Suositus tutkintojen, oppiarvojen, pätevyyksien ja tehtävänimikkeiden käytöstä

Suosituksen tarkoituksena on antaa hyviä käytäntöjä erilaisiin tilanteisiin, jossa ilmaistaan lääkärin koulutusta ja osaamista. Nimikkeiden englannin- ja ruotsinkielisiä käännöksiä.

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa 2.11.1995, päivitetty 19.11.2015

Suosituksen tarkoitus

Suosituksen tarkoituksena on edesauttaa hyviä käytäntöjä lääkärin työn tueksi erilaisiin tilanteisiin, jossa ilmaistaan koulutusta ja osaamista.

Nimikkeiden tarkka ja oikea käyttö kertoo potilaalle, minkä koulutuksen pohjalta lääkäri häntä hoitaa sekä viranomaiselle tai muulle yhteistyötaholle, mihin asiantuntemukseen lausunto tai lähete perustuu. Asianmukainen nimikkeiden käyttö lisää avoimuutta ja luottamusta sekä selkeyttää yhteistyötä ja asioiden käsittelyä. Nimikkeen oikeellisuuden vaatimus korostuu erityisesti lääkärinlausunnoissa ja muissa virallisissa asiakirjoissa, potilastietojärjestelmissä, markkinoinnissa sekä julkaisuissa.

Tutkintonimike, terveydenhuollon ammattihenkilölain määrittelemä laillistettu ammattinimike sekä virka- tai toiminimike ovat kaikki eri asioita. Valvira myöntää oikeuden toimia laillistettuna lääkärinä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain nojalla. Tutkintonimike puolestaan määräytyy asetuksen mukaisesta yliopiston antamasta koulutuksesta ja tutkinnon nimestä. Työnantajan määrittelemän virka- tai toiminimikkeen jälkeen mainitaan pätevyys- tai tutkintonimike, esimerkiksi ”työterveyslääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri”.

Ohjeet liittyvät erilaisiin yhteyksiin, joissa nimikkeitä käytetään sekä markkinointiin.

Akateemiset tutkinnot ja oppiarvot

Akateemisiin tutkintoihin ja opinnäytteisiin kuuluvia tutkintonimikkeitä LK, LL, LT, LKT ja dosentin arvoa, lääkäri voi käyttää suomalaisen lääketieteellisen tiedekunnan myönnettyä todistuksen tai arvon.

Ulkomailla tutkinnon suorittanut käyttää tutkinnon alkuperäistä nimikettä. Opetushallituksen päätös tutkinnon tunnustamisesta ei muuta ulkomaista tutkintoa suomalaiseksi. Suomalaisen lääketieteen tohtorintutkinto-nimikkeen voi saada vain suorittamalla tutkinnon suomalaisessa korkeakoulussa.

Pätevyydet, lisäkoulutukset ja johtamiskoulutukset

Muissa kuin tutkintoon liittyvissä pätevyyksissä tulee käyttää todistuksissa käytettyjä ilmaisuja tai niiden käytöstä annettuja ohjeita. Tällaisia ovat erilaiset lisäkoulutukset, erityispätevyydet ja johtamiskoulutukset.

Erikoislääkärin tutkintomuotoisuus poistui 1.2.2015 voimaantulleen asetuksen myötä ja erikoislääkärit saavat todistuksen suoritetusta koulutuksesta tutkintotodistuksen sijaan. Valvira laillistaa erikoislääkärit kuten ennenkin, joten erikoislääkärin oikeudet ilmaistaan kuten aiemmin (esim. työterveyshuollon erikoislääkäri).

Suositellaan esimerkiksi käytettäväksi: Erikoislääkärin suorittama lisäkoulutusohjelma, jonka suorittamisesta todistuksen antaa lääketieteellinen tiedekunta (esim. lastentautien erikoislääkärin suorittama lastenkardiologian lisäkoulutus). Lääkäriliiton myöntämä erityispätevyys, josta lääkäri käyttää nimitystä   ”alan erityispätevyys" (esim. päihdelääketieteen erityispätevyys).

Työ- ja tehtävänimikkeet, arvonimet

Virka- tai tehtävänimikkeet määrittelee työnantaja.

Yliopistollisiin tehtäviin liittyviä virkanimikkeitä lääkäri voi käyttää tultuaan nimitetyksi kyseiseen tehtävään ja otettuaan sen vastaan.

Pelkkä tiedekunnan toteama professorin pätevyys ei oikeuta kyseisen akateemisen arvon käyttämiseen. Hoitaessaan muuta kuin yliopistollista virkaa, tai yliopistollista virkaa sijaisena, lääkäri on oikeutettu käyttämään virkaan liittyvää nimikettä niin kauan kuin viranhoito/työtehtävä kestää.

Poikkeuksen muodostavat tasavallan presidentin antamat arvonimet (professori h.c., lääkintöneuvos), jotka ovat elinikäisiä ja lääkäri on oikeutettu käyttämään niitä työtehtävästään riippumatta.

Osaamisen markkinointi

Tutkintojen, oppiarvojen, pätevyyksien ja tehtävänimikkeiden käytöstä markkinoinnissa lääkäreitä ja lääkärinpalveluja koskevissa ilmoituksissa on sisällytetty Lääkäriliiton ohjeisiin ”Lääkäreitä ja lääkäripalveluja koskevat markkinointiohjeet”.

Lääkäri voi markkinoinnissa käyttää sellaisia tutkintonimikkeitä, oppiarvoja, pätevyyksiä ja nimikkeitä, jotka liittyvät siihen toimintaan, jota ilmoittelu koskee.

 

Takaisin