Suomen Lääkäriliiton kannanotto alkoholihaittojen vähentämiseksi

Lääkäriliitto näkee, että tarvitsemme sekä lainsäädäntöä että asennemuutosta, jotta lääkärit voivat onnistua osaltaan työssään alkoholin haittojen vähentämiseksi. Kannanotto on hyväksytty liiton hallituksessa 9.4.2008.

Alkoholi on vahingollista yksilön terveydelle ja sen haitat aiheuttavat suomalaiselle yhteiskunnalle vuosittain jopa miljardin euron välittömät kustannukset. Vaikka alkoholin kohtuukäytöllä voi joskus olla elämänlaatua parantava vaikutus, on kiistatonta, että sen haitalliset käyttötavat ja korkea kokonaiskulutus vaikuttavat kielteisesti koko väestön terveyden tasoon.

Alkoholi voi aiheuttaa käyttäjälleen useita sairauksia ja olla syynä lukuisiin tapaturmiin ja loukkaantumisiin, ml. liikenneonnettomuuksiin ja -kuolemiin. Kroonisten ja akuuttien fyysisten terveyshaittojen lisäksi alkoholinkäytöllä on huomattavan paljon kielteisiä vaikutuksia yksilöiden mielenterveyteen ja tunne-elämään sekä heidän sosiaalisiin suhteisiinsa kodeissa, työelämässä ja yhteiskunnassa.

Alkoholijuomat ovat syöpävaarallisia ja sikiöille myrkyllisiä aineita, jotka eivät täytä EY:n elintarvikeasetuksen asettamia turvallisuusvaatimuksia. Siksi niitä ei voida pitää tavallisina kulutushyödykkeinä. Alkoholi aiheuttaa myös riippuvuutta ja siten huomattavaa fysiologista, psykologista ja sosiaalista vahinkoa. Tutkimustiedon mukaan perinnöllinen taipumus alkoholin väärinkäyttöön on riskitekijä joidenkin yksilöiden kohdalla.

Alkoholin riskikulutus on tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä sairauksien, tapaturmien, perhe- ja muun väkivallan, invaliditeetin, sosiaalisen syrjäytymisen ja ennenaikaisten kuolemien esiintymisessä. Se voidaan yhdistää myös mielenterveyden ongelmiin ja vaikuttaa osaltaan sosiaaliseen ja terveydelliseen epätasa-arvoon.

Alkoholin riskikuluttajat ja alkoholistit aiheuttavat näkyvän osan sen kulutuksen aiheuttamista ongelmista. Kuitenkin suuri osa alkoholin väestölle aiheuttamista haitoista liittyy nk. kohtuukäyttäjien liialliseen juomiseen.

Jotta alkoholin terveydelle ja yhteiskunnalle aiheuttamia haittoja voitaisiin vähentää, tulee pyrkiä laskemaan sen kokonaiskulutusta eikä kohdistaa toimenpiteitä pelkästään tunnistettuihin riskikuluttajiin. Tämän tavoitteen saavuttaminen ei onnistu yksinomaan terveydenhuollon keinojen ja voimavarojen avulla, vaan tarvitaan yhteiskunnan kaikkien sektorien toimintaa.

Tehokkain tapa vähentää alkoholin kulutusta on vaikuttaa sen hintaan, saatavuuteen ja markkinointiin. Suomen Lääkäriliitto haluaa kohdistaa huomionsa yleisesti alkoholin perusteettoman myönteiseen imagoon yhteiskunnassa ja erityisesti lasten alkoholinkäyttöön sekä alkoholin vaikutuksiin liikenteessä, perheissä ja työelämässä.

Nuoret, lapset, odottavat äidit ja alkoholi

Kasvava tieteellinen todistusaineisto osoittaa, että alkoholinkäytöllä ennen aikuisiän saavuttamista on haitallisia vaikutuksia nuorten älylliseen, tiedolliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Alkoholiriippuvuus ja siihen liittyvät ongelmat aikuisiällä ovat sitä todennäköisempiä, mitä nuorempana alkoholinkäyttö aloitetaan.

Alkoholinkäytön aloitusiän nostaminen ja kulutuksen vähentäminen pienentää alkoholiriippuvuuden riskiä. Sekä vanhemmilla että kouluilla on vastuu lasten ja nuorten alkoholia koskevien asenteiden muokkaamisesta. Säännöllinen alkoholinkäyttö ja humalahakuinen juominen heikentävät suoriutumista koulussa, voivat altistaa rikollisuudelle ja vaikuttaa kielteisesti sukupuolikäyttäytymiseen.

Lasten ja teini-ikäisten alkoholinkäyttö on vahvasti riippuvainen vanhempien ja yhteisön roolimalleista, mistä syystä heidän alkoholinkäyttönsä vähentäminen ei ole mahdollista muuttamatta läpileikkaavasti koko yhteiskunnan suhtautumista alkoholiin ja sen kulutuksen tasoon. Vanhempien ja yhteiskunnan tulee huomioida tämä sekä käyttäytymisessään että sääntöjä tehdessään.

Sikiön altistaminen alkoholille heikentää sen aivojen kehitystä ja rakennettaaiheuttaen siten älyllistä kehitysvammaisuutta, joka tulee ilmi lapsuudessa.

Nuorten ja lasten suojelemiseksi alkoholilta Lääkäriliitto esittää, että

- alkoholin verotusta nostetaan edelleen, koska alkoholin hinta on hyvin tehokas keino vähentää sen kulutusta erityisesti nuorten ja lasten keskuudessamyyntiaikoja rajoitetaan
- myynnin ikärajojen noudattamista valvotaan ja niitä rikkovien yritysten myyntiluvat peruutetaan
- alkoholin välittämistä alaikäisille valvotaan ja siitä annettavia rangaistuksia kovennetaan
- kielletään kokonaan nuorille ja lapsille suunnattujen alkoholituotteiden valmistaminen, maahantuonti ja markkinointi
- raskaana olevat päihdeongelmaiset naiset ohjataan hoitoon raskauden ajaksi ja kunnat velvoitetaan järjestämään heille tarpeellinen hoito
- humaltuneina tavatut alaikäiset kuljetetaan joko koteihinsa tai sosiaaliviranomaisten huostaan, mikäli lasten huoltajat ovat tavoittamattomissa tai kykenemättömiä vastaamaan heistä sekä
-  lisätään ja kehitetään edelleen alkoholista ja sen terveyshaitoista kertovaa opetusta ja valistusta.

Alkoholi ja liikenne

Liikenneonnettomuuksien riski kasvaa ajoneuvon kuljettajan veren alkoholipitoisuuden kasvaessa. Alkoholin kokonaiskulutuksen vähentäminen ja rattijuoppouden tiukka valvonta edesauttavat molemmat liikennetapaturmien ja -kuolemien ehkäisemistä. Alkoholinkäytön aloittaminen myöhemmällä iällä vähentää niin ikään liikenneonnettomuuksien riskiä.

Alkoholin ja liikenteen osalta Lääkäriliitto esittää, että

- alkoholin ja liikenteen täydellistä erottamista toisistaan tuetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin
- rattijuopumuksen promilleraja lasketaan tasolle 0,2 ‰
- poliisia pakenevalle rattijuopolle langetetaan välitön vapausrangaistus ja
- toistuvien rattijuopumusten rangaistuksia tulee tiukentaa

Alkoholihaitat kodeissa ja työpaikoilla

Alkoholi voi vahingoittaa myös niitä jotka eivät käytä sitä itse. Perheväkivalta ja pahoinpitelyt ovat usein seurausta liiallisesta alkoholinkäytöstä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää perheisiin, joissa lapset altistuvat sosiaalisille ja terveydellisille haitoille vanhempiensa tai huoltajiensa alkoholinkäytön vuoksi.

Työskentely alkoholin vaikutuksen alaisena lisää työpaikkatapaturmia ja laskee työn tuottavuutta. Työyhteisöissä tulee olla riittävästi tietoa alkoholin aiheuttamista haitoista. Oikea-aikaisia mini-interventioita tulee käyttää rohkaisussa käytön vähentämiseen. Tehokas hoito ja kuntoutus ongelman varhaisvaiheessa vähentävät alkoholihaittoja tehokkaammin kuin hoitamatta jättäminen tai kalliiden komplikaatioiden hoito. On lisättävä ymmärrystä, että alkoholismi on sairaus ja siten vähennettävä sairastuneiden syyllisiksileimaamista. Laadukkaaseen hoitoon tulee päästä tarvittaessa välittömästi.

Aikuisten alkoholinkäytön vähentämiseksi Lääkäriliitto esittää, että

- alkoholille tulee voida asettaa tuontirajoituksia sekä EU:n ulko- että sisärajoilla, koska se ei ole tavallinen kulutushyödyke
- alkoholin markkinointia rajoitetaan edelleen ja tavoitteeksi asetetaan mainonnan kieltäminen kokonaan tupakan tavoin
-  lasketaan ruokakaupoissa ja kioskeissa myytävien juomien korkeinta sallittua alkoholipitoisuutta
-  lääkärit rohkaisevat potilaitaan hakeutumaan hoitoon, auttavat heitä saamaan kuntoutusta ja tarjoavat tukeaan myös kuntoutuksen päätyttyä
-  työterveydenhuollossa käytetään seulontaa ja mini-interventioita alkoholin liikakäytön tunnistamiseksi
-  työnantajien velvollisuutta laatia ja toimeenpanna työpaikan hoitoonohjausohjelma vahvistetaan lainsäädännöllä
-  parannetaan lääkäreiden valmiuksia ja mahdollisuuksia hoitaa alkoholisteja voimassaolevien käypä hoito -ohjeiden mukaisesti ja
-  alkoholistien syyllistämistä ja leimaamista ei sallita.

Alkoholivalistus

Tiedon keräämiseksi ja alkoholin aiheuttamien haittojen tunnettuuden lisäämiseksi Lääkäriliitto esittää, että

- lääkärit ja muu hoitohenkilökunta keskustelevat potilaidensa kanssa säännöllisesti heidän alkoholinkäytöstään ja käyttävät näin saatua tietoa hoidon suunnittelussa
- tiedot alkoholinkäytöstä ja sen mahdollisesta yhteydestä potilaan tapaturmiin, sairauksiin ja oireisiin merkitään aina potilastietoihin
- alkoholin ollessa toistuvasti sairauskäyntien syynä lääkärin tulee kutsua potilas erikseen käynnille asian selvittämiseksi
- kehitetään terveydenhoitojärjestelmän kykyä kerätä tietoa alkoholinkäytöstä ja siitä aiheutuvista haitoista sekä levitetään koottua tietoa tehokkaasti
- tuotetaan helposti ymmärrettävässä muodossa olevaa tietoa alkoholin yhteiskunnalle aiheuttamista haitoista ja kustannuksista, jotta alkoholinkäyttöä rajoittaville toimille saadaan yleisen mielipiteen tuki sekä
-  lisätään varoitusmerkintöjen käyttöä alkoholipakkauksissa.

Lääkäriliitto näkee, että lääkärit ovat keskeinen tekijä torjuttaessa ja tunnistettaessa alkoholin aiheuttamaa sairautta ja kärsimystä yhteiskunnassa. Lääkärit myös kokevat työssään, mitä alkoholi aiheuttaa käyttäjälleen ja hänen läheisilleen ja ovat siten avainasemassa puuttumaan tilanteeseen. Alkoholin haittojen ehkäisy ei voi onnistua, jos koko yhteiskunta ei yhdessä toimi asian hyväksi.

Lääkäriliitto toivoo, että lainsäätäjä ryhtyy tehokkaisiin toimiin ja antaa samalla signaalin yhteiskunnan suhtautumisesta nopeasti heikentyneeseen tilanteeseen. Lääkäriliitto näkee, että tarvitsemme sekä lainsäädäntöä että asennemuutosta, jotta lääkärit voivat onnistua osaltaan työssään alkoholin haittojen vähentämiseksi.

Takaisin