Lääkäriliitto tavoittelee neuvottelukierroksella pitkien potilas-lääkärisuhteiden turvaamista

Kunnallisen lääkärisopimuksen neuvotteluissa Lääkäriliiton tavoitteena on hoidon jatkuvuuden kehittäminen työolosuhteita korjaamalla. Lääkäriliiton valtuuskunta vaatii, että työn houkuttelevuutta ja lääkäreiden työssäjaksamista on parannettava. Lääkärisopimuksen määräyksiä kehittämällä voidaan tukea sitoutumista ja pitkiä potilas-lääkärisuhteita.

Kunnallinen lääkärisopimus on voimassa 31.3.2020 saakka kuten muutkin kunta-alan sopimukset. Lääkäriliiton valtuuskunta korostaa, että kokeneiden, motivoituneiden ja pitkiin potilassuhteisiin sitoutuneiden lääkäreiden pitäminen julkisessa terveydenhuollossa on kaikkien etu.

Esimerkiksi terveyskeskusten hoitoon pääsyn parantamisen kannalta on keskeistä, että kokeneet lääkärit pysyvät terveyskeskuksissa töissä. Työolo- ja työhyvinvointikysymykset on nostettava neuvotteluissa entistä tärkeämpään rooliin myös erikoissairaanhoidossa. Lääkärien työssäjaksaminen heijastuu suoraan potilasturvallisuuteen.

Valtuuskunnan näkemyksen mukaan lääkärin sitoutuminen samaan väestöön, työnantajaan tai alueeseen mahdollistaa pitkäkestoiset hoitosuhteet sekä lisää toiminnan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Tämä säästää kustannuksia esimerkiksi vähenevien päivystyskäyntien muodossa. Lääkärisopimuksen neuvotteluissa tulee olla esillä ainakin määritellyistä potilasryhmistä vastaaminen, lääkärien sitoutumisesta palkitseminen sekä osaamisen jatkuva kehittäminen.

Valtuuskunta edellyttää, että myös erilaisiin lääkärin työtehtäviin, mukaan lukien kehittämiseen, johtamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen varataan riittävästi aikaa ja niiden määrittelyä täsmennetään sopimusmääräyksissä.

Valtuuskunta toteaa, että lääkäreiltä vaadittavien, muiden kuin lääkärin koulutusta edellyttävien tehtävien määrä on huomattavasti lisääntynyt viime vuosina. Esimerkiksi tietotekniikan kehitys ei ole toistaiseksi lisännyt lääkärien potilastyöhön liikenevää työaikaa.  Lääkärien potilashoitoon käytettävissä olevaa aikaa on lisättävä mm. kehittämällä työnjakoa ja vahvistamalla avustavan henkilökunnan määrää.

Virkaehtosopimusneuvottelujen tavoitteeksi tulee ottaa potilaiden hoidon jatkuvuuden ja laadun turvaaminen – kuntatalouden kurjuuden jakamisen sijaan.

Lisätiedot

Marjo Parkkila-Harju, valtuuskunnan puheenjohtaja, marjo.parkkila-harju@fimnet.fi, puh. 050 5961670

Kati Myllymäki, toiminnanjohtaja, kati.myllymaki@laakariliitto.fi, puh. 040 4506354

Laura Lindholm, neuvottelujohtaja, laura.lindholm@laakariliitto.fi, puh. 050 3574225

 

Takaisin