Hyvinvoivassa Suomessa terveys on tärkeintä

Lääkäriliitto vastaa Petteri Orpon kysymyksiin toiminnanjohtaja Janne Aaltosen suulla: Terveys on tärkeintä, ja tämän pitää näkyä Säätytalolla.

Hallitustunnustelijaksi valittu Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo julkaisi tänään kysymykset eduskuntapuolueille tarkoituksenaan selvittää tulevan hallituksen pohjaa. Kysymykset käsittelevät laajasti kaikkia yhteiskunnan osa-alueita, mutta terveydenhuollon näkökulmasta olennaisin on kuudennen kysymyksen alkuosa: ”Mitkä ovat tärkeimmät keinonne sosiaali- ja terveyspalveluiden hoitojonojen purkamiseen?”

Kysymys on varsin aiheellinen, suomalaisen terveydenhuollon hoidon saatavuus on eurooppalaiseen tasoon verrattuna surkea. Tämä linkittyy läheisesti myös kahdeksanteen kysymykseen, eli ”Miten vahvistaisitte lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia? Miten torjuisitte nuorten syrjäytymistä?” sekä kysymykseen 22, eli yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen Suomen rakentamiseen. Jos lääkäriinpääsyn epätasa-arvoon ei puututa, yhdenvertaisesta ja tasa-arvoisesta Suomesta ei voi puhua. Lääkäriliitto ehdottaakin strategista hanketta tasa-arvoisten terveyspalvelujen kehittämiseksi sekä linjaa useita toimenpiteitä, jotka voitaisiin ottaa käyttöön nopeasti (ks. Tasa-arvoiset terveyspalvelut -työryhmän linjaukset).

Edellinen hallitus päätti perusterveydenhuollon hoitotakuun kiristämisestä seitsemään päivään ensi vuoden marraskuuhun mennessä – tämä tulee toteuttaa sovitussa aikataulussa ja myös erikoissairaanhoidon surkeaan jonotilanteeseen on puututtava. Pelkkä juridinen päätös jonojen purkamisesta ei tietenkään riitä: hoitojonojen purkuun tarvitaan resursseja: lääkäreitä, muita ammattihenkilöitä ja rahaa. Hoidon saatavuuden ohella olennainen tekijä on hoidon jatkuvuus: Pääsy samalle lääkärille parantaa tutkitusti hoidon vaikuttavuutta, vähentää palvelun hukkakäyttöä ja säästää siten myös kustannuksia. Lääkäriliitto kannustaa hallitusta toteuttamaan hoidon jatkuvuutta edistäviä toimenpiteitä esimerkiksi omalääkäri- tai omatiimimalleja kehittämällä. Tässä voidaan myös hyödyntää laajemmin yksityisen sektorin toimijoita.

Käytännössä tavoitteisiin päästään luomalla lääkäreille ja muille ammattihenkilöille mahdollisuus keskittyä koulutuksensa mukaisiin töihin. Tämä edellyttää riittävää tukihenkilökuntaa, toimivia ja käytettävyydeltään hyviä tietojärjestelmiä sekä parempaa johtamista. Digitaalisten apuvälineiden hyödyntämiseen tulee kannustaa vahvemmin lääketieteellisen laadun puitteissa, mutta etälääketieteen palveluja tulee voida tarjota vain, mikäli potilaasta on riittävästi tietoa. Kaiken takana on kuitenkin henkilökunta: erityisesti perusterveydenhuollon täyttämättömät lääkärinvakanssit tulee täyttää.

Orpon kysymyksessä 11 mainittu sitoutuminen neljän prosentin tki-investointeihin on hyvinvointivaltion tulevaisuuden elinehto. Säätytalolle ei pitäisi olla asiaa, ellei tämä toteudu. Toisiolaki tulee korjata – tutkimusta ei voi tehdä, jos siihen liittyvään byrokratiaan ja kustannuksiin ei puututa. Orpon kysymys numero 12, ”Millä keinoin olisitte valmiita keventämään ihmisille, yrityksille ja julkiselle sektorille normeista ja byrokratiasta aiheutuvia kustannuksia sekä hallinnollista taakkaa?” sivuaa myös terveydenhuoltoa. Vähävaikutteisista hoidoista tulee voida luopua ja kirjaamisvelvollisuuksia keventää. Jotta priorisointia voidaan oikeasti tehdä, tulee päätöksenteon rakenteita vahvistaa: palveluvalikoimaneuvoston resursseja ja toimivaltaa tulee vahvistaa.

Terveyttä ei kuitenkaan aikaansaada pelkästään terveydenhuollon keinoin. Ihmisten elämäntapoihin tulee pystyä vaikuttamaan paremmin erityisesti päihteiden, ravitsemuksen (esimerkiksi terveysperustainen verotus) ja liikunnan osalta. Tällä on merkittävä vaikutus erityisesti nuoria vaivaavien mielenterveysongelmien laajenemiseen. Hallitusohjelman tavoitteena tulee olla hyvinvoiva Suomi, ja siihen pääsy edellyttää laaja-alaisia toimenpiteitä. Orpon kysymykset sivuuttavat tämän kokonaisuuden liikunnallista elämäntapaa lukuun ottamatta, Säätytalolla pitää tämän kokonaisuuden olla tärkeimpien joukossa.


Lisätietoja antaa:

Janne Aaltonen
Lääkäriliiton toiminnanjohtaja
janne.aaltonen@laakariliitto.fi
Puh. 045 1218989

Takaisin