Seulontamammografia

Seulontamammografian erityispätevyyden hankkinut radiologian erikoislääkäri voi tulkita seulontamammografiakuvia ja tehdä niihin liittyviä varmistustutkimuksia rintasyövän löytämiseksi varhaisessa vaiheessa, ennen kuin se aiheuttaa oireita. 

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa 31.1.2001, tarkistettu 27.2.2024.

Suomen Lääkäriliiton hallitus päätti 31.10.2001 perustaa seulontamammografian erityispätevyyden radiologian alalle Suomen Radiologiyhdistys ry:n esityksestä. Suomessa rintasyöpäseulontaan osallistuneilla rintasyöpäkuolleisuus on vähentynyt noin kolmanneksen verrattuna tilanteeseen ilman seulontaa (Heinävaara et al, 2016). Tuloksekkaan seulontamammografian laatuvaatimukset ovat korkeat, mikä edellyttää seulontaa tekeviltä radiologeilta erityistä tietotaitoa. Lääketieteellisen säteilyn viranomaisohjeet huomioiden seulontamammografian kohdistuessa oireettomaan väestöön tarkan laadunvalvonnan lisäksi tulee tutkimusten sensitiivisyyden ja spesifisyyden olla korkeita. 

Vaatimukset

Suomen Radiologiyhdistys ry. on laatinut ohjeet erityispätevyyden saavuttamiseksi ja perustanut erityispätevyysneuvottelukunnan, jonka tehtävänä on tarkastaa erityispätevyyttä koskevat hakemukset ja tehdä esitykset hakemusten pohjalta Suomen Lääkäriliitolle erityispätevyyden myöntämiseksi.  

Koulutus jakautuu käytännön koulutukseen ja teoreettiseen koulutukseen sekä suomalaisen seulontamammografiakuulustelun suorittamista hyväksytysti. 

Käytännön koulutus

Perusedellytyksenä koulutukselle on radiologian erikoislääkärin pätevyys/oikeudet. Tämän jälkeen koulutettavalta edellytetään 2 vuotta työskentelyä tutkimusyksikössä, jossa hän on osallistunut kliinisten mammografiatutkimusten ja rintatoimenpiteiden suorittamiseen. Koulutuksen aikana tulisi olla myös mahdollisuus osallistua yliopisto- tai keskussairaalan rintasyövän diagnostiikkaan ja hoitoon erikoistuneisiin moniammatillisiin (kirurgia, radiologia, patologia ja onkologia) kokouksiin. Käytännön koulutusjaksosta koulutettavan on 6 kk:n ajan tehtävä päätoimisesti mammografiatutkimuksia ja/tai seulontatutkimuksia yliopisto- tai keskussairaalan rintaradiologian yksikössä tai seulontayksikössä kokeneen, rintaradiologiaan perehtyneen radiologin ohjauksessa. 

Teoreettinen koulutus

Suomen Radiologiyhdistys ry:n alaosasto, Suomen rintaradiologit, järjestää erikseen ilmoitettavina ajankohtina seulontamammografiakursseja, jotka käsittävät luentoja ja käytännön seulontaharjoituksia. Seulontaharjoitukset tapahtuvat seulontasimulaation avulla useista seulontayksiköistä eri puolelta Suomea kootun alkuperäiskuvamateriaalin avulla. Teoreettiseksi koulutukseksi voidaan hyväksyä myös muu vastaava koulutus kuten EUSOBIN (European society of breast imaging) ja LRCB:n (TheDutch Expert Centre for Screening) yhteistyönä järjestämät seulontakurssit ja professori LaszloTabarin järjestämät viikon kestävät mammografiakurssit, mikäli ne sisältävät työasematyöskentelyä. Työasematyöskentelyä vaativien seulontamammografiakurssien lisäksi voidaan teoreettiseksi koulutukseksi hyväksyä muutakin rintaradiologista koulutusta siten, että koulutusta kertyy vähintään 40 tuntia.

Seulontamammografiakuvatentti

Seulontamammografiakuvatentin voi suorittaa Suomen radiologiyhdistyksen seulontamammografiakurssin yhteydessä tai erikseen sovittuna ajankohtana yliopistosairaaloiden rintaradiologian yksiköissä. Kuulustelu tapahtuu käyttämällä samaa kuvientulkintamenetelmää kuin seulontatyössä. Kuvamateriaali koostuu seulonnassa todetuista, erikseen valituista verifioiduista rintasyöpätapauksista ja seurannassa normaaleiksi todetuista tapauksista. Normaaleiksi katsotaan tapaukset, joissa seuraavalla seulontakierroksella ei ole tapahtunut muutoksia eikä syöpää ole todettu. Tentin läpäisyvaatimuksena on 85%:n sensitiivisyys ja 85%:n spesifisyys. Todistuksen hyväksytysti suoritetusta tentistä antaa Suomen Radiologiyhdistyksen puheenjohtaja

Koulutuksesta ja tenttien tarkastamisesta vastaavat Suomen Radiologiyhdistys ry:n, nimeämät vastuuhenkilöt ja kouluttajat. Vastuuhenkilöinä toimivat radiologian erikoislääkäri Johanna Alanko, Suomen Terveystalo (johanna.alanko@terveystalo.com) ja dosentti Anna Sutela, Suomen Terveystalo (anna.sutela@terveystalo.com). Kursseista tiedotetaan Suomen Radiologiyhdistyksen internet-sivuilta löytyvissä jäsenkirjeissä. 

Kirjallisuus

ACR BI-RADS® Atlas Fifth Edition 

Tabár & Dean:Teaching Atlas of Mammography. 4.edition.Thieme, 2012 

Erityispätevyyden hakeminen ja myöntäminen

Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Suomen Lääkäriliiton jäsenyyttä.

Hakemuksen liitteinä tulee olla:

  • todistus radiologian erikoislääkärin oikeuksista
  • todistus suoritetusta seulontamammografiakurssista
  • hyväksytysti suoritetusta suomalaisesta tentistä
  • todistukset käytännön palveluista.

Käytännön koulutus ja teoreettinen koulutus tulee olla suoritettuna viimeisen kymmenen vuoden aikana sekä kuulustelu viimeisen neljän vuoden aikana. Erityispätevyyttä koskeva hakemus liitteineen toimitetaan Anna Sutelalle sähköpostilla tai postitse osoitteeseen Suomen Terveystalo, Jaakonkatu 3, 00100, Helsinki, jonka jälkeen se käsitellään Suomen Radiologiyhdistyksen erityispätevyysneuvottelukunnassa, joka esittää hyväksymänsä hakemukset Lääkäriliittoon Ulla Anttilalle (etunimi.sukunimi@laariliitto.fi). 

Lisätiedot ja hakulomake

Lisätiedot ja hakulomake 

Lisätietoja seulontamammografian erityispätevyysohjelmasta Johanna Alanko johanna.alanko@terveystalo.com ja Anna Sutela: anna.sutela@terveystalo.com   

Hakulomake (word). Lomakkeen saa tarvittaessa Ulla Anttilalta, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi, 040 455 2542. 

Takaisin