Lääkäriliitto: valinnanvapautta laajennettava hallitusti

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on lisäämässä potilaiden valinnanvapautta. Perusteltujen valintojen tekeminen edellyttää ajantasaista, luotettavaa ja riittävän kattavaa tietoa palveluista ja niiden laadusta.

Tällä hetkellä käytettävissä oleva laatutieto on hajanaista ja paikallista. Lääkäriliiton mielestä kansalaisten tarvitseman laatutiedon kokoaminen vaatii nyt vahvaa kansallista panostusta ja ohjausta.

Lääkäriliitto kannattaa potilaan valinnanvapauden hallittua lisäämistä terveydenhuollossa. Huolena on kuitenkin, että hoidon laatuun perustumattomat mielikuvat eri vaihtoehdoista vaikuttavat potilaan valintoihin. Hoidon laadun mittaaminen ja saaminen näkyväksi on ennen kaikkea potilaan etu.

Laatu ja sen ulottuvuudet käsitteinä on määriteltävä. Laatutiedon keräämisen ja laadun seurannan tulee tapahtua ensisijaisesti tietojärjestelmien kautta automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Koottavan tiedon tulee olla saatavilla niin valtakunnallisella, maakunnallisella, tuottajakohtaisella kuin yksittäisen palvelunkäyttäjän tasolla.

Lääkäriliitto pitää valitettavana viimeaikaisia leikkauksia mm. Finohtan tekemään työhön ja munuaisrekisterin toimintaan. Arviointityöhön ja laaturekistereihin on päinvastoin panostettava entistä enemmän. Resurssit tulee saada kuntoon, ja toimintamallien kehittämiseksi tulee hyödyntää tarvittaessa myös kansainvälisiä kokemuksia parhaista käytännöistä.

Terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat koulutusta ja osaavaa johtamista potilaan valinnanvapauden asianmukaiseksi toteuttamiseksi. Ymmärrystä laadun mittaamisesta tulee parantaa lääkärien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksessa.

Terveydenhuollon laadun kokonaisvaltainen mittaaminen osana sote-uudistusta – Lääkäriliiton suuntaviivat

Lääkäriliiton kannanotto: Potilas tarvitsee valintansa tueksi laatutietoa ja ohjausta
 

Lisätietoa:

johtaja Heikki Pärnänen, puh. 040 546 5316, heikki.parnanen@laakariliitto.fi

puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju, puh. 050 596 1670, marjo.parkkila-harju@laakariliitto.fi

Takaisin