Pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja paperittomien terveydenhuolto

Pakolaisilla, turvapaikanhakijoilla ja paperittomilla on oikeus asianmukaiseen hoitoon. Seuraavat periaatteet perustuvat Maailman lääkäriliiton kannanottoihin.

Suomen Lääkäriliiton hallitus hyväksynyt 16.9.2011

Kannanotto pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja paperittomien maahanmuuttajien terveydenhuollosta

Suomen Lääkäriliiton eettisten ohjeiden mukaan lääkärin velvollisuutena on suojata ihmiselämää ja lievittää kärsimystä. Lääkärin tulee kohdella potilaitaan tasa-arvoisina, eikä hän saa antaa rodun, uskonnon, poliittisten mielipiteiden tai yhteiskunnallisen aseman vaikuttaa toimintaansa heitä kohtaan.

Suomessa on pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja eri syistä ilman virallisia maahantuloasiakirjoja olevia henkilöitä, joiden terveydenhuollosta Suomen tulee kantaa vastuunsa. Maailman Lääkäriliitto on Vancouverin yleiskokouksessa lokakuussa 2010 hyväksytyssä päätöslauselmassaan kiinnittänyt huomiota pakolaisten, turvapaikanhakijoiden, paperittomien maahanmuuttajien ja maan sisäisten pakolaisten terveydenhuoltoon.

Edellä mainitun perustella Suomen Lääkäriliiton hallitus on hyväksynyt 16.9.2011 seuraavan kannanoton pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja paperittomien maahanmuuttajien terveydenhuollosta.

1.     Yhteiskunta ei saa evätä potilailta oikeutta saada riittävää hoitoa, eikä se saa puuttua lääkärin velvollisuuteen hoitaa potilaita yksinomaan kliinisen tarpeen perusteella. Taloudelliset syyt eivät saa olla esteenä näihin henkilöryhmiin kuuluvien asianmukaiselle hoidolle.

2.     Lääkärille pitää antaa asianmukaisesti aikaa ja riittävästi voimavaroja näiden potilaiden hoitoon sekä turvapaikkaa hakevien pakolaisten fyysisen ja henkisen tilan arvioimiseen heidän sitä tarvitessaan.

3.     Lääkäriä ei saa velvoittaa osallistumaan pakolaisten, turvapaikanhakijoiden tai paperittomien maahanmuuttajien rankaisemiseen tai oikeudenkäyntitoimiin eikä tekemään heille sellaisia tutkimus- tai hoitotoimenpiteitä, jotka eivät perustu lääketieteellisiin syihin, kuten rauhoittavan lääkityksen antamiseen maasta karkottamisen helpottamiseksi.

Takaisin