviation, Space and Environmental Medicine); 2 viimeisintä vuotta

Muu: Kulloinkin voimassa olevat viranomaismääräykset

2) Teoreettinen koulutus:

Teoreettista koulutusta tulee hankkia vähintään 100 tuntia. Teoreettinen koulutus tehdään suorittamalla ilmailulääketieteen peruskurssi, joita järjestetään useissa Euroopan maissa, ja tarkastavien ilmailulääkäreiden tarpeen mukaan myös Suomessa.  Peruskurssi kattaa 60 tuntia teoreettisesta koulutuksesta. Loput teoreettisen koulutuksen koulutustunnit voi koota osallistumalla ilmailulääketieteen koulutustapahtumiin tai kongresseihin Suomessa tai ulkomaiAlan kansainvälisen luonteen vuoksi koulutettavan tulee osallistua kansainväliseen koulutukseen tai kongressiin ainakin kerran erityispätevyyden suorittamisen aikana. Kansainvälisiä merkittäviä koulutuksia järjestävät vuosittain mm. International Academy of Aviation and Space Medicine IAASM ja Aerospace Medical Association ASMA.

Erityispätevyyden suorittamista aloittavan tulee olla yhteydessä ilmailulääketieteen erityispätevyystoimikuntaan koulutuksen suunnittelua varten. Erityispätevyyttä haettaessa toimikunnalle tulee esittää todistukset, joista käy ilmi koulutustapahtumien sisältö, jotta soveltuvuus teoreettiseksi koulutukseksi voidaan arvioida. Suomen Ilmailulääketieteellinen Yhdistys ry ja Traficom järjestävät kaksi kertaa vuodessa koulutusta, joka hyväksytään osaksi teoreettista koulutusta. Näihin koulutuksiin pääsee osallistumaan liittymällä Suomen Ilmailulääketieteellinen Yhdistys ry:n jäseneksi.

3) Käytännön koulutus

 Käytännön koulutus kestää kaksi vuotta. Koulutukseen voidaan hyväksyä työskentelyä sellaisessa yksikössä, jossa suoritetaan lentävän henkilöstön kelpoisuusarviointeja tai terveydenhuoltoa. Esimerkkejä hyväksyttävistä koulutuspaikoista ovat mm. Ilmailulääketieteen keskukset ja Puolustusvoimien terveydenhuollon sellaiset yksiköt, jotka palvelevat lentotoimintaa harjoittavia joukko-osastoja. Traficomin valtuuttamaksi tarkastavaksi AME:ksi hyväksytyn lääkärin osalta käytännön koulutukseksi hyväksytään omassa toimipisteessä suoritetut tarkastukset. Koulutukseen voi kuulua työskentelyä ilmailulääketieteen erityispätevyyden omaavan lääkärin valvonnassa ja ohjauksessa, käytännön ilmailulääketieteellisiin ongelmiin perehtymistä sekä yhteistyötä tuettavien lentotoimintaa toteuttavien organisaatioiden kanssa. Koulutukseen voidaan hyväksyä myös ilmailulääketieteellistä tutkimustoimintaa erillisen suunnitelman mukaan.

4) Kuulustelu

Pätevöityjän tulee suorittaa hyväksytysti erityispätevyyskuulustelu, jonka Suomen Ilmailulääketieteellinen Yhdistys ry:n erityispätevyystoimikunta tarvittaessa järjestää.

5) Siirtymäaika

Kolmen vuoden siirtymäaikana 25.9.2020-25.9.2023 ilmailulääketieteen erityispätevyys voidaan myöntää erillisestä hakemuksesta ilmailulääkärinä toimivalle lääkärille, jonka käytännön tiedot ja taidot täyttävät erityispätevyysohjelman tavoitteet. Ilmailulääkärin nimike on määritelty ilmailulaissa (2014/864 mm. §47) ja liikennepalvelulaissa (2017/320, mm §207) tarkoittamaan toimivaltaisen viranomaisen (Traficom) valtuuttamaa lääkäriä. Ilmailulääkäri-nimikkeen käyttö ja ilmailulääkärinä toimiminen edellyttävät viranomaishyväksyntää. Vain Traficomin valtuuttama lääkäri voi käyttää ilmailulääkäri-nimikettä. 

Hakemus siirtymäajan perusteella myönnettävästä erityispätevyydestä, lisätietoja antaa erityispätevyystoimikunta.

Erityispätevyystoimikunta

Suomen Ilmailulääketieteellinen Yhdistys ry:n johtokunta nimeää erityispätevyystoimikunnan, joka myöntää koulutusoikeudet, hyväksyy teoreettisen palvelun, tarvittaessa antaa suosituksia palvelujen täydentämistavoista, valvoo koulutusta, järjestää tarvittaessa kuulustelun, valitsee kuulusteluun tulevan kirjallisuuden, määrää kuulustelijat ja tekee esitykset Suomen Lääkäriliitolle erityispätevyyden myöntämisestä. Toimikunnan puheenjohtaja on pätevöitymisohjelman vastuuhenkilö.

Erityispätevyyden suorittamista aloittavan tulee olla yhteydessä ilmailulääketieteen erityispätevyystoimikuntaan koulutuksen suunnittelua varten. Yhteydenotto erityispätevyystoimikuntaan on edellytys palveluiden ja koulutusten hyväksymiselle.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöinä toimivat toimikunnan pj dos Tuomo Leino (etunimi.sukunimi@fimnet.fi) ja siht LT Taija Lahtinen (etunimi.sukunimi@fimnet.fi).

 

 

                                           

 

                                

Takaisin