Lääkärinä valtiolla tai hallinnon tehtävissä

Lääkäreitä toimii valtiosektorilla mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, aluehallintovirastoissa, ministeriöissä, puolustusvoimissa ja valtion sairaaloissa. Hallinnon tehtävissä toimivia lääkäreitä on kaikilla sektoreilla, myös järjestöissä ja erilaisissa hankkeissa. 

Valtion tehtävissä toimii päätoimisesti noin 300 lääkäriä. Valtiolla ja erilaisissa hallinnon tehtävissä toimivia lääkäreitä koskevat erilaiset sopimukset työnantajasta riippuen. Tehtävät ovat varsinaisen hallinnon lisäksi usein valvonta-, asiantuntija-, tutkimus- tai kehittämistehtäviä. Puolustusvoimissa ja valtion sairaaloissa tehdään myös kliinistä työtä. Erilaisten toimenkuvien takia edunvalvonnalliset tarpeet vaihtelevat valtionsektorin sisällä.

Lääkärien oman työolosuhde- ja ansioedunvalvonnan lisäksi terveyspoliittinen ja -hallinnollinen edunvalvonta sekä lääkärijohtajuuden ja lääkärien johtamiskoulutuksen edistäminen ovat tärkeitä asioita, joiden puolesta teemme työtä valtiolla ja hallinnossa toimivien lääkärien puolesta. Tutkijamme tuottavat valtion ja hallinnon tehtävissä toimivia lääkäreitä hyödyttävää tietoa terveydenhuoltojärjestelmästä.

Valtion sopimukset

Valtion lääkäreitä koskee Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus. Sen osana ovat myös sopimukset mm. vuosilomia koskien, ja ne löytyvät tästä vuoden 2022 kohdalta.

Valtion sopimuksiin Lääkäriliitto vaikuttaa osana JUKOa, joka neuvottelee sopimuksista Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa.

Valtion yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on omat KVTES:sta poikkeavat määräyksensä mm. sairauslomista, perhevapaista ja luottamusmiestoiminnasta. Valtion sairaaloissa ja puolustusvoimien joukko-osastoissa työskenteleville lääkäreille on omat määräyksensä työ- ja lepoaikoja sekä päivystystä koskien valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteessä 6.

Yleiskorotukset ja muut sopimusmuutokset

Valtion virka- ja työehtosopimus vuosille 2022–2024 on voimassa 1.3.2022–29.2.2024.

Sopimuskorotukseksi tuli 2 prosentin yleiskorotus 1.6.2022 lukien. Seuraavan vuoden korotuksesta sopimusosapuolet neuvottelevat jouluun mennessä. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen toisen vuoden korotuksesta, sopimus on mahdollista irtisanoa ensimmäisen vuoden jälkeen. Sopimuksella sovittiin myös työaikatyöryhmästä, jonka yhtenä erityiskysymyksenä käsitellään liitteen 6 (valtion sairaaloiden päivystysmääräykset) määräysten ajantasaisuutta ja kehittämistarpeita. Tämä oli Lääkäriliiton esille tuoma asia ja pidämme tärkeänä, että liite 6 nyt käsitellään huolellisesti. Perhevapaauudistus toteutetaan siten, että synnyttäneen vanhemman palkalliset perhevapaat säilyivät yhteensä 72 päivässä (40+32), ja toisen vanhemman palkalliset perhevapaat nousivat 6 päivästä 18 päivään.

Lue lisää JUKOn sivuilta.

Valtion palkkausjärjestelmät

Valtion palkkausjärjestelmät ovat virastokohtaisia, mutta yhtenäisten periaatteiden mukaan laadittuja. Järjestelmät perustuvat sopimusalakohtaisiin virka- ja työehtosopimuksiin. Vpj-järjestelmissä tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvä palkanosa on porrastettu virastokohtaisesti noin 10-20 vaativuustason mukaisesti. Työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvä henkilökohtainen palkanosa voi kunkin viraston järjestelmästä riippuen olla enimmillään 50 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja sekin on porrastettu noin 5-15 suoritustason mukaisesti.

Valtion lääkärien palkkaus on usein neuvoteltavissa, joten valtion tehtäviin hakeutuessasi kannattaa olla yhteydessä Lääkäriliittoon. Valtion työpaikoilla toimii Jukon luottamusmiesjärjestelmä, ja joissain valtion työpaikoissa on myös lääkäriluottamusmiehiä.

Luottamusmiestoiminta

Työssä hallinnossa mutta ei valtiolla

Hallinnossa toimivia lääkäreitä on kaikilla sektoreilla. Tehtävissä sovelletaan kutakin työnantajaa koskevia sopimuksia, mutta palkkaus on usein neuvoteltavissa ja riippuu usein tehtävän tulosvastuullisuudesta.

Kuntasektorin johtavassa tehtävässä toimivat lääkärit ovat ns. palkkahinnoittelun ulkopuolisia. Tavoitteena on, että kunkin esimiehen palkka on oikeassa suhteessa paitsi hänen tehtäviensä vaativuuteen, määrään ja työtuloksiin, myös oikeassa suhteessa hänen alaistensa palkkaan. Esimiesasemasta on soveltamisohje myös KVTES:ssä (Palkkausluvun 9 §) ja hinnoittelemattomissa tehtävissä toimivista lääkäreistä Lääkärisopimuksen liitteissä 1 (terveyskeskusten lääkärit)  ja3 (sairaalalääkärit).

Palkasta neuvoteltaessa kannattaa tutustua Lääkäriliiton sektorikohtaisiin ansiotilastoihin ja olla yhteydessä Lääkäriliittoon.

Valtion lääkärien edunvalvonnallisen työryhmän loppuraportti 

Lääkäriliiton hallitus asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää ja kartoittaa valtiolla työskentelevien lääkärien edunvalvonnalliset ongelmat ja laatia suunnitelma sekä linjata parannusehdotukset siitä, miten edunvalvontaa jatkossa valtiosektorilla kehitetään. Työryhmän 30.11.2014 antama loppuraportti on luettavissa kohdassa raportit.

Takaisin