Suomen Lääkäriliiton suositus potilastietojen luovuttamisesta vakuutusyhtiöille

Vakuutusyhtiön oikeus saada potilaan terveydentilasta tietoja perustuu potilaan antamaan suostumukseen tai erityislainsäädäntöön. Vakuutusyhtiön on tehtävä tietojen luovuttamisesta yksilöity pyyntö potilasta hoitavalle lääkärille.

Hyväksytty Suomen Lääkäriliiton hallituksessa 25.9.2009, tarkistettu 2.5.2016

1. Yleistä

Vakuutusyhtiön oikeus saada potilaan terveydentilasta tietoja perustuu joko potilaan antaman nimenomaisen suostumukseen tai erityislainsäädäntöön. Tietoja voidaan pyytää lausunnon muodossa tai potilasasiakirjajäljennöksinä. Lääkäriliitto suosittelee potilaan terveydentilaa koskevien tietojen luovuttamista lausunnon muodossa, ellei erityislainsäädännössä erikseen ole menettelystä toisin säädetty.

Tietojen luovuttajana lääkäri on aina velvollinen harkitsemaan, mitkä tiedot ovat välttämättömiä luovutuspyynnöstä ilmenevän käyttötarkoituksen kannalta ja näin ollen mahdollisia luovuttaa. Harkinta ja luovutuskelpoisten tietojen seulonta korostuu luovutettaessa tietoja potilasasiakirjakopioina. Lääkäri päättää ja vastaa yksilöidyn tietopyynnön perusteella asiaa koskevien välttämättömien tietojen luovuttamisesta vakuutusyhtiölle.

Tämä suositus käsittelee potilastietojen luovutusta yleisesti.

2. Vakuutusyhtiön pyyntö ja sen yksilöinti

Vakuutusyhtiön tulisi kohdistaa tietojen luovutusta koskeva pyyntönsä ensisijaisesti potilasta hoitavalle lääkärille. Mikäli tämä ei ole tiedossa, tulisi pyyntö kohdistaa asianomaiselle terveydenhuollon yksikölle. Pyynnön tulisi sisältää seuraavat asiat:

 • Kuka tietoa pyytää
 • Pyynnön oikeusperusta eli lainkohta tai potilaan antama nimenomainen suostumus
 • Tietojen käyttötarkoitus, esimerkiksi korvausasian ratkaiseminen tai vapaaehtoisen vakuutuksen hakeminen
 • Asian tai tapauksen yksilöinti, kuten vakuutuskorvausta haettaessa vahingoittuneen ja vakuutuksenottajan nimet sekä vahingon tapahtumisaika
 • Pyydettävien tietojen yksilöinti ja perustelu, miksi pyydetyt tiedot ovat tarpeellisia tai välttämättömiä. Pyynnössä tulee yksilöidä se, mitä tietoja ja miltä ajalta pyydetään.
 • Erillinen maininta, jos lausunnon tai potilaskertomusmerkintöjen ohella halutaan myös esim. ultraääni- röntgen- tai magneettikuvia tai niiden lausuntoja
 • Missä muodossa tiedot pyydetään toimittamaan
 • Mihin mennessä vastaus tulee toimittaa
 • Tiedonluovutuksen aiheuttamien kustannusten korvaamisen periaatteet
 • Lääkärinpalkkion peruste

3. Lääkäri/terveydenhuollon toimintayksikkö pyynnön vastaanottajana

Mikäli pyyntöä ei ole kohdistettu suoraan hoitavalle lääkärille, tulee terveydenhuollon toimintayksikössä pyynnön saaneen tahon toimittaa pyyntö välittömästi hoitavalle lääkärille. Lääkärin on pyynnön saatuaan huolehdittava seuraavista asioista:

 • Tarkistettava, että pyyntö on yksilöity edellä kuvatuin tavoin ja että pyynnöstä käyvät ilmi kaikki kohdassa 2 olevat asiat
 • Varmistettava luovutettavien tietojen tarpeellisuus tai välttämättömyys ja se, ettei tarpeettomia tietoja luovuteta
 • Tehtävä potilasasiakirjoihin merkintä tietojen luovutuksesta ja sen perusteesta

4. Lääkärin vakuutusyhtiölle antama lausunto

Lausunto tulee laatia asianmukaisesti ja ripeästi.  Suomen Lääkäriliitto on antanut ohjeen lääkärintodistusten laatimisesta. (Ohjeisto lääkärintodistusten kirjoittamisesta 9.12.2010) 

5. Lääkärin potilasasiakirjoista antamat tiedot

Kun lääkäri antaa vakuutusyhtiön pyynnöstä tietoja potilasasiakirjamerkinnöistä, edellyttää tämä tietojen yksityiskohtaista läpikäyntiä ja seulontaa. Mikäli potilaskertomusmerkinnät sisältävät selvästi asiaan vaikuttamattomia ja käsiteltävänä olevaan asiaan liittymättömiä tietoja, tulee lääkärin erotella potilaskertomusmerkinnöistä muut kuin asian käsittelyn kannalta välttämättömät tiedot. Erottelu voidaan toteuttaa joko poimimalla luovutettavat tiedot tai peittämällä ne tiedot, joita ei saa luovuttaa.

6. Tietojen luovuttaminen potilaalle itselleen

Potilaalla on oikeus tarkastaa kaikki itseään koskevat potilasasiakirjojen tiedot. Hän voi toteuttaa tämän oikeutensa esimerkiksi vastaanottokäynnin yhteydessä. Halutessaan potilaalla on oikeus saada tiedot kirjallisena, esimerkiksi kopiona potilasasiakirjoista. Tällöinkin lääkärin on hyvä keskustella potilaansa kanssa siitä, mihin tarkoitukseen potilas on tietojaan edelleen luovuttamassa. Tietojen tarkistaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Takaisin