Kollegiaalisuus

Lisätietoja

Kati Lehtonen
Lakimies
Puh. 09 3930815
xngv.yrugbara@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Lääkäriliitto vietti kollegiaalisuuden teemavuotta 28.2.2013-28.2.2014. Tarkoituksena oli nostaa esiin kollegiaalisuuden merkitystä lääkärin työssä, pohtia tämän päivän kollegiaalisuutta sekä miettiä, miten kollegiaalisuutta voidaan edistää.


Sana kollegiaalisuus voidaan määritellä esimerkiksi virkaveljellisyydeksi, toverillisuudeksi ja keskinäiseksi ammatilliseksi yhteistyöksi. Terminä kollegiaalisuus on perinteisesti yhdistetty erityisesti lääkäreihin ja sillä on tarkoitettu nimenomaan lääkärikunnan keskinäistä toverillisuutta ja ammatillista yhteistyötä.

Kollegiaalisuus edellyttää määritelmänsä mukaisesti sitoutumista kollegakunnan yhteisiin pelisääntöihin. Näihin sääntöihin on lääkärien ollut helppo samaistua, sillä ne ovat oman ammattikunnan itselleen kehittämät. Tällaisia ovat muun muassa vain hyväksyttyjen hoitoindikaatioiden, hoitomenetelmien sekä -keinojen käyttäminen, sovittujen markkinointiohjeiden noudattaminen sekä muiden kollegakunnan itse luomien ohjeistojen ja normien noudattaminen. Kollegiaalisuus edellyttää myös hyvää käytöstä kollegakunnan jäsenten välillä.

Lääkäriliitolla on kollegiaalisuusohjeet, jotka on päivitetty teemavuodesta saadun palautteen perusteella. Liiton valtuuskunta hyväksyi ohjeet 14.12.2013.

Teemavuoden aikana jaettiin viisi Vuoden Kollega -palkintoa. Jokaiselta Suomen viideltä erityisvastuualueelta valittiin yksi palkittava. Lisätietoa Kollegiaalisuuden teemavuoden sivuilla.

Luottamusneuvosto jäsenten välisenä sovittelijana 

Luottamusneuvosto on liiton sovinto- ja kunniatuomioistuin. Se käsittelee kollegiaalisuutta jäsenten keskuudessa, sekä eettisten ohjeiden että kollegiaalisuusohjeiden noudattamista. Luottamusneuvosto voi antaa lausuntoja niistä periaatteellisista kysymyksistä, jotka liittyvät sen toimenkuvaan.

Jos jäsen haluaa epäkollegiaalisen toiminnan luottamusneuvoston käsiteltäväksi, hänen pitää ilmoittaa asiasta kirjallisesti liiton varatoiminnanjohtajalle. Varatoiminnanjohtajan tehtävänä on kuulla riidan molempia osapuolia. Ensisijaisesti selvitetään mahdollisuutta sovintoon. Jos sovinto ei ole mahdollinen, varatoiminnanjohtajan on vietävä asia eteenpäin. Toiminnanjohtaja päättää asian viemisestä luottamusneuvoston käsiteltäväksi. 

Lääkäreistä koostuvaan luottamusneuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä, jotka liiton valtuuskunta valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Liiton kurinpitotoimia ovat varoitus, julkinen varoitus ja liitosta erottaminen. Julkinen varoitus tarkoittaa varoituksen julkaisemista Suomen Lääkärilehdessä. Varoituksen antamisesta päättää luottamusneuvosto. Julkisen varoituksen antamisesta tai liitosta erottamisesta päättää liiton hallitus. Liitosta erottaminen voidaan julkaista Suomen Lääkärilehdessä.

Luottamusneuvoston antamasta varoituksesta jäsen voi valittaa hallitukselle kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. 

Tarkempaa tietoa saat: Sovinto- ja kunniatuomioistuimen johtosääntö