Sosiaalinen media

Ohjeet opastavat lääkäriä toimimaan sosiaalisessa mediassa ammatillisesti ja eettisesti vastuullisesti. Sosiaalisessa mediassa jaettuun tietoon tulee aina suhtautua siten kuin se olisi täysin julkista tietoa. Lääkäri edustaa sosiaalisessa mediassa aina myös koko ammattikuntaa. 

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 13.12.2012

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan verkkoviestintäympäristöjä, joissa käyttäjällä on mahdollisuus toimia aktiivisena sisällöntuottajana passiivisen vastaanottajan lisäksi. Tuotetun sisällön tarkoituksena on luoda ja pitää yllä yhteyksiä toisiin käyttäjiin verkon kautta. Sosiaalisen median työkaluilla taas tarkoitetaan sovelluksia, jotka mahdollistavat sisällön tuottamisen ja/tai siirtämisen internetiin.

Sosiaalisen median sovellusten käyttö on arkipäivää maailmanlaajuisesti miljoonille ihmisille, mukaan lukien lääkärit, lääketieteen opiskelijat ja potilaat. Sovellukset ovat keinoja koota, jakaa ja jaella tietoa, mukaan lukien terveystietoa, sekä pitää yllä sosiaalisia suhteita muihin ammattihenkilöihin, ystäviin ja sukulaisiin. Sosiaalista mediaa voi käyttää ammatillisen tiedon jakamiseen, lääketieteellisten neuvojen etsimiseen ja eri sairauksia sairastavat potilaat voivat jakaa kokemuksiaan toistensa kanssa. Sitä voi myös käyttää esim. tutkimuksessa, terveyden edistämisessä, opetuksessa ja suorassa tai epäsuorassa markkinoinnissa ammattihenkilöille.

Lääkärin sosiaalista kanssakäymistä säätelevät lait ja ammatilliset käyttäytymissäännöt koskevat myös sosiaalista mediaa. Sosiaalisen median sivustoille laitettu arkaluontoinen sisältö on usein julkisella palvelimella ja säilyy verkossa pysyvästi. Yksittäisellä henkilöllä ei ole kaikissa tilanteissa mahdollisuutta kontrolloida sovelluksiin laittamansa tiedon jakelua. Sosiaalisessa mediassa jaettuun tietoon tulee aina suhtautua, kuten se olisi täysin julkista tietoa. Tietoihin voidaan todennäköisesti palata kymmenien vuosien ajan ja niitä voidaan arvioida muiden toimesta ja muista lähtökohdista kuin käyttäjä on alun perin toivonut. Kiinnostuneet tahot, kuten nykyiset tai mahdolliset tulevat työnantajat, vakuutusyhtiöt ja kaupalliset yksiköt voivat tarkastella näitä sivustoja monista syistä, esimerkiksi ymmärtääkseen paremmin asiakkaiden tarpeita ja odotuksia, profiloidakseen työnhakijoita tai parantaakseen tuotteita tai palveluita.

Sosiaalinen media ei voi korvata lääkärin kasvokkain antamaa konsultaatiota, mutta voi laajentaa joidenkin potilaiden tai ryhmien terveyspalveluiden käyttöä. Sosiaalisessa mediassa luodut kontaktit potilaiden kanssa voivat kuitenkin myös muuttaa potilas-lääkärisuhdetta ja voivat johtaa joko lääkärin tai potilaan henkilökohtaisten tietojen tarpeettomaan ja mahdollisesti ongelmalliseen paljastumiseen.

Lääkärin tai lääketieteen opiskelijan tulee sosiaalista mediaa käyttäessään, samoin kuin kaikissa muissakin julkisissa yhteyksissä, muistaa että aina kun hänen ammattinsa on tiedossa, hän yksityishenkilönä esiintyessäänkin edustaa kanssaihmisille ensisijaisesti lääkäriprofessiota. Vaarana tällöin on, että yksityisiksi mielipiteiksi tarkoitetut ilmaisut yleistetään koskemaan koko lääkärien ammattikuntaa. Lääkärin tulee myös tästä syystä toimia sosiaalisessa mediassa vastuullisesti.

Sosiaalisen median taitojen hankkiminen ja niiden ylläpitäminen on lääkärille tärkeää. Näiden ohjeiden tarkoituksena on opastaa sosiaalisen median käyttöön siten, että lääkärille asetetut ammatilliset ja eettiset vaatimukset toteutuvat.

Sosiaalisen median käytössä tulee noudattaa seuraavia ohjeita:

  1. Lääkärin tulee noudattaa sosiaalisen median käytössä samoja eettisiä rajoja ja periaatteita sekä eettisiä ohjeita kuin kaikessa muussakin lääkärintyössä.
  2. Lääkärin tulee noudattaa vaitiolovelvollisuutta. Sosiaalisessa mediassa ei saa julkaista yksilöitävissä olevia potilastietoja edes suljetuille ryhmille tarkoitetuilla kanavilla.
  3. Lääkärin tulee pohtia omaa läsnäoloaan sosiaalisessa mediassa ja päättää, kuinka näkyvästi ja millä tavalla hän haluaa olla esillä. Päätökseen voivat vaikuttaa lääkärin työnkuva, erikoisala, työnantaja, julkiset toimet, henkilökohtainen elämä tai muut seikat. Lääkäri voi harkita henkilökohtaisen ja ammatillisen tiedon erottamista toisistaan.
  4. Lääkärin tulee huolehtia potilaan ja lääkärin välisestä ammatillisen rajan säilymisestä myös sosiaalisessa mediassa.
  5. Lääkärin tulee ottaa huomioon, että hänen toimimisensa sosiaalisessa mediassa vaikuttaa koko ammattikunnan maineeseen. Lääkärin tulee noudattaa myös sosiaalisessa mediassa Lääkäriliiton kollegiaalisuus- ja muita ohjeita.
  6. Lääkärin tulee huolehtia siitä, että hänen sosiaalisessa mediassa jakamansa ammatillinen tieto on oikeellista ja asianmukaista. Myös mahdollisista sidonnaisuuksista ja eturistiriidoista tiedottaminen on hyvän tavan mukaista.
  7. Lääkärin tulee muistaa sosiaalisen median myönteiset puolet kuten tiedotuskanavana toimiminen, potilaiden vertaistuki ja voimaannuttaminen.
  8. Jos lääkäri huomaa kollegansa käyttäytyvän asiattomasti sosiaalisessa mediassa, hänelle tulee siitä huomauttaa kollegiaalisessa hengessä. Jos kollega ei muuta käytöstään ja jos käytös on epäkollegiaalista tai omiaan vaarantamaan profession mainetta tai potilaan anonymiteettiä, tulee asiasta ilmoittaa Lääkäriliittoon.
Takaisin