Lääkärisopimus

Olemme neuvotelleet KT:n kanssa Lääkärisopimuksen, jossa on sovittu kuntasektorilla työskentelevien terveyskeskus- ja sairaalalääkärien palkkauksesta, työajoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. 

Lääkärisopimus 2022-2025

Lääkärisopimus on voimassa 1.5.2022 - 30.4.2025 ja se tuli voimaan takautuvasti 1.5.2022 alkaen. Neuvotteluissa tavoiteltiin erityisesti lääkärien jaksamista tukevien työ- ja lepoaikamääräyksien kehittämistä. Sopimuksen myötä paikalliset mahdollisuudet järjestää päivystystä joustavasti paranivat. Lääkärit saavat samat palkankorotukset kuin muu kunta-ala ja ovat mukana vuoteen 2027 ulottuvassa palkkaohjelmassa yhdessä muiden kunta-alan työntekijöiden kanssa. 

Lääkärisopimus 2022-2025

Lääkärisopimus 2020-2021

Lääkärisopimus 2020-2021 on voimassa 1.4.2020-28.2.2022. Palkkaratkaisu on työmarkkinoiden yleisen linjan mukainen ja sisältää kaksi yleiskorotusta, sekä keskitetyn ja paikallisen erän. Palkat nousevat sopimuskauden aikana keskimäärin noin kolme prosenttia. Työaikalaista johtuvat muutokset on sisällytetty työaikalukuun, johon on tehty myös muita merkittäviä muutoksia. Lääkärien säännöllinen työaika on jatkossakin 38 t 15 min. Sopimuksen määräykset astuivat voimaan takautuvasti 1.4.2020.

Lääkärisopimus 2020-2021 pähkinänkuoressa (pdf)

Sopimusratkaisu 2020-2021

Sopimuksen sisällöstä on laadittu Kuntatyönantajan kanssa yleiskirje, jossa on kerrottu muutoksista yksityiskohtaisemmin ja avattu määräyksien sisältöjä esimerkein. 

Lääkärisopimus koskee kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa toimivien lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteen ehtoja.

Lääkärisopimus 2018-2019

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus on voimassa 1.2.2018-31.3.2020. Sopimuksen keskeinen sisältö on seuraava:

  • Kaksi yleiskorotusta, joista ensimmäinen on 1.5.2018 terveyskeskuslääkäreille 2,55% ja sairaaloiden lääkäreille 1,2 %
  • Toinen yleiskorotusajankohta on 1.4.2019 terveyskeskuslääkäreille 2,1% ja sairaaloiden lääkäreille 1,0%.
  • 1.1.2019 paikallisesti jaettava järjestelyerä 0,7%
  • Paikallinen tuloksellisuuden perusteella maksettava kertaerä, joka maksetaan kaikille työntekijöille tammikuussa 2019. Kertaerän suuruus on 9,2% kuukausipalkasta.

Lääkärisopimus 2018-2019

Lääkärisopimuksen 2018-2019 neuvottelutulos

Lääkärisopimuksen yleiskirje 3/2018 liitteineen

Lääkärisopimus 2017 selattavana sovelluksena

Vuoden 2017 ratkaisu oli ns. kilpailukykyratkaisu

Lääkäriliitto hyväksyi Lääkärisopimuksesta saavutetun neuvottelutuloksen.

Keskeiset muutokset kilpailukykysopimuksessa olivat

Työajan pituus

Kilpailukykysopimuksen edellyttämä vuosittaisen työajan pidentäminen ansiotasoa muuttamatta toteutetaan yhtenäistämällä eri lääkäriryhmien säännöllinen työaika. Kaikkien työajallisten lääkäriryhmien säännöllinen työaika on jatkossa keskimäärin 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Säännöllisen työajan muutos tuli voimaan 1.2.2017 tai lähinnä sen jälkeen alkavan täyden viikon tai työaikajakson alusta lukien. Tämän lisäksi arkipyhälyhennyksen arvoa on muutettu siten, että se on kaikilla lääkäriryhmillä 7 tuntia 15 minuuttia arkipyhää kohden. Terveyskeskuslääkärien osalta tuntipalkan jakaja säilyy entisenä (160) aina soten voimaantuloon saakka.

Lomarahaleikkaukset

Lomarahoja vähennetään 30%:lla nykyisestä tasosta lomanmääräytymisvuosina 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019. Lomarahan vaihtamista vapaa-ajaksi on vastaavasti vähennetty samalle ajalle.

KT:n yleiskirje 04/7.10.2016

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2018-2019

Kunnalla työskenteleviin lääkäreihin sovelletaan Lääkärisopimuksen lisäksi myös kunnallista yleisestä virka- ja työehtosopimusta KVTES:ä siltä osin, kun Lääkärisopimuksella ei ole KVTES:stä poikettu.  KVTES:sta löytyvät mm. vuosilomien, sairauslomien ja perhevapaiden määräytymisen perusteet ja niiden palkallisuus sekä luottamusmiestoimintaa koskevat asiat. Sen sijaan KVTES:n palkkaus- ja työaikaluvuista noudatetaan vain tiettyjä osia niiden ollessa pääosin toisin sovittuna Lääkärisopimuksessa.

KVTES yleiskirje 1/2018 

Paikalliset sopimukset

Erityisesti Lääkärisopimuksesta, mutta myös KVTES:stä, voi monin osin sopia toisin paikallisin sopimuksin, jotka tehdään työnantajan ja luottamusmiesten kesken. Paikallisin sopimuksin on lääkäreiden osalta sovittu laajastikin toisin esim. palkkauksesta, päivystystä koskevista asioista, työajoista ym. Tällä keinoin on pyritty vastaamaan kunkin työpaikan nimenomaiseen tarpeeseen. Parhaat tiedot paikallisista sopimuksista ja niiden sisällöstä saat paikalliselta luottamusmieheltä.

Kunnallisen pääsopimuksen mukaisesti paikallinen sopimus on irtisanottavissa molemmin puolin 3 kk kuluttua irtisanomisen tiedoksiannosta, minkä jälkeen noudatetaan Lääkärisopimusta ja KVTES:ä sellaisenaan.

Takaisin