Suositus etiikan opetuksesta lääketieteen koulutuksessa

Toimiakseen kokonaisvaltaisesti lääkärillä tulee olla näkemys kliinisistä, eettisistä ja lainsäädännöllisistä reunaehdoista. Etiikan opiskelu valmistaa lääkäriä tunnistamaan eettisesti haastavat tilanteet ja toimimaan mahdollisimman ammattimaisesti.

Suositus etiikan opetuksesta lääketieteen koulutuksessa

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa 10.11.2016.

Lääkärillä on velvollisuus käyttää tietojaan ja taitojaan parantaakseen potilaiden ja väestön terveyttä ja hyvinvointia. Toimiakseen kokonaisvaltaisesti lääkärillä tulee olla näkemys kliinisistä, eettisistä ja lainsäädännöllisistä reunaehdoista. Etiikan opiskelu valmistaa lääkäriä tunnistamaan eettisesti haastavat tilanteet ja toimimaan mahdollisimman ammattimaisesti.

Potilaita ja yhteiskuntaa koskevien eettisten näkökohtien sivuuttaminen tai niiden vastaisesti toimiminen vahingoittaa potilas-lääkärisuhdetta ja ammattikunnan toimintaedellytyksiä.

Maailman lääkäriliitto on kannanotoissaan kiinnittänyt huomiota etiikan opetuksen tärkeyteen niin osana perusopintoja kuin myös jatko- ja täydennyskoulutuksessa. 

Lääkäriliitto katsoo, että

1. Lääketieteen etiikkaa ja ihmisoikeuksia tulee opettaa jokaisessa lääketieteellisessä tiedekunnassa pakollisena osana opetussuunnitelmaa.

2. Etiikan opetus tulee sisällyttää myös jatko- ja täydennyskoulutukseen.

3. Opetuksen tulee olla laadukasta ja käytännönläheistä ja siihen tulee kohdentaa riittävästi voimavaroja. Jokaisessa lääketieteellisessä tiedekunnassa tulee olla etiikan opetuksesta vastaava henkilö.

 

Takaisin