Lääkärit ja kaupalliset yritykset -ohje

Avoimuus ja pyrkimys riippumattomuuteen ovat tärkeitä lääkärien ja yritysten välisessä yhteistyössä, jotta luottamus lääkäriin potilaan hoitajana ja oikeudenmukaisena yhteiskunnallisena toimijana ei vaarannu.

Lääkärit ja kaupalliset yritykset -ohje

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 8.5.2014

Johdanto

Tämä ohje koskee lääkkeitä ja muita terveydenhuollon tuotteita valmistavia yrityksiä.

Potilaita hoitaessaan lääkärit käyttävät kaupallisten yritysten kehittämiä ja valmistamia lääkkeitä, välineitä, diagnostisia apuvälineitä, laitteita ja materiaaleja. Uusia diagnostisia menetelmiä, laitteita, lääkkeitä ja hoitoja voidaan kehittää vain yhteistyössä potilaita hoitavien lääkäreiden ja lääke- sekä lääkelaiteteollisuuden kanssa.

Kaupallisten yritysten ja lääkärien välillä saattaa syntyä eturistiriitoja, jotka voivat vaikuttaa potilaiden hoitoon, lääkärin riippumattomuuteen ja sen vaarantumiseen hoitopäätöksiä tehtäessä. Lääkärin velvollisuus on arvioida objektiivisesti, mikä on potilaan edun mukaista, kun taas kaupallisten yritysten oletetaan tuovan hyötyä omistajilleen. Kaupalliset näkökohdat saattavat vaikuttaa lääkärin harkintaan, varsinkin jos lääkäri on jollain tavalla suhteessa yritykseen. Siksi on syytä laatia ohjeet lääkärien ja kaupallisten yritysten välisistä suhteista.

Avoimuus ja pyrkimys riippumattomuuteen ovat tärkeitä lääkärien ja yritysten välisessä yhteistyössä, jotta luottamus lääkäriin potilaan hoitajana ja oikeudenmukaisena yhteiskunnallisena toimijana ei vaarannu. On myös tärkeää, että lääkärit ovat tietoisia keinoista, joilla heihin yritetään vaikuttaa. Lääkärin on koulutuksensa perusteella tarkkaan punnittava ja arvioitava markkinointi-informaation luotettavuus ja uusien tuotteiden hyödyllisyys potilaalle.

Yritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten taloudellisen yhteistyön tulisi olla mahdollisimman läpinäkyvää. Taloudelliset sidonnaisuudet on syytä ilmoittaa mm. julkaisujen ja luentojen yhteydessä. Tästä on erilliset ohjeet mm. lääketieteellisillä lehdillä ja ProMedicolla (Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry).

Osallistuminen kaupallisten yritysten järjestämiin tilaisuuksiin

Lääkärit voivat osallistua kaupallisten yritysten osittain tai kokonaan kustantamiin lääketieteellisiin tilaisuuksiin seuraavin ehdoin:

 • Tilaisuuden päätarkoitus on ammatillisen tai tieteellisen informaation vaihto.
 • Tilaisuuksissa tarjottava vieraanvaraisuus on toissijaista ammatillisen informaation vaihtoon nähden, ja se vastaa tasoltaan tavanomaista ja yleisesti hyväksyttyä vieraanvaraisuutta.
 • Kaupallinen yritys saa kustantaa osittain tai kokonaan tilaisuuden luentopalkkiot, kokousaineiston ja tilojen käytön. Yritys voi myös maksaa osallistujien matka- ja majoituskulut. Osallistumiseen ei saa liittyä tarpeetonta matkustelua ja kokouspaikan tulee olla tarkoituksenmukainen.
 • Rahoittavan yrityksen nimi julkistetaan, jotta lääkärit ja yleisö voisivat arvioida esitettyä tietoa rahoituslähteen valossa. Tämän lisäksi tilaisuuden järjestäjät ja luennoitsijat ilmoittavat osanottajille taloudelliset sidonnaisuutensa.

Mikäli tilaisuus on osa lääkärien järjestelmällistä jatko- ja täydennyskoulutusta, sen tulee noudattaa lisäksi seuraavia periaatteita:

 • Koulutuksen järjestäjänä tulee olla lääkärijärjestö, yliopisto tai terveydenhuollon toimintayksikkö, ja koulutuksen sisällön kontrolli on lääkäriyhteisöllä.
 • Yrityksen rahoituksen tulee ensi sijassa kohdistua koulutustilaisuuden yleisiin kustannuksiin koulutusta järjestävän organisaation kautta.

Lisäksi täydennyskoulutuksessa tulee noudattaa ProMedicon suositusta eturistiriitojen tunnistamisesta ja ratkaisemisesta. Suosituksen mukaan terveydenhuollon organisaatioilla tulee olla kansallisesti vakiintuneet käytännöt ja seurantamenetelmät terveydenhuollon ja kaupallisten toimijoiden sidonnaisuuksien ja eturistiriitojen arvioimiseksi. Koulutussisältöjä ja -ympäristöjä suunniteltaessa tulee kouluttajien eturistiriidat ja sidonnaisuudet arvioida etukäteen. Täydennyskoulutuksen sisällön ja toteutustavan tulee olla riippumatonta kaupallisista toimijoista.

Tutkimus

Lääkärin eettisten ohjeiden mukaan lääkärin tulee edistää tieteenalansa tutkimusta. Lääkäri voi tehdä kaupallisen yrityksen rahoittamaa tutkimusta joko henkilökohtaisesti tai tutkimuslaitoksessa, mikäli tutkimustyö täyttää seuraavat ehdot:

 • Lääkäri noudattaa tutkimusta suorittaessaan lakia, Helsingin julistuksen eettisiä periaatteita ja ohjeita sekä kliinistä harkintaansa, eikä anna ulkopuolisten tahojen vaikuttaa tutkimustuloksiin saati niiden julkaisemiseen.
 • Jokaisella tutkimuksella on oltava tavoite, jolla on tieteellistä ja hoidollista merkitystä. Tutkimuksen tavoitteena on oltava hoitojen parantaminen, diagnostisten menetelmien parantaminen ja/tai lääketieteellisen tiedon kasvattaminen potilaiden hyväksi.
 • Tutkimuspotilaiden on saatava tietää tutkimuksen toimeksiantaja.
 • Lääkärille ei saa maksaa eikä antaa muita etuja vain potilaiden ohjaamisesta kliiniseen tutkimukseen.
 • Lääkärin tutkimuksesta tai tutkimustulosten esittämisestä saama korvaus perustuu työaikaan ja panokseen eikä korvaus liity millään tavoin tutkimustuloksiin.
 • Kun tutkimustulokset julkistetaan, ilmoitetaan samalla tutkimusta rahoittaneen yrityksen nimi ja tutkimuksen tilaaja. Ilmoitus tehdään riippumatta siitä, onko rahoitus ollut suoraa tai välillistä ja onko se kattanut tutkimuskulut kokonaan tai osittain.

Yhteydet yrityksiin

Lääkäri voi toimia kaupallisen yrityksen konsulttina, kouluttajana tai neuvottelukunnan jäsenenä, mikäli seuraavia periaatteita noudatetaan:

 • Toiminta ei vaaranna lääkärin objektiivisuutta.
 • Toiminta ei ole ristiriidassa niiden velvollisuuksien kanssa, jotka lääkärillä on potilasta kohtaan.
 • Toiminta ja muut suhteet kaupalliseen yritykseen julkistetaan täydellisesti mm. luentojen, artikkeleiden ja raporttien yhteydessä.

Lahjat       

Lääkärin ei tule vastaanottaa lääkkeitä ja muita terveydenhuollon tuotteita valmistavilta yrityksiltä muita lahjoja kuin mainoslahjoja. Lääkärit saavat ottaa vastaan mainoslahjan, mikäli se täyttää seuraavat ehdot:

 • Lahja ei liity lääkemääräystä edellyttävään lääkkeeseen
 • Lahjan arvo on nimellinen.
 • Lahja liittyy lääkärin ammatilliseen toimintaan.
 • Lääkärin ei odoteta määräävän tiettyä lääkettä, käyttävän tiettyjä välineitä tai materiaaleja eikä ohjaavan potilaita määrättyyn hoitopaikkaan vastineeksi lahjasta.

Taloudellisten suhteiden julkistaminen

Lääketeollisuus ry:n eettisten ohjeiden mukaisesti lääkeyritykset dokumentoivat ja julkistavat taloudelliset etuudet, jotka se kohdistaa terveydenhuoltoalan organisaatioille ja ammattilaisille vuodesta 2015 eteenpäin. Antaessaan taloudellisen etuuden, lääkeyrityksen tulee pyytää etuuden saajalta kirjallinen suostumus tietojen julkistamiseen. Luvan saamisen ei tule olla edellytys taloudellisen edun antamiselle. Lääkeyritykset julkistavat kerran vuodessa yksilötasoiset tiedot edellisen vuoden annetuista taloudellisista etuuksista. Yritykset julkistavat kokonaissummana myös ne etuudet, joiden osalta etuuden saajat ovat kieltäneet tiedon julkistamisen.

Lääkärien ja lääkeyritysten yhteistyösuhteet ovat välttämättömiä ja terveydenhuoltoa hyödyttäviä, mutta niihin liittyvien taloudellisten suhteiden on syytä olla sen laatuiset, että ne kestävät julkisen tarkastelun. Taloudellisten suhteiden piilottaminen ei ole lääkärikunnan edun mukaista. Tästä syystä lääkärien ei ole syytä kieltää tietojen julkistamista kuin erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa mikäli taloudellista etuutta antava lääkeyritys näin haluaa menetellä. Lääkärin on syytä harkita taloudellisen etuuden vastaanottamisen tarkoituksenmukaisuutta, mikäli lääkäri arvioi tiedon julkistamisen olevan ongelmallista.

Takaisin