Kollegiaalisuusohje

Suomen Lääkäriliiton kollegiaalisuusohjeiden tarkoituksena on pitää yllä arvonmukaista henkeä ja hyvää toveruutta lääkärikunnan keskuudessa. Jos lääkäri kohtaa epäkolegiaalista toimintaa voi hän saattaa asian arvioitavaksi Luottamusneuvostoon, joka toimii liiton sovinto- ja kunniatuomioistuimena.

Hyväksytty Lääkäriliiton valtuuskunnan kokouksessa 14.12.2013

Suomen Lääkäriliiton kollegiaalisuusohjeiden tarkoituksena on pitää yllä arvonmukaista henkeä ja hyvää toveruutta lääkärikunnan keskuudessa. Ohjeet velvoittavat lääkäreitä käyttäytymään kollegiaalisesti työhön liittyvissä ja muissa keskinäisissä suhteissaan.  

Lääkäriys yhdistää kaikkia työnkuvaltaan yhä monimuotoisemman profession jäseniä. Kollegiaalisuus on yhteistyötä potilaan parhaaksi ja koko lääkärikunnan hyväksi.

I

Lääkärin on käyttäydyttävä kollegoitaan kohtaan suvaitsevasti ja osoittaen hyvää tahtoa.  Erimielisyydet voidaan yleensä sopia perehtymällä toisen näkökohtiin. Jos ammattiasioissa syntyy ristiriita, lääkärin tulee pyrkiä selvittämään erimielisyys viiveettä ja suoraan kollegansa kanssa.

II

Lääkärin tulee potilastyössään hyödyntää ammattikuntansa eri ryhmien osaamista sekä suhtautua heihin tasa-arvoisesti ja kunnioittaen.

III

Lääkärin tulee toimillaan, ratkaisuillaan ja esimerkillään ylläpitää ja edistää ammattietiikkaa ja kollegiaalisuutta. Asemasta ja kokemuksesta riippumatta kollegat kohtaavat toisiaan arvostaen. Niin esimiehen kuin alaisen sekä opettajan ja oppilaan tai nuoremman ja vanhemman kollegan tulee käytöksellään vaalia keskinäisissä suhteissaan kollegiaalisuutta ja tukea toistensa ammatillista kehittymistä.

IV

Ohjeiden tarkoituksena ei ole suojella lääkäriä puutteellisen ammattitaidon, virheellisen menettelyn tai väärinkäytöksien selvittämiseltä ja seurauksilta. Jos lääkäri sairauden, päihteiden käytön tai muun syyn vuoksi ei selviydy työstään ammatillisten vaatimusten mukaisesti tai ei ky­kene hoitamaan potilaitaan tai muita tehtäviään, on jokaisen kollegan velvollisuutena puuttua asiaan. Hänen tulee keskustella asian­omaisen kanssa, tarjota hänelle apua tai ilmoittaa asiasta lääkärin esimiehelle.                                         

V

Lääkäri ei saa levittää tai ylläpitää väärää käsitystä omasta tai kollegojen pätevyydestä. Julkisessa esiintymisessään tiedotusvälineissä tai sosiaalisessa mediassa lääkärin tulee muistaa kollegiaalinen ja arvonmukainen käytös sekä potilaan paras ja potilastietojen luottamuksellisuus.

VI

Jos lääkäri havaitsee tai epäilee, että toisen lääkärin diagnoosi, hoito tai muu menettely on ollut virheellinen, on hänen ilmoitettava havainnoistaan asiallisesti kyseiselle kollegalle ja huolehdittava potilaan asianmukaisesta informoinnista ja hoidosta. Lääkärin on sopimatonta moittia potilaalle kollegansa toimintaa ja hänen on aina muistettava myös oman erehtymi­sensä mahdollisuus.

VII

Potilaan siirtyessä hoitopaikasta toiseen hoitovastuun ottavaa kollegaa tulee tukea antamalla hänelle kaikki merkityksellinen hoitoon liittyvä tieto.

Konsultaatiolla voi saada kollegiaalista tukea potilaan hoitoon nopeasti siirtämättä hoitovastuuta. Konsultoijalle asetettavan kysymyksen tulee olla selkeä ja annettavan taustatiedon mahdollistaa hoitoa ohjaava vastaus.

VIII

Lääkärin tulee suhtautua myönteisesti potilaan haluun saada toisen lääkärin arvio. Lääkärin ollessa itse epävarma sopivimman hoitovaihtoehdon valinnasta hänen tulee oma-aloitteisesti harkita toisen lääkärin asiantuntija-apua. 

Mikäli toinen lääkäri arviotaan antaessaan havaitsee, että hänen ja kollegan näkemysten välillä on potilaan kannalta merkittävä ristiriita, on hänen pyrittävä selvittämään asia potilaan luvalla suoraan kollegansa kanssa.

IX

Kollegiaalisuutta koskevat erimielisyydet, joista ei muuten päästä sovintoon, on saatettava Suomen Lääkäriliiton soviteltaviksi tai ratkaistaviksi näiden kollegiaalisuusohjeiden hengessä ja liiton sovintomekanismeja käyttäen eikä niistä saa antaa tietoa asiaankuulumattomille.   

Kollegiaalisuusohjeet (pdf)

Liiton sovinto- ja kunniatuomioistuimen johtosääntö

Takaisin