Seulontamammografia

Seulontamammografiatoiminnan laatuvaatimukset katsotaan niin suuriksi, että toimintaa harjoittavilla radiologeilla tulee olla erityinen tietotaito juuri tällä osa-alueella. 

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa 31.1.2001, tarkistettu 18.5.2012.

Suomen Lääkäriliiton hallitus päätti perustaa seulontamammografian erityispätevyyden radiologian alalle Suomen Radiologiyhdistys ry:n esityksestä. Seulontamammografiatoiminnan laatuvaatimukset katsottiin niin suuriksi, että toimintaa harjoittavilla radiologeilla tulee olla erityinen tietotaito juuri tällä osa-alueella. Seulontatoiminnan kohdistuessa oireettomaan naisväestöön tulee sensitiivisyyden ja spesifisyyden olla korkea. EU-direktiivien myötä on myös Suomessa viranomaisohjeistusta lääketieteellisen säteilyn käytön osalta täydennetty ja täsmennetty. Niihin liittyy erityisen tarkka laadunvalvonta ionisoivaa säteilyä käyttäviin seulontatutkimuksiin, mm. seulontakuvien tulkitsijoilta vaaditaan hyvää radiologista kokemusta ja seulontoihin perehtyneisyyttä.

Suomen Radiologiyhdistys ry. on laatinut ohjeet erityispätevyyden saavuttamiseksi ja perustanut erityispätevyysneuvottelukunnan, jonka tehtävänä on tarkastaa erityispätevyyttä koskevat hakemukset ja tehdä esitykset hakemusten pohjalta Suomen Lääkäriliitolle erityispätevyyden myöntämiseksi. Koulutus jakautuu käytännön palveluun ja teoreettiseen koulutukseen. Lisäksi erityispätevyyden myöntämiseksi edellytetään erityisen seulontamammografiakuulustelun suorittamista hyväksytysti.

Vaatimukset

Käytännön koulutus

Perusedellytyksenä koulutukselle on erikoislääkärin oikeudet diagnostisen radiologian alalla. Tämän jälkeen on oltava 2 vuotta työskentelyä tutkimusyksikössä, jossa on osallistunut kliinisten mammografiatutkimusten suorittamiseen. Koulutuksessa tulisi olla mahdollisuus osallistua yliopisto- tai keskussairaalan rintasyövän diagnostiikkaan ja hoitoon erikoistuneiden yksiköiden (kirurgia, radiologia, patologia ja onkologia) järjestämiin pre- ja postoperatiivisia rintasyöpätapauksia käsitteleviin kokouksiin. Tästä 2 vuoden ajasta koulutettavan on 6 kk:n ajan tehtävä päätoimisesti mammografiatutkimuksia ja/tai seulontatutkimuksia yliopisto- tai keskussairaalan rintaradiologian yksikössä tai seulontayksikössä kokeneen, rintaradiologiaan perehtyneen radiologin ohjauksessa.

Teoreettinen koulutus

Suomen Radiologiyhdistys ry. järjestää erikseen ilmoitettavina ajankohtina seulontamammografiakursseja, jotka käsittävät luentoja ja käytännön seulontaharjoituksia. Seulontaharjoitukset tapahtuvat seulontasimulaation avulla useista seulontayksiköistä eri puolelta Suomea kootun alkuperäiskuvamateriaalin avulla. Kurssin lopulla on seulontamammografiatentti. Hyväksytysti suoritetusta tentistä Suomen Radiologiyhdistys ry. antaa todistuksen. Koulutuspaikkana on erikseen sovitusti jonkin yliopistollisen keskussairaalan röntgenosasto. Koulutuksesta vastaa Suomen Radiologiyhdistys ry, joka nimeää erikseen vastuuhenkilöt ja kouluttajat. Vastuuhenkilöinä radiologian erikoislääkäri Johanna Alanko, Suomen Terveystalo ja dosentti Anna Sutela, KYS. Riittäväksi teoreettiseksi koulutukseksi voidaan erityispätevyysneuvottelukunnassa katsoa myös muu vastaava koulutus, esimerkiksi professori László Tabárin järjestämät mammografia- ja seulontamammografiakurssit.

Kuulustelu

Kuulustelu tapahtuu käyttämällä samaa kuvientulkintamenetelmää kuin seulontatyössä. Kuvamateriaali koostuu seulonnassa todetuista, erikseen valituista verifioiduista rintasyöpätapauksista ja seurannassa normaaleiksi todetuista tapauksista. Normaaleiksi katsotaan tapaukset, joissa seuraavalla seulontakierroksella ei ole tapahtunut muutoksia eikä syöpää ole todettu.

Kuulustelijana toimii Suomen Radiologiyhdistyksen nimeämä kurssin vastuuhenkilö, joka laatii tenttikokonaisuuden seulontaharjoituksia vastaavasti ja myös tarkastaa tenttivastaukset.

Tentin läpäisyvaatimuksena on 85 % sensitiivisyys ja 85% spesifisyys. Todistuksen hyväksytysti suoritetusta tentistä antaa Suomen Radiologiyhdistyksen puheenjohtaja.
Kuulusteluja järjestetään tarvittaessa seulontamammografiakurssien yhteydessä ja niitä on järjestetty esim. Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Kuopiossa. Anna Sutela on yhteyshenkilö, etunimi.sukunimi@kuh.fi , jos haluaa käydä tentissä eikä osallistua kurssille. Kursseista tiedotetaan Suomen Radiologiyhdistyksen internet-sivuilta löytyvissä jäsenkirjeissä.

Kirjallisuus:

1. Tabár & Dean . Teaching Atlas of Mammography. Thieme, 2012
2. Tabár L, Tot T, Dean PB. Breast cancer. The art and science of early detection with mammography. Perception, interpretation, histopathologic correlation. Thieme 2005
3. Radiographics. Rinnan kuvantamisen artikkelit
4. Radiologic Clinics of North America. Rinnan kuvantamisen teemanumerot

Hakeminen ja myöntäminen

Erityispätevyyden hakeminen ja myöntäminen edellyttävät Suomen Lääkäriliiton ja Suomen Radiologiyhdistys ry:n jäsenyyttä. Seulontamammografian erityispätevyystodistusta haettaessa käytännön palvelu ja teoreettinen koulutus tulee olla suoritettu viimeisen kahdeksan vuoden aikana sekä kuulustelu viimeisen neljän vuoden aikana. Erityispätevyyttä koskeva hakemus liitteineen toimitetaan Suomen Radiologiyhdistyksen erityispätevyysneuvottelukunnalle, joka esittää hyväksymänsä hakemukset Lääkäriliiton varatoiminnanjohtajalle. Hakemukset lähetetään Suomen Rintaradiologien puheenjohtajalle Anna Sutelalle osoitteella: Anna Sutela, Kuopion yliopistollinen sairaala/Kliininen radiologia, PL 100, 70029 KYS, etunimi.sukunimi@kuh.fi

Hakemukseen on liitettävä:
1. Todistus erikoislääkärin pätevyydestä radiologian alalla.
2. Todistus suoritetusta Suomen Radiologiyhdistyksen järjestämästä seulontamammografiakurssista ja hyväksytysti suoritetusta kuulustelusta.

Lisätiedot ja hakulomake

Lisätietoja seulontamammografian erityispätevyysohjelmasta antaa Anna Sutela, etunimi.sukunimi@kuh.fi

Hakulomake (word). Lomakkeen saa tarvittaessa Ulla Anttilalta, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi, 040 455 2542.

Takaisin