Sidonnaisuudet

Sivulle on koottu kysymyksiä ja vastauksia liittyen lääkärien ja lääkeyritysten yhteistyöhön ja sen avoimuuteen.

1. Mitä tarkoittaa, että lääkärillä on sidonnaisuuksia?

Lääkärinä toimiminen ei käytännössä ole mahdollista ilman sidonnaisuuksia. Useimmilla lääkäreillä on esimerkiksi sidonnaisuus työnantajaansa tai yksityisellä sektorilla yritykseen, jonka tiloissa toimii. Lääkärillä voi syntyä sidonnaisuuksia esimerkiksi tutkimustoiminnasta, lääkärijärjestöistä ja erikoisalasta. Myös lääkärin henkilökohtaiset kokemukset ja elämäntapahtumat saattavat synnyttää sidonnaisuuksia.

Lääkärin ammattitaitoon kuuluu se, että nämä sidonnaisuudet eivät heikennä lääkärin ammatillista velvollisuutta toimia potilaan parhaaksi. Jotta lääkäri pystyy näin toimimaan, tulee hänen olla tietoinen sidonnaisuuksistaan ja välttää sellaisia sidonnaisuuksia, joiden haitallista vaikutusta omaan ammatilliseen toimintaan ei voi välttää. Tämä vaatii korkeaa ammattitaitoa, jonka tukena ovat mm. Lääkäriliiton jäseniä sitovat eettiset ohjeet, mm. koskien lääkärin ja kaupallisten yritysten välistä yhteistyötä.

On myös tärkeää että sidonnaisuudet ovat sen laatuisia, että yhteiskunta ja potilaat luottavat lääkärin pystyvän toimimaan ammatillisen velvollisuutensa mukaisesti sidonnaisuuksista huolimatta.

2. Miksi lääkärit ja lääketeollisuus tekevät yhteistyötä?

Lääkäreiden ja lääketeollisuuden välinen yhteistyö on välttämätöntä terveydenhuollon kehittymiselle ja lääketieteellisten innovaatioiden syntymiselle. Yhteistyö hyödyttää laajasti koko yhteiskuntaa, mutta erityisesti terveydenhuoltoa ja potilaita. Ilman tätä yhteistyötä lääketiede ei olisi kehittynyt niin korkealle tasolle kuin se nykyisin on.

Lääkeyritykset tarvitsevat lääkkeiden tutkimiseen ja kehittämiseen lääkäreiden asiantuntemusta. Toisaalta lääkärit saavat lääketeollisuuden tuottamaa informaatiota uusista lääkehoidoista.

3. Millaista lääketeollisuuden ja lääkärien yhteistyö tyypillisesti on?

Lääkärit osallistuvat lääkkeiden tutkimiseen asiantuntijoina ja tutkimusten toteuttajina. Lisäksi lääkärit osallistuvat lääkeyrityksien järjestämiin koulutuksiin ja toimivat niissä kouluttajina. Lääkeyritykset välittävät tutkimustietoa myös yksittäisille lääkäreille mm. lääke-esittelijöiden välityksellä. Lääkärit voivat toimia myös lääkeyritysten konsultteina.

4. Mitä taloudellisia etuuksia lääkärit saavat lääkeyrityksiltä?

Lääkärit saavat seuraavanlaisia taloudellisia etuuksia lääkeyrityksiltä

 • Toimiminen lääkeyrityksen asiantuntijana - palkkio tehdystä työstä

 • Toimiminen kouluttajana lääkeyrityksen koulutustilaisuudessa - palkkio tehdystä työstä

 • Kliinisen lääketutkimuksen tekeminen osana potilastyötä - palkkio tehdystä työstä

 • Osallistuminen koulutustilaisuuteen - lääkäri ei saa rahaa, mutta hänen osallistumiskustannuksensa maksetaan.

5. Minkälaista lääkeyritysten koulutustilaisuudet ovat?

Lääketeollisuuden rahoittamiin koulutuksiin osallistutaan osin siksi, että työnantajilla on niukat resurssit täydennyskoulutuksen järjestämiseen. Lääketiede kehittyy koko ajan. Jotta terveydenhuollon laatu voidaan säilyttää, on jatkuva täydennyskouluttautuminen välttämätöntä.

Lääkeyritysten osittain tai kokonaan kustantamat tilaisuuksien tulee täyttää seuraavat ehdot:

 • Tilaisuuden päätarkoitus on ammatillisen tai tieteellisen informaation vaihto.

 • Tilaisuuksissa tarjottava vieraanvaraisuus on toissijaista ammatillisen informaation vaihtoon nähden, ja se vastaa tasoltaan tavanomaista ja yleisesti hyväksyttyä vieraanvaraisuutta.

 • Kaupallinen yritys saa kustantaa osittain tai kokonaan tilaisuuden luentopalkkiot, kokousaineiston ja tilojen käytön. Yritys voi myös maksaa osallistujien matka- ja majoituskulut. Osallistumiseen ei saa liittyä tarpeetonta matkustelua ja kokouspaikan tulee olla tarkoituksenmukainen.

 • Rahoittavan yrityksen nimi julkistetaan, jotta lääkärit ja yleisö voisivat arvioida esitettyä tietoa rahoituslähteen valossa. Tämän lisäksi tilaisuuden järjestäjät ja luennoitsijat ilmoittavat osanottajille taloudelliset sidonnaisuutensa.

6. Minkälaisia lahjoja lääkärit saavat lääkeyrityksiltä?

Lahjojen vastaanottaminen on kiellettyä. Lääkärit saavat ottaa vastaan arvoltaan vähäisen mainoslahjan, mikäli se täyttää seuraavat ehdot:

 • Lahja ei liity lääkemääräystä edellyttävään lääkkeeseen

 • Lahjan arvo on nimellinen.

 • Lahja liittyy lääkärin ammatilliseen toimintaan.

 • Lääkärin ei odoteta määräävän tiettyä lääkettä, käyttävän tiettyjä välineitä tai materiaaleja eikä ohjaavan potilaita määrättyyn hoitopaikkaan vastineeksi lahjasta.

7. Miksi lääketeollisuus ja lääkärikunta haluavat kertoa avoimesti yhteistyöstään ja lääkärin saamista taloudellisista etuuksista?

Yhteiskunta on muuttumassa pikkuhiljaa avoimempaan suuntaan. Tämä näkyy mm. siinä, että taloudellisten suhteiden läpinäkyvyyttä korostetaan yhä enemmän. Myös avoin keskustelu sidonnaisuuksista ja niiden merkityksestä on yhteiskunnassa lisääntynyt. Tämä yhteiskunnallinen muutos tulee ottaa huomioon myös terveydenhuollon toimintakäytännöissä.

Yhteiskunnan ja potilaiden luottamus on lääketeollisuudelle ja lääkärikunnalle välttämätöntä. Lääkärien lääketeollisuudelta saamien taloudellisten etuuksien julkistamisella pyrimme tukemaan tätä luottamusta ja osoittamaan, että yhteistyöhömme ei liity piirteitä, joilla olisi negatiivinen vaikutus terveydenhuollolle tai hoitokäytäntöihin. Ammattikuntana olemme valmiit omaksumaan yhteiskunnan kehityksen tuomat uudet vaatimukset, ilman että meitä tarvitsee tähän ulkopuolelta pakottaa. Tämä on merkki ammattikuntamme vahvasta autonomiasta.

On tärkeää, että voidaan avoimesti ja asiallisesti käydä julkista keskustelua lääkäreiden ja lääketeollisuuden yhteistyöstä. Yhteiskunnalla tulee olla mahdollisuus arvioida terveydenhuollon toimintakäytäntöjä. Tarvittaessa toimintakäytäntöjä voidaan jatkossakin kehittää, mikäli ne tosiasiallisesti ovat terveydenhuollolle haitallisia.

8. Miksi avoimuutta halutaan lisätä juuri nyt?

Lääketeollisuuden ja lääkäreiden välisen yhteistyön läpinäkyvyyden lisääminen ei ole uusia asia. Avoimuutta on 2000-luvulla jo lisätty, esim. sidonnaisuuksien ilmoittaminen lääketieteellisissä lehdissä ja koulutustilaisuuksissa. Nyt on otettu uusi askel, joskin varsin iso, aiemmin kehityksen mukaisesti.

Merkittävänä yksittäisenä taustatekijänä on vastaavan järjestelmän toteuttaminen lakisääteisesti Yhdysvalloissa muutama vuosi sitten.

9. Milloin lääkäreiden ja lääketeollisuuden yhteistyö voi olla ongelmallista?

Yhteistyö ja siihen liittyvät taloudelliset etuudet ovat ongelmallisia, jos se synnyttävät sellaisen sidonnaisuuden, joka vaarantaa lääkärin riippumattomuuden. Lääkärin selkeä ammatillinen velvollisuus on toimia potilaan parhaaksi, riippumatta taloudellisista tai muista sidonnaisuuksistaan.

Lääkärin tekemä yhteistyö lääkeyritysten kanssa voi olla myös positiivinen signaali. Osoitus esimerkiksi siitä, että lääkäri pitää aktiivisesti huolta ammattitaitonsa ylläpitämisestä. Lääkärin toimiminen kouluttajana osoittaa, että lääkäri on luotettu alansa asiantuntija.

10. Miksi osa lääkäreistä on kieltänyt tietojen julkistamisen omalla nimellään?

Uudenlainen avoimuus vaatii ammattikunnaltamme luonnollisesti totuttelua ja uudenlaista suhtautumista. Olemme tässä suhteessa eturintamassa, mikään ammattiryhmä ei ole Suomessa näin suurta avoimuutta lähtenyt toteuttamaan. Lääkärit saattavat myös pelätä, että asiasta käydään tarpeettomasti negatiivista julkista keskustelua jopa henkilötasolla, vaikka tähän ei olisi perustetta.

Suurin osa lääkäreistä on kuitenkin jo alusta lähtien antanut suostumuksensa tietojen julkistamiseen omalla nimellään. Tämä voidaan tulkita varsin vahvaksi signaaliksi siitä, että läpinäkyvyys asian suhteen nähdään ammattikunnassamme tärkeänä. Vuoden 2022 alusta lähtien lääketeollisuusyritykset muuttavat vähän kerrassaan toimintamalliaan siten, että ne ottavat käyttöön ns. oikeutetun edun periaatteen. Se tarkoittaa, että lääkäriltä ei erikseen kysytä suostumusta yhteistyön julkistamiseen, vaan tietojen julkisuus on lähtöoletuksena. Tietojen julkistamisesta voi edelleen kieltäytyä, mutta se tulee itse aktiivisesti ilmoittaa. Ammattikuntana pyrimme asiassa mahdollisimman suureen läpinäkyvyyteen, koska asiaan ei liity mitään salattavaa tai hävettävää.

Takaisin