Lääkäriliiton kannanotto paperittomien potilaiden ilmoittamisesta viranomaisille

Lääkärillä ei ole mahdollisuutta ilmoittaa muille viranomaisille hoitamistaan luvattomasti Suomessa oleskelevista potilaistaan.

Maahanmuuton ministerityöryhmä hyväksyi 16.12.2016 toimenpidesuunnitelman laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan. Sen mukaan laittomaan maassa oleskeluun liittyvistä havainnoista voi ilmoittaa poliisille tietosuojasäädösten sallimissa puitteissa. Mahdolliseksi ilmoittajatahoksi mainitaan myös terveydenhuolto. STM:n 31.1.2017 antaman ohjeen mukaan kunnan viranomaiset ohjaavat laittomasti maassa oleskelevat maahanmuuttoviranomaisten puoleen. Koska nämä linjaukset ovat aiheuttaneet jonkin verran epätietoisuutta terveydenhuollossa, Lääkäriliitto haluaa selventää lääkärin roolia tässä.

Lääkärillä on lain mukaan hyvin rajattu velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan rikoksista. Kaikilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu eräitä seksuaali- tai henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia. Lisäksi jokaisen (mukaan lukien terveydenhuollon ammattihenkilön) on ilmoitettava poliisille tai sille jota vaara uhkaa, jos hän saa tietää suunnitteilla olevasta törkeästä rikoksesta, ja rikos olisi vielä estettävissä.

Luvaton maassa oleskelu ei sellainen ole rikos, josta lääkärillä olisi velvollisuus ilmoittaa muille viranomaisille. Luvattomasti maassa oleskelusta ilmoittaminen olisi myös lääkärin etiikan vastaista, koska se rikkoisi potilas-lääkäri -suhteen luottamuksellisuuden ja vaarantaisi potilaan tarpeellisen hoidon.

Lääkäreillä on eettinen velvollisuus hoitaa potilaita vain hoidon tarpeen perusteella. Erityisesti lapsia ja raskaana olevia emme voi ammattikuntana jättää missään tapauksessa hoitamatta johtuen potilaan asemasta yhteiskunnassa. Näiden ryhmien terveyspalvelut olisi välttämätöntä turvata kaikille julkisen terveydenhuollon kautta.

 

http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/toimenpidesuunnitelma-laittoman-maassa-oleskelun-ehkaisyyn-ja-hallintaan-hyvaksyttiin

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kunnille-suositukset-laittomasti-maassa-oleskelevien-kiireelliseen-sosiaali-ja-terveydenhuoltoon

Takaisin