Miksi kuulua Lääkäriliittoon?

Olen toiminut toiminnanjohtajana nyt kolmen kuukauden ajan. Tänä aikana olen pohdiskellut monia asioita. Yksi niistä on, mitä jäsenet odottavat saavansa kuuluessaan Lääkäriliittoon?

Lääkäriliiton jäsenmaksu on 484 euroa. Ei ihan mitätön summa. Verovähennyskelpoisuus toki leikkaa kulua, 40 % veroprosentilla nettovaikutus on 290 euroa.

Lääkäriliitto on kollegio, kilta. Lääkäriliiton jäsenyyden edellytyksenä on, että on lääkäri tai opiskelee lääkäriksi. Lääkäreillä on keskenään enemmän yhteisiä ja tavoiteltavia asioita kuin ihmisillä keskimäärin. Siksi on järkevää liittyä yhteen ja huolehtia, että yhteisiä intressejä edistetään.

Lääkäreiden toimintaa säädellään lainsäädännössä varsin tiukasti. Lääkäriliiton mielipiteellä on painoarvoa terveydenhuoltoa ja lääkäreitä koskevissa asioissa, ja Lääkäriliitto luonnollisesti ajaa jäsentensä etua. Toki voi ajatella, että nämä edut saa, vaikkei itse kuuluisi Lääkäriliittoon, mutta opportunismi on moraalisesti kyseenalaista. Jos emme yhdessä valvo ja aja omia etujamme, ei niitä aja kukaan muukaan.

Ammatinharjoittajille Lääkäriliitto tarjoaa potilasvakuutuksen. Se on yksityisessä palvelutuotannossa välttämätön toiminnan edellytys. Lääkäriliittoon kuulumaton joutuu hankkimaan vakuutuksen itse. Vakuutus kattaa myös läheisten hoitoon liittyvät mahdolliset vahingot, joita mikään muu vakuutus ei kata. Siksi siitä käytännössä hyötyvät kaikki lääkärit.

Lääkäriliitto neuvottelee työ- ja virkaehtosopimukset. Indeksivertailussa lääkäreiden palkkakehitys on ollut varsin hyvä. Vaikka tämä suoraan koskettaa ainoastaan julkisen sektorin lääkäreitä, hyötyvät siitä epäsuorasti myös yksityislääkärit. On selvää, että julkiset palkat ovat referenssitaso yksityisille ansioille ja potilaslaskutukselle. Julkisten palkkojen noustessa myös yksityissektorin laskutus kasvaa.

Lääkäriliitto auttaa, jos lääkäri joutuu työssään ongelmiin. Viime vuonna liitossa käsiteltiin 13 756 yhteydenottoa. Tämä kattoi huomattavan määrän jäseniä. Yhteydenotoista osa tapahtui luottamusmiesten toimesta. He ovat äärimmäisen tärkeä osa liiton toimintaa. Yksittäisen lääkärin kannalta on epärelevanttia, saako avun luottamusmieheltä, joka saa avun liitosta, vai onko jäsen yhteydessä liittoon suoraan. Kaikkien etu on, jos yhteydenotot tapahtuvat ensisijassa luottamusmiesten kautta. Tärkeintä on kuitenkin tiedostaa tämä ”jäsenetuvakuutus”: Lääkäriliitto auttaa, jos joudut ongelmiin. Kuten vakuutuksissa aina, voi toivoa, ettei vahinkoa satu, mutta on hyvä varautua, jos ehkä kuitenkin sattuu. 

Lääkärin kannalta on hyödyllistä ja tärkeää, että terveyspalvelujärjestelmä toimii hyvin ja tehokkaasti. Lääkäriliittoa kuunnellaan tässäkin asiassa, kunhan se edustaa riittävän laajasti lääkärikuntaa.

Lopuksi, Lääkäriliitto julkaisee Lääkärilehteä. Sitä kautta jäsenistö saa paitsi jäsenyyteensä ja edunvalvontaamme liittyvää tietoa myös tieteelisesti validoitua tietoa lääkärintoiminnan eri osa-alueilta. Vaikka osa jäsenistä seurannee omaan erikoisalaansa liittyviä asioita muistakin lähteistä, on tarkoituksenmukaista, että jokainen lääkäri pyrkii säilyttämään tietyn tietotason muiltakin kuin omalta erityisosaamisensa alalta. Tässä Lääkärilehti on erinomainen tietolähde.

Me kaikki olemme erilaisia. Meillä kaikilla on omat tavoitteemme ja motiivimme. Teen kaikkeni sen eteen, että Lääkäriliitto palvelee juuri Sinua!

Janne Aaltonen

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja

Takaisin