Lääkärijärjestöt: Suunnitellut henkilöstövähennykset vaarantaisivat lääketieteellisen koulutuksen laadun Oulussa

Oulun yliopiston hallitus on kokouksessaan 23.8.2022 käsitellyt esitystä n. 25 henkilötyövuoden säästämiseksi lääketieteellisessä tiedekunnassa, sillä tiedekunnan talous on jäämässä 1,4 miljoonaa euroa tappiolliseksi vuoden loppuun mennessä. Esitys jäi kokouksessa vielä pöydälle.

Lääketieteen perustutkinto-opiskelijoita edustava Suomen Medisiinariliitto ry, erikoistuvia lääkäreitä edustava Nuorten Lääkärien Yhdistys ry ja lääkärien ammattijärjestö Suomen Lääkäriliitto ilmaisevat syvän huolensa lääketieteellisen koulutuksen laadusta Oulussa, mikäli suunnitellut säästötoimet toteutuvat.

Järjestöt huomauttavat, että tiedekunnan alijäämä on seurausta pitkään jatkuneesta resurssien ja tavoitteiden epäsuhdasta. Perustutkinto-opiskelijoiden määrä on 2010-luvulla noussut reilusti samalla, kun rahoitus ei ole pysynyt kasvaneiden opiskelijamäärien perässä. 

Suomen Medisiinariliiton puheenjohtaja Arttu Lahtiharju toteaa, että koulutuksen laatu on nyt vaakalaudalla.

– Koulutusmääriä on 2010-luvulta lähtien nostettu alati kiihtyvällä tahdilla, minkä seurauksena lääketieteellisten tiedekuntien rajalliset opetus- ja koulutusresurssit ovat jo nyt joutuneet äärimmäiselle koetukselle. Nyt esitetyt henkilötyövuosien leikkaukset tulisivat väistämättä vaikuttamaan tiedekunnan tarjoamaan koulutukseen ja sen laatuun, Lahtiharju sanoo.

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen puheenjohtaja Riku Metsälä muistuttaa, että kliinisiä opettajia sekä muuta opetushenkilökuntaa tarvitaan runsaasti niin perus- kuin erikoistumiskoulutuksen eri vaiheissa, jotta riittävä teorian osaaminen ja käytännön taitojen oppiminen olisi mahdollista ja voidaan varmistaa Suomen korkeatasoisen lääkärikoulutuksen jatkuminen. 

Metsälä toteaa, että lääketiede ei sovellu vain massaluennoilla tai etänä opetettavaksi tieteenalaksi.

– Heikentynyt opetuksen laatu johtaisi koulutusvelkaan, jota sairaanhoitopiirit ja työnantajat joutuisivat omilla tahoillaan paikkaamaan. Esitetyillä säästöillä voi olla suoria ja negatiivisia vaikutuksia hoidon laatuun ja ne saattavat realisoitua kustannuksina muualla sote-järjestelmässä. Kannamme huolta myös kouluttajien jaksamisesta, Metsälä sanoo.

– Palvelujärjestelmämme tulee olemaan tulevaisuudessa erittäin kuormittunut. Tulevien sote-ammattilaisten osaamisesta säästäminen on tässä tilanteessa hyvin lyhytnäköistä ja vähentää alan houkuttelevuutta, Metsälä jatkaa.

Suomen Lääkäriliiton puheenjohtaja Niina Koivuviita jakaa huolen opetuksen laadusta sekä opettajien jaksamisesta. Lääkäriliitto toivoo leikkausten kohdistumista mahdollisuuksien mukaan muuhun kuin suoraan opetustoimintaan.

 

Lisätietoja:

Arttu Lahtiharju
Puheenjohtaja
Suomen Medisiinariliitto
Puh. 040 221 0719

Riku Metsälä
Puheenjohtaja
Nuorten Lääkärien Yhdistys
Puh. 040 967 7393

Niina Koivuviita
Puheenjohtaja
Suomen Lääkäriliitto
Puh. 040 500 6557

Takaisin