Suomen Lääkäriliiton ohjeet urheilulääkäreille

Ohjeet auttavat lääkäriä ottamaan huomioon urheilijan ja lääkärin kannalta tärkeät asiat, kun lääkäri toimii urheilulääkärinä seurassa, joukkueessa tai yksityislääkärinä. Ohjeet koskevat sekä vapaaehtoisena että työsuhteessa toimivia lääkäreitä.

Ohjeet on laadittu yhdessä Suomen Urheilulääkäriyhdistyksen kanssa (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.-13.6.2002)

Ohjeet urheilulääkäreille opastavat urheilun piirissä toimivaa lääkäriä yleisellä tasolla ja suuntaviivoja antavasti. Niiden tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, mitä lääkärin tulee ottaa huomioon aloittaessaan urheilulääkäritoiminnan seurassa, joukkueessa tai yksityislääkärinä.

Urheilulääkärin on toiminnassaan noudatettava lääkärin eettisiä ohjeita. Niihin kuuluvat Maailman Lääkäriliiton urheilulääkäritoimintaa varten laatimat eettiset ohjeet, jotka Suomen Urheilulääkäriyhdistys ja Suomen Lääkäriliitto ovat hyväksyneet kaikkia jäseniään sitoviksi (kts. liite).

Ryhtyessään urheiluliiton, seuran, joukkueen tai muun tahon urheilulääkäriksi lääkärin on tehtävä itselleen, mahdolliselle työnantajalleen ja urheilijalle selväksi, mitkä ovat kysymyksessä olevan urheilulääkäritoiminnan muodot, lääkärin velvollisuudet ja oikeudet. Tätä tarkoitusta varten tulee laatia kirjallinen sopimus.

Yksilön terveyden hyväksi

Toiminnan tärkein ohje on työskennellä yksilön terveyden hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla. Lääkäri on velvollinen hankkimaan jatkuvasti ajan tasalla olevaa tietoa ao. urheilulajista ja kaikista toimialaansa kuuluvista asioista, ja toimimaan tieteellisesti päteväksi osoitetun tai muutoin pätevimmän tiedon mukaisesti. Lääkärin on tunnettava ao. järjestön tai lajiliiton säännöt ja ohjeet ja hänen on myös oltava selvillä antidoping-toimikunnan antamista säännöistä ja määräyksistä. Lääkärin on aina muistettava, että hän on vastuussa urheilijan terveydestä ja lääketieteellisestä hoidosta ja hänen tulee niistä myös itsenäisesti päättää yhdessä urheilijan kanssa. Päätökseen eivät saa vaikuttaa muut ammattiryhmät toiminnallaan tai auktoriteetillaan. Heitä voidaan asiassa kuitenkin kuulla.

Urheilulääkäri päättää urheilijan sairauksien ja vammojen hoidosta ja siihen liittyvästä urheilutauosta. Lääkärillä on oikeus ja myös velvollisuus asiantuntemuksellaan puuttua asioihin ja toimenpiteisiin, jotka voivat vaarantaa urheilijan terveyttä.

Urheilulääkärin tulee huolehtia käytettävistä lääkkeistä, tarvikkeista ja lääkemääräyksistä. Ne tulee säilyttää säädösten mukaisesti lukituissa tiloissa. Lääkkeitten käytön tulee tapahtua lääkärin valvonnassa ja asianmukaisten ohjeitten kera. Yksittäisen urheilijan tutkimuksesta ja hoidosta tulee tehdä normaalit sairaskertomusmerkinnät.

Tutkimus ja tiedottaminen

Osallistuessaan urheilijoihin kohdistuvaan tutkimukseen lääkärin on noudatettava lääketieteellisen tutkimustyön eettisiä ohjeita. Tutkimussuunnitelmat tulee saattaa eettisen toimikunnan arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi.

Urheilulääkäri joutuu tiedottamaan urheilijan terveyteen liittyvistä asioista julkiselle sanalle, muille ammattiryhmille ja urheilijoille. Lääkärin tulee muistaa, että urheilija on yksityishenkilö ja hänen yksityisyyttään on suojattava. Tiedottamisen on tapahduttava yhteistyössä urheilijan kanssa ja hänen luvallaan. Lääkäriä sitoo tällöinkin hänen vaitiolovelvollisuutensa.

Näiden ohjeiden noudattamista valvovat Suomen Urheilulääkäriyhdistys ja Suomen Lääkäriliitto.

Sopimuksessa huomioon otettavia seikkoja

Lääkärin tehdessä sopimuksen tulee seuraaviin seikkoihin kiinnittää huomiota:

  1. Lääkäri ei osallistu mihinkään urheilijan terveyttä vaarantavaan toimintaan. Hän kieltäytyy käyttämästä kaikkia niitä keinotekoisia menetelmiä urheilijan suorituskyvyn parantamiseksi, jotka ovat kiellettyjä tai joiden vaikutuksia ei ole tutkittu.
  2. Lääkärillä on oltava asianmukaiset puitteet työskentelyä varten (tilat, tarvikkeet, laitteet jne.)
  3. Lääkärille on maksettava korvaus/palkkio tehdystä työstä.
  4. Erikseen on määriteltävä milloin ja missä lääkäri on tavattavissa joukkueen käyttöön.

Maailman Lääkäriliiton (WMA) julistus terveydenhuollon periaatteista urheilulääketieteen alalla

Urheilulääkärin työsopimusmalli (pdf)

Takaisin