Tietosuojaseloste

Suomen Lääkäriliitto ry, Lääkärirekisteri

1. YLEISTÄ

Lääkäriliitto on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietojasi läpinäkyvästi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Lääkärirekisterissä (jäsenrekisterissä) olevia henkilötietojasi kerätään, käsitellään ja miten niitä suojataan.

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkea sellaista tietoa, itsessään tai yhdistettynä muuhun tietoon, jonka avulla henkilö voidaan yksilöidä ja tunnistaa.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan esimerkiksi tietojen keräämistä, tallentamista ja järjestämistä.

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sitä tahoa, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Lääkäriliitto on jäsentensä henkilötietojen rekisterinpitäjä.

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET/OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Lääkäriliiton jäsenyyden ylläpito ja hallinnointi ja jäsenmaksujen perintä
 • Lääkärien ja lääketieteen opiskelijoiden koulutuksen, laillistusten, erikoisoikeuksien ja työpaikkojen seuranta sekä asiantuntijalääkäriluettelon ylläpito
 • Fimnet –palvelun käyttäjätietojen ylläpito
 • Lääkäreitä ja lääketieteen opiskelijoita koskeva tilastointi
 • Jäsenmaksuvälityksessä olevien yhdistysten jäsenyyksien ylläpito, hallinnointi ja jäsenmaksujen perintä
 • Lääkäriliiton toimielinten ei-lääkärijäsenten automatisoidun tiedonjakelun varmistaminen

Rekisterin käyttö perustuu yhdistyksen lakisääteiseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenluetteloa, yhdistyksen ja sen jäsenen väliseen sopimukseen ja yhdistyksen oikeutettuun etuun kuten jäsensuhteeseen.

3. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Lääkäriliitto käsittelee tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää tarkemmin, mitä tietoja missäkin tilanteessa käytetään.

Kaikista rekisteröidyistä henkilöistä rekisterissä on nimi- ja osoitetiedot. Tunnistetietona käytetään järjestelmän antamaa teknistä yksilöivää tunnusta tai henkilötunnusta.

Henkilötietona tallennetaan edellä mainitun lisäksi sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, postituskieli, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollinen tieto osoitteen luovuttamisen rajoituksista. Mikäli tietoja ei ole käytettävissä, rekisterissä olevat kentät jätetään tyhjäksi.

Alla oleviin ryhmiin kuuluvilla henkilöillä on rekisterissä laajemmat tiedot, jotka voivat käsittää esimerkiksi seuraavaa:

a) Lääkärit

 • Lääkäriliiton jäsenyys (tai tieto miksi ei ole jäsen)
 • opiskelu: korkeakoulu ja aloitusvuosi
 • akateemiset lääketieteelliset tutkinnot
 • laillistus
 • erikoistuminen, erityispätevyydet
 • muut tutkinnot
 • kielitaito
 • työpaikkaa koskevat tiedot (pää- ja sivutoimet)
 • luottamustehtävät Lääkäriliiton piirissä
 • lehtien tilaustiedot
 • tiedot toimitetuista kalentereista ja jäsenkorteista
 • puhelinreseptien palkkioiden tilittämistä varten tarvittavat tiedot

b) Lääketieteenopiskelijat

 • korkeakoulu ja opiskelun aloitusvuosi
 • Lääkäriliiton jäsenyys
 • lehtien tilaustiedot
 • tiedot toimitetuista kalentereista ja jäsenkorteista

c) Jäsenmaksuvälitys

 • järjestön tunnus
 • jäsenyyden alkamisaika
 • jäsenmaksuluokka
 • tiedot perityistä ja alennetuista jäsenmaksuista

4. MISTÄ HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN?

Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti jäseneltä itseltään joko sähköisesti tai puhelimitse.

Tutkinto-, laillistus-, ja erikoistumistiedot saadaan joko korkeakouluilta tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira). Erityispätevyystiedot ja jäsenyyteen liittyvät tiedot saadaan Lääkäriliiton oman toiminnan perusteella sekä osin jäsenmaksuvälityksessä olevilta yhdistyksiltä (Nly, Sely, GPF). Muut tutkinnot ja kielitaito perustuvat henkilöiden omiin ilmoituksiin.

Osoitemuutokset saadaan tiedostosiirtona Postista määräajoin. Postin tiedostosiirtona ei päivitetä sellaisten jäsenten tietoja, joilla on luovutuskielto tai maistraatin myöntämä turvakielto, tai jotka asuvat ulkomailla.

Muut järjestöt toimittavat rekisteriin jäsenistöstään tietoja siinä laajuudessa mitä sovittujen palvelujen hoito edellyttää (jäsenmaksuvälitys, Fimnet –palvelut).

Jäsen voi päivittää tietojaan itse Tietoni –palvelussa.

Rekisteriin kirjataan henkilön antama suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin niissä tapauksissa kun rekisteritietoja tähän tarkoitukseen käytetään.

5. ARKALUONTOISET TIEDOT

Arkaluontoisilla henkilötiedoilla tarkoitetaan henkilötietoja, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys, sekä esimerkiksi henkilön terveyttä tai seksuaalista suuntautumista koskevia tietoja.

Ammattiliiton jäsenyyden käsittely on sallittu vain ammattiliittotoimintaan liittyvän säätiön, yhdistyksen tai muun voittoa tavoittelemattoman yhteisön laillisen toiminnan yhteydessä.

Lääkäriliitto käsittelee ainoastaan liiton jäsenten ja entisten jäsenten ammattiliiton jäsenyyteen liittyviä tietoja, ei muita arkaluontoisia tietoja.

6. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

Yhdistyksen velvoite pitää jäsenistään luetteloa tarkoittaa myös, että henkilötietojen luovuttaminen on edellytys jäsenyydelle. Henkilötietoja tarvitaan myös jäsenpalvelujen ja - etujen toteuttamiseksi. Jos tarvittavia henkilötietoja ei luovuteta niin sovittua jäsenpalvelua tai -etua ei voida toteuttaa.

Säännöllinen tietojen luovutus perustuu osapuolten välisiin sopimuksiin tai lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Luovutettava tietosisältö vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta perustuu joko jäsenyyteen tai lääkärin ammatissa toimimiseen.

Sopimuksen perusteella tietoja luovutetaan esimerkiksi seuraaville tahoille:

 •  Lääkärikompassi Oy
 •  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
 •  Kansaneläkelaitos
 •  Jäsenetuja tarjoavat tahot (esimerkiksi vakuutusyhtiöt)
 •  Orion –yhtymä Oyj
 •  Posti ja pankit
 •  Viranomaiset esimerkiksi verohallinto
 •  Lääkärilehden käyttöön osana jäsenyyttä (esim. jäsenrekisteristä kuoleman vuoksi poistettujen jäsenten nimen julkaisemiseksi)

Tietoja luovutetaan Pro Medico ry:n hallinnoimaan taitoni.fi –palveluun henkilön suostumuksella.

Tietoja voidaan luovuttaa ammatilliseen kehittymiseen liittyvien jäsenetujen ja palveluiden suoramarkkinointiin (esim. rekrytointi) tai mainontatarkoituksiin. Jäsenellä on oikeus kieltää

henkilötietojen luovuttaminen myös ammatilliseen kehittymiseen liittyvään suoramarkkinointi- tai mainontatarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia (esimerkiksi tekniseen ylläpitoon), joilla on oikeus käsitellä tietoja sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. Palveluntarjoajat eivät voi käyttää tietoja omiin käyttötarkoituksiinsa. Heidät velvoitetaan sopimusteitse huolehtimaan riittävästä tietosuojan tasosta sekä käsittelyn lainmukaisuudesta.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU/ETA –alueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppani on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Tällöin henkilötietojen asianmukaisesta suojatoimista huolehditaan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

7. TIETOJEN SUOJAAMINEN

Lääkäriliitolla on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö.

Pääsyä henkilötietoihin on sisäisesti rajoitettu kulunvalvonnalla ja asiaton käyttö estetään käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla sekä käyttöoikeuksien myöntämisellä ja niiden valvonnalla. Henkilötietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä vuoksi siihen oikeus. Muutokset ja tietojen lisäykset kirjataan tietokantaan käyttäjätunnusten ja päivämäärien kera.

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on kerätty rekisteriin, ja vaikuttaa siihen, miten niitä käytetään. Suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen tarvitaan rekisteröidyn suostumus, ja tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi tai pyytää tietojen siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on esimerkiksi seuraavat oikeudet:

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on kerätty, tai saada varmistus siitä, että rekisterissä ei ole häntä koskevia henkilötietoja. Mikäli tiedot ovat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset, Lääkäriliitolle voidaan tehdä oikaisu- tai täydennyspyyntö.

Käsittelyn rajoittamista tai vastustamista

Mikäli tiedot eivät joltain osin pidä paikkaansa, rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu. Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä kokonaan.

Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus

Rekisteröity voi milloin tahansa kieltää suoramarkkinoinnin (mukaan lukien profiloinnin suoramarkkinointitarkoituksiin).

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus tulla unohdetuksi. Rekisteröidystä poistetaan kaikki kerätyt tiedot, mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä alun perin on kerätty. Tiedot poistetaan myös, jos henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen ja suostumus peruutetaan, tai jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä, ellei käsittelylle ole muuta perustetta.

Oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen siirtoa, jolloin hänelle toimitetaan henkilötiedot koneluettavassa muodossa. Rekisteröity voi säilyttää niitä itse tai siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle (esim. toiselle palveluntarjoajalle). Tämä koskee vain sellaisia tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut meille.

Valitusoikeus

Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelystä.

Pyyntö edellä mainittujen oikeuksien toteuttamisesta tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle alla mainittuun osoitteeseen.

9. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Rekisteritietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen edellä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi aina voimassa olevan lain asettamissa rajoissa, kuten kirjanpitolaissa.

Tiedot jäsenyydestä eronneista tai erotetuista säilytetään 10 vuotta jäsenyyden päättymisestä, mutta niitä ei ylläpidetä eikä luovuteta edelleen. Tämän lisäksi esimerkiksi henkilökohtaisesta jäsenpalvelusta syntynyt tieto säilytetään enintään 10 vuotta palvelutapahtumasta.

Kun tietojen säilyttämiseen ei ole lainmukaista tarvetta, tiedot joko hävitetään tai tehdään tunnistamattomiksi muuttamalla ne peruuttamattomasti sellaiseen muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

10. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Yksittäistä tietokonettasi koskevia tietoja voidaan kerätä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen ja niitä käytetään tunnistamaan ja laskemaan esimerkiksi Lääkäriliiton sivustolla vierailevat selaimet. Käyttäjällä on oikeus estää evästeiden käyttö mutta tämä saattaa vaikuttaa palveluiden toiminnallisuuteen. Evästeet voidaan tyhjentää selaimen asetuksista.

11. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Lääkäriliitto kehittää jatkuvasti tietosuojakäytäntöjään, mistä syystä tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia. Muutokset voivat perustua myös muuttuneeseen lainsäädäntöön.

Muutoksista ilmoitetaan tällä tietosuojasivustolla. Tarvittaessa voimme myös ilmoittaa muutoksista suoraan rekisteröidylle.

12.REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Lääkäriliitto on henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja, ota yhteyttä meihin:

Suomen Lääkäriliitto ry Mäkelänkatu 2 (PL 49) 00550 Helsinki

jasenasiat@laakariliitto.fi tai laakariliitto@laakariliitto.fi 

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö on talousjohtaja.

Takaisin