Suositus lääkärin omantunnonvapauden soveltamisesta opiskelussa ja työpaikoilla

Lääkärillä on oikeus omantunnonvapauteen, mutta tämä ei saa vaarantaa potilaan hoitoa. Työpaikoilla tulisi olla asiasta toimintaohjeet.

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa 9.6.2017

Lääkäriksi ryhtyvältä edellytetään sitoutumista lääkäriprofession eettisiin periaatteisiin. Jotkut yhteiskunnan lääkäriltä edellyttämät tehtävät saattavat olla ristiriidassa sen kanssa, minkä lääkäri katsoo olevan profession etiikan tai henkilökohtaisen arvopohjansa mukaan oikein. Lääkärin vakaumus voi aiheuttaa haasteita niin työyhteisössä kuin tiettyjen erikoisalojen opinnoissa ja käytännön harjoittelussa. Käytännössä nämä tilanteet ovat koskeneet mm. raskauden keskeytyksiä ja poikien ympärileikkauksia.

1. Lääkärillä on oikeus vakaumukseen ja omantunnonvapauteen sekä kieltäytyä tämän perusteella tekemästä tiettyjä toimenpiteitä, jotka ovat lääkärin etiikan perusteella ongelmallisia. Tämä ei kuitenkaan saa vaikuttaa lääkärin potilaalle antamiin lääketieteellisiin ohjeisiin tai yhdessä sovittaviin hoitolinjauksiin eikä vaarantaa potilaan oikeutta saada tarvitsemaansa hoitoa. 

2. Lääkärin on tarvittaessa ohjattava potilas toisen lääkärin vastaanotolle. Omantunnonvapauden käyttäminen ei saa johtaa potilaiden tai potilasryhmien syrjimiseen. Vaikka lääkäri kieltäytyisi omantunnonvapauteen vedoten tekemästä jotakin toimenpidettä potilaalle, hän ei saa kieltäytyä hoitamasta kyseistä potilasta muuten. Jos potilaan henki tai terveys on vakavasti uhattuna, lääkärillä ei ole oikeutta kieltäytyä henkeä tai terveyttä pelastavasta toimenpiteestä, vaikka toimenpide olisi vastoin hänen vakaumustaan.

3. Lääkärin tulee ottaa huomioon erikoisalan valinnassa ja työhön hakeutuessaan mahdolliset käytännön työhön tai työtehtävään kuuluvat velvollisuudet, jotka ovat vastoin hänen vakaumustaan, ja harkita tarvittaessa muita vaihtoehtoja. Lääkärin tulee kertoa esimiehelleen ja lähimmille kollegoilleen aikomuksestaan käyttää omantunnonvapautta tietyissä toimenpiteissä. Tarvittaessa asiasta on informoitava myös muuta henkilöstöä ja potilaita, mikäli sillä on merkitystä potilaan lääkärin valintaan.

4. Jos lääkärin vakaumus ei salli sitä, että hän osallistuu tietyn toimenpiteen tekemiseen, työnantajan tulee pyrkiä hoitamaan asia työnjohdollisin ja kollegiaalisin keinoin.  Tieto omantunnonvapauden käyttämisestä ei saa johtaa työntekijän tai työnhakijan kiusaamiseen tai syrjimiseen. Työhaastattelussa voidaan kuitenkin tiedustella mahdollisista rajoitteista työtehtävien suorittamisessa. Toimipisteissä, joissa vakaumukseen liittyvät tilanteet ovat mahdollisia, työnantajan tulee laatia yhdessä henkilöstön kanssa toimintaohjeet omantunnonvapauden huomioon ottamiseksi työtehtävien tasapuolisessa jakamisessa.

 

Takaisin