Etälääketieteen suositus

Lääkärin etiikan periaatteet ohjaavat lääkärin toimintaa kaikissa toimintamuodoissa. Etälääketieteeseen liittyy kuitenkin tiettyjä erityispiirteitä, jonka johdosta tällä suosituksella on haluttu viranomaisohjeistuksen lisäksi antaa vielä tarkempia ohjeita toiminnassa huomioitavaksi.

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa 15.4.2016.

Lääkärin etiikan periaatteet ohjaavat lääkärin toimintaa kaikissa toimintamuodoissa eli myös silloin, jos lääkäri harjoittaa toimintaansa etälääketieteen keinoin. Myös lääkäriä koskevat terveydenhuollon ja muu lainsäädännön sekä viranomaisten antamat ohjeet velvoittavat lääkäriä  vastaavalla tavoin kuin ammattia yleisesti harjoitettaessa.

Etälääketieteeseen liittyy kuitenkin tiettyjä erityispiirteitä, jonka johdosta tällä suosituksella on haluttu viranomaisohjeistuksen lisäksi antaa vielä tarkempia ohjeita toiminnassa huomioitavaksi.

Etälääketieteellä tarkoitetaan siis terveydenhuollon palvelujen antamista uuden tai uudehkon teknologian keinoin, jolloin potilaan tutkiminen, tarkkailu, hoito, diagnostiikka, hoitoon liittyvä päätöksenteko ja suositukset perustuvat erilaisilla viestintäjärjestelmillä välitettyihin tietoihin ja dokumentteihin. Palvelut toteutetaan esimerkiksi puhelimen, videovälitteisen Internet-yhteyden, suojatun sähköpostiyhteyden, etämonitoroinnin tai välitettyjen kuvien kautta. Määritelmä kattaa myös terveydenhuollon ammattilaisten väliset konsultaatiot, mutta tämä suositus koskee ensisijaisesti potilaan ja lääkärin välistä yhteydenpitoa etälääketieteen keinoin. Lääkäriliitto on myös antanut erillisen suosituksen sähköisestä viestinvaihdosta potilas-lääkärisuhteessa. Pelkkä yleinen, anonyymisti toteutettu terveysneuvonta ei kuulu etäpalveluihin eikä tämän suosituksen piiriin.

Etälääketieteen harjoittaminen

Kehittyvä teknologia lisää mahdollisuuksia harjoittaa lääkärin ammattia, tehostaa työvoiman ja laitteiden käyttöä sekä parantaa potilaiden diagnostiikkaa ja hoitoa. Mikäli lääkäri käyttää etälääketieteen keinoja potilas-lääkärisuhteessa, hän ottaa potilaasta ammatillisen vastuun. Myös etälääketieteen keinoja käyttävillä lääkäreillä täytyy olla asianmukainen lupa harjoittaa lääkärinammattia siinä maassa tai valtiossa, johon he palvelujaan tarjoavat, ja heidän tulee olla päteviä sillä lääketieteen alalla, jonka palveluja he tarjoavat.

Potilas-lääkärisuhde

Etälääketieteen palvelut ja etäkonsultaatiot on aina järjestettävä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Etälääketieteessä on pyrittävä tavanomaiseen yksilölliseen potilas-lääkärisuhteeseen, jonka tulee kaikilla lääketieteen aloilla perustua luottamuksellisuuteen, molemminpuoliseen kunnioitukseen, lääkärin riippumattomuuteen ja potilaan autonomiaan. Myös etälääketieteen keinoja käytettäessä lääkärin ja potilaan on voitava luotettavasti tunnistaa toisensa.

Lääkäri voi antaa etälääketieteen palveluja potilaalle, josta hänellä on riittävästi tietoa, jotta edellytykset oikeisiin ja perusteltuihin lääketieteellisiin ratkaisuihin ovat olemassa.  Etälääketieteen mahdollisuudet, heikkoudet ja riskit hätätilanteissa tulee tiedostaa. Jos etälääketieteeseen on hätätilanteessa turvauduttava, ratkaisevat potilaan terveyteen kohdistuva uhka ja hänen luonaan olevien henkilöiden osaaminen ja ammattitaito mahdollisten neuvojen tai hoitosuositusten antamisen.

Lääketieteen teknologian kehittymisen ja erikoisalojen eriytymisen seurauksena sekä potilaan tarpeista tai maantieteellisistä etäisyyksistä johtuen joidenkin terveyspalvelujen järjestämisessä etälääketiede saattaa olla tarkoituksenmukaisin vaihtoehto.

Etälääketieteen palvelujen laatu ja turvallisuus

Etälääketieteen keinoja käyttävä lääkäri ja hänen organisaationsa vastaavat tarjottujen palvelujen laadusta ja potilasturvallisuudesta. Lääkäri ei saa käyttää etälääketieteen keinoja työtehtävissään ilman, että on varmistettu etälääketieteen palvelujen tuottamisessa tarvittavan välineistön ja ohjelmistojen riittävä laatu, toimintakunto ja tietosuoja, jotta potilasturvallisuus ei vaarannu. Lääkäri voi tehdä potilasta koskevia ratkaisuja, esittää mielipiteitään ja antaa suosituksiaan vain, jos hän on arvioinut saamansa tiedot määrältään ja laadultaan riittäviksi ja ratkaistavana olevaa ongelmaa koskeviksi.

Myös käyttäessään etälääketieteen keinoja lääkärin tulee varmistua, että potilaan apuna on tarvittaessa riittävästi koulutettua henkilökuntaa, potilas on ymmärtänyt annetut ohjeet ja potilaan jatkohoito on turvattu.

Potilasasiakirjat ja tietojen salassapito

Salassapitomääräyksiin ja tietosuojaan on kiinnitettävä erityistä huomiota etälääketiedettä käytettäessä. Lääkärin tulee käyttää vain sellaisia tiedonvälitys- ja tallentamistapoja, joiden salassapito ja tietosuoja täyttävät voimassaolevien säädösten vaatimukset.

Kuten kaikessa lääkärintoimessa, myös etälääketieteen keinoja käytettäessä lääkärin tulee huolehtia potilasasiakirjojen asianmukaisesta laatimisesta ja muista STM:n asetuksessa potilasasiakirjoista säätämistä velvoitteista. Lääkärin havainnoista, suosituksista ja etälääketieteen keinoin annetuista palveluista sekä potilaan tunnistamisesta on siten tehtävä asianmukaiset merkinnät.

Potilaan tietoja ja häntä koskevia asiakirjoja voidaan välittää toiselle lääkärille tai muille terveydenhuollon ammattihenkilöille vain laissa säädetyin edellytyksin ja salassapitoon liittyviä periaatteita kunnioittaen. Tietojen luovutus tapahtuu potilaan pyynnöstä tai hänen suostumuksellaan ja vain siinä laajuudessa, jonka potilas hyväksyy. Välitettyjen tietojen täytyy liittyä ratkaistavana olevaan ongelmaan. Tietojen luovutuksesta täytyy tehdä lain edellyttämät potilasasiakirjamerkinnät.

Linkkejä:

STM:n linjaus 28.10.2015 etäpalveluista 

Valviran 15.12.2015 antama ohje etäpalvelujen tuottamiseen liittyen 

Lääkäriliiton 20.11.2014 suositus: Sähköinen viestinvaihto potilas-lääkärisuhteessa

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009

Kelan tiedote 1.3.2016: Videoyhteyden välityksellä annetuista sairaanhoidon palveluista voidaan maksaa sairaanhoitokorvaus 1.3.2016 alkaen

Kelan tiedote 24.2.2016: Työterveyshuollon sairaanhoidon etäpalveluita voidaan korvata 1.3.2016 alkaen

Takaisin