Sote-uudistusta valinnanvapauksineen vietävä eteenpäin

Lääkäriliitto näkee sote- ja maakuntauudistuksen eteenpäinviemisen välttämättömänä. Liiton mielestä myös valinnanvapauslainsäädäntö pitää toteuttaa osana uudistusta. Nyt lausuntokierroksella ollutta lakiehdotusta pitää kuitenkin yksinkertaistaa ja selkeyttää.

Lääkäriliiton mielestä keskeisintä on mahdollisuus valita perustason palveluntuottaja eli sote-keskus ja suunhoidon yksikkö. Liiton mielestä palveluntuottajan uudelleenvalinnanmahdollisuus tulee olla vähintään puolivuosittain. Liitto kuitenkin kehottaa miettimään, tarvitaanko lakisääteisiä määräaikoja uudelleenvalinnalle ollenkaan.

Lääkäriliitto ei pidä realistisena lakisääteistä velvoitetta siitä, että kaikkien sote-keskusten palveluvalikoimaan tulisi mm. sisätautien, lastentautien, geriatrian ja silmätautien konsultaatioita ja vastaanottopalveluja. Se suosisi suuria yksityisiä palveluntuottajia, johtaisi tuotantoyksikköjen koon kasvuun ja palvelujen keskittymiseen väestökeskittymiin. Liiton mielestä maakunnille tulee jättää päätäntävaltaa tarkoituksenmukaisten palvelukokonaisuuksien määrittelyyn.

Lääkäriliiton mielestä lakisääteisesti velvoittava asiakasseteli on epätarkoituksenmukainen. Velvoittavana järjestelmä on byrokraattinen ja vaikeasti ymmärrettävä. Se voi pahimmillaan pirstoa erikoissairaanhoidon kokonaisuutta vaarantaen mm. ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämistä.

Tarkoituksenmukaista olisi säätää asiakassetelistä vain mahdollisuutena maakunnan harkinnan mukaan. Vähintäänkin kaikki kiireetön ja keskitettävä leikkaustoiminta – niin sanottu raskas kirurgia - tulee sulkea pois velvoittavan asiakassetelin piiristä.

Lääkäriliitto on jo pitkään ollut huolissaan lääkärikoulutuksen ja lääketieteellisen tutkimuksen resursseista ja kurjistuvista mahdollisuuksista. Liitto ehdottaa, että erikoistumiskoulutuksen takaamiseksi palveluntuottajia koskevia vaatimuksia käsittelevään pykälään liitetään kirjaus palveluntuottajan koulutusvelvollisuudesta.

Lääkäriliiton mielestä uudistuksen tavoitteena tulee olla hyvin toimiva, laadukkaita palveluita tuottava kokonaisuus, joka tuo terveys- ja hyvinvointihyötyä kansalaisille. Sote- ja maakuntauudistus valinnanvapauden laajentamisineen on iso askel oikeaan suuntaan.

Lisätiedot: Johtaja Heikki Pärnänen, 040-546 5316

Lue koko lausunto täältä.

Takaisin