Lääkärien koulutusoikeudet Päijät-Hämeessä

Lääkäriliitto vetoaa neuvotteluosapuoliin, jotta erikoislääkärikoulutus saadaan jatkossakin turvattua Päijät-Hämeessä.

Harjun Terveys Oy, joka on Päijät-Hämeen kuntien (omistus 49%) ja Mehiläisen (51%) yhteisyritys, on 1.1.2021 alkaen vastannut merkittävästä osasta Päijät-Hämeen alueen perusterveydenhuoltoa.

Lääkäriliiton näkemyksen mukaan yliopiston laatukriteerit täyttävä koulutus tulee hyväksyä osaksi lääkärien erikoistumiskoulutusta sekä yleislääketieteen erityiskoulutusta. Koulutuksen hyväksyttävyyden tulee perustua koulutuksen ja ohjauksen todettuun laatuun riippumatta palveluntuottajasta.

Lääkäriliitto näkee tarvetta lisätä yleislääketieteen erikoislääkärien koulutusmääriä perusterveydenhuollon vahvistamiseksi, jotta palveluiden saatavuus ei vaarannu. Koulutuksen aloittavien lääkäri-ikäluokkien koko on kasvanut ja lähivuosina on odotettavissa runsaasti erikoislääkärien eläköitymistä.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain pohjalta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (56/2015, muutettu versio 55/2020) mukaan yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavan lääkärin tulee palvella lääkärin tehtävissä lääketieteellisen alan tutkintoja antavan yliopiston (koulutusyksikkö) hyväksymässä terveyskeskuksessa vähintään yhdeksän kuukauden ajan palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään.

Lisäksi terveydenhuoltolain 60 §:ssä säädetään erikoistumiskoulutukseen kuuluvan terveyskeskuskoulutuksen kustannusten korvaamisesta valtion varoista. Korvaus suoritetaan vain, mikäli terveyskeskuskoulutusta suorittavalle on nimetty ohjaaja, joka on palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään ja jonka tulee varmistaa koulutuksen laatu ja kehittäminen. Terveydenhuoltolain sanamuoto tai lain esityöt eivät edellytä koulutukseen osallistuvan tai ohjaajan palvelusuhdetta kuntaan tai kuntayhtymään koulutuksen hyväksyttävyyden näkökulmasta.

Lääkäriliitto vetoaa osapuoliin sellaisen ratkaisun pikaiseksi löytämiseksi, jolla voidaan varmistaa lääkärien koulutusoikeuksien mahdollisimman kattava jatkuminen Päijät-Hämeessä huolimatta palvelujen uudesta järjestämismallista. Lääkäriliitto pitää tärkeänä, että Päijät-Hämeen alueen lääkärintehtävät säilyvät houkuttelevina myös koulutusvaiheessa oleville lääkäreille, millä on keskeinen merkitys alueen väestön palvelutason häiriöttömälle turvaamiselle.

Lisätietoja:

Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi, tuula.rajaniemi@laakariliitto.fi, 040 542 7211

Lääkäriliiton Jäsenpalvelut-toimialan johtaja Liisa Aro, liisa.aro@laakariliitto.fi, 050 4077185

 

Takaisin