Tillsynen över läkarverksamheten

Läkarnas verksamhet övervakas regionalt av regionalförvaltningsverken och på nationell nivå av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Myndigheterna övervakar att läkarna följer lagen i sin yrkesutövning. Centrala stadganden är lagen (559/1994) och förordningen (564/1994) om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) och förordningen om journalhandlingar (298/2009). Målet med tillsynen och styrningen är att garantera en högklassig hälso- och sjukvård och patientsäkerhet.

Finlands Läkarförbunds och Finlands Tandläkarförbunds medlemmar förbinder sig att följa gemensamt överenskomna regler och anvisningar. De viktigaste med tanke på tillsynen är förbundens etiska regler, anvisningarna om utfärdande av läkarintyg samt kollegialitets- och marknadsföringsreglerna. Förbunden övervakar att reglerna åtföljs.

Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården definierar de yrkesetiska skyldigheterna så här: ”Målet för yrkesutövningen i fråga om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården är att upprätthålla och främja hälsan, förebygga sjukdomar samt bota sjuka och lindra deras plågor. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska i sin yrkesutövning tillämpa allmänt godtagna och beprövade metoder enligt sin utbildning, som hen hela tiden ska försöka komplettera. I samband med yrkesutövningen ska en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården opartiskt beakta den nytta och de eventuella olägenheter den medför för patienten.”

Dessutom ska läkare och tandläkare enligt sina yrkesetiska skyldigheter alltid hjälpa människor i behov av akut vård. Andra särskilda skyldigheter är bland annat skyldigheten att upprätta och förvara patientjournaler, tystnadsplikten, skyldigheten att anmäla inledande av självständig yrkesutövning hos regionalförvaltningsverket samt skyldigheten att teckna nödvändiga försäkringar. Läkaren och tandläkaren ska i sin verksamhet också beakta patientens rättigheter, varav de centralaste är rätten till god vård, till en vårdplan och till vård i samförstånd samt rätten att få information och att se patientjournalen.

TILLSTÅNDS-, STYRNINGS- OCH TILLSYNSMYNDIGHETER

Regionförvaltningsverken (de tidigare länsstyrelserna) svarar för den regionala myndighetstillsynen. Den nationella myndighetstillsynen sköts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Syftet med tillståndsförvaltningen, styrningen och tillsynen är att främja en högklassig hälso- och sjukvård och säkra patientsäkerheten. Tillståndsförvaltningen utövar föregripande tillsyn som inkluderar bland annat legitimering och registrering av yrkespersoner inom vården och skydd och registrering av deras yrkesbeteckningar, tillstånd och koncessioner för den privata hälso- och sjukvården samt registrering av självständiga yrkesutövare. Valvira styr hälso- och sjukvårdens enheter och yrkespersoner samt regionförvaltningsverken till exempel med hjälp av nationella tillsynsprogram som syftar till att skapa en enhetlig riksomfattande praxis.

Valvira och regionförvaltningsverken övervakar såväl vårdorganisationerna som enskilda yrkespersoner. Då en enskild yrkespersons verksamhet granskas ska myndigheterna beakta praxis och ledningens anvisningar i den organisation där personen arbetar. Inom patientsäkerheten spelar systemperspektivet en central roll.

Tillsynsärenden kan aktualiseras till exempel av klagomål från patienter eller deras anhöriga eller av anmälningar som gjorts av överordnade, apotek, andra myndigheter eller domstolar. Valvira kan även på eget initiativ ta sig an att utreda ett fall på basis av uppgifter som publicerats i offentligheten. Dessutom ger Valvira och regionförvaltningsverken på begäran utlåtanden i tillsynsärenden till andra myndigheter, såsom till riksdagens justitieombudsman eller justitiekanslern, eller till polisen om en rättsmedicinsk dödsorsak måste utredas.

Merparten av klagomålen behandlas vid regionförvaltningsverken. Valvira behandlar klagomål om vård som lett till att patienten blivit invalidiserad eller avlidit. Valvira behandlar också klagomål som väcker principiella frågor och frågor med vittgående följder. Sedan ändringarna av förvaltningslagen trädde i kraft år 2014 har Valvira i allt högre grad hänvisat klagomål till hälso- och sjukvårdsenheten för behandling som påminnelser. Valvira utvärderar de klagomål som skickats till myndigheten antingen på basis av journalhandlingar eller genom att dessutom kontakta ledningen för den berörda vårdenheten och begär en utredning av de yrkespersoner som deltagit i behandlingen av patienten. Av vårdenhetens ansvariga chef för medicinsk verksamhet begär Valvira dessutom en redogörelse för händelseförloppet, personalens handlande och enhetens interna anvisningar. För att kunna bedöma ärendet begär Valvira vid behov även ett utlåtande av den aktuella sektorns permanenta expert.

Patienter eller deras anhöriga gör relativt ofta anmälningar till Patientförsäkringscentralen för att få ekonomisk ersättning (se Patientskador, menliga behandlingseffekter och vårdfel). Vid både Patientförsäkringscentralen och Patientskadenämnden behandlas ersättningsärendet självständigt, separat från regionförvaltningsverkets eller Valviras eventuella utredning. Information utbyts på grundad begäran.

Valvira svarar också för tillsynsärenden som bedömer en läkares eller tandläkares hälsotillstånd och professionella arbetsförmåga eller yrkesskicklighet. För att utreda frågan har Valvira möjlighet att beordra en yrkesperson inom hälso- och sjukvården att genomgå en utredning av hälsotillståndet och professionella arbetsförmågan eller yrkesskickligheten. Valvira kan också beordra regionförvaltningsverket att göra en inspektion av yrkesutövarens mottagning. Vid inspektionen kan man granska till exempel ett utdrag ur patientjournaler. Valvira har också rätt att få uppgifter om läkemedel som läkaren ordinerat eller blivit ordinerad från Fpa:s receptcentral. I tillsynsärenden kan Valvira begära uppgifter från Patientförsäkringscentralen om ersättningsansökningar som centralen tidigare behandlat och som den berörda läkaren har varit delaktig i.

Antalet klagomål och övriga tillsynsärenden växer kontinuerligt. År 2019 tog Valvira emot dryga 1 000 klagomål, varav nästan hälften i enlighet med arbetsfördelningen överfördes till regionförvaltningsverken. Andra tillsynsfrågor, såsom tillsyn av yrkesutövare, hade ca 500 fall under behandling. Av dessa överförde Valvira en del till regionförvaltningsverken och en del för att genomföras med självkontroll. I synnerhet tillsynsärenden som väckts med en anmälan har blivit fler. De vanligaste enskilda skälen till tillsynsfall är yrkesutövarnas egna rusmedels- och missbruksproblem samt psykiska problem. Yrkesutövarens osakliga yrkesverksamhet och vårdpraxis till exempel vid ordinering av läkemedel är också ofta förekommande teman.

EGENKONTROLL

Social- och hälsovårdens verksamhetsfält blir allt mer invecklat och tillsynsmyndigheterna kan inte med sina begränsade resurser bedriva förebyggande och kontinuerligt uppdaterad tillsyn. Patientsäkerheten och verksamhetens ändamålsenlighet måste bygga på vårdenheternas egen systematiska processhantering, patientsäkerhetsarbete och självkontroll.

Enligt 8 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) ska verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården uppgöra en plan för kvalitetsledning och för hur patientsäkerheten tillgodoses. Detta inkluderar också systematisk tillsyn över den egna verksamheten. En likadan skyldighet ingår i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990). Privata serviceproducenter som bedriver verksamhet vid flera verksamhetsställen ska enligt lagen utarbeta en plan för egenkontroll. Egenkontrollen gäller alla de procedurer med vilka organisationen säkerställer att patienterna får adekvat och säker vård, från personalrekryteringens metoder och vårdprocessernas förlopp till hur informationen överförs till patientens följande vårdställe. Tillsynsmyndigheterna betonar organisationernas egenkontroll, det vill säga arbetsgivarens åtgärder för att säkra patientsäkerheten i realtid och i ett så tidigt skede som möjligt om det framkommer problem.

ADMINISTRATIV STYRNING, SÄKRINGSÅTGÄRDER OCH DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER

Tillsynsmyndigheterna kan ge yrkesutövare administrativ styrning (uttrycka sin åsikt, fästa uppmärksamt eller ge en anmärkning) då yrkesutövaren har handlat olämpligt eller felaktigt i sitt yrke. Tillsynsnämnden för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, som tillsätts av Valvira, kan som en disciplinär åtgärd ge en skriftlig varning då det är fråga om brott mot en författning, felaktigt förfarande eller en försummelse. När det är fråga om att patientsäkerheten hotas kan tillsynsnämnden som en säkringsåtgärd begränsa eller dra in personens yrkesrättigheter. Nämnden beslutar också om att återge rättigheterna eller att upphäva begränsningarna.

Säkringsåtgärder vidtas då de är nödvändiga för att garantera patientsäkerheten ifall man i en yrkesutövares verksamhet upptäckt brister antingen i yrkesskickligheten eller i förmågan att utöva yrket. I detta fall är arbetsgivarens egenkontroll otillräcklig eller otillgänglig och yrkesutövaren förstår inte själv att hens yrkesverksamhet äventyrar patientsäkerheten. Vid avgörandet av ärendet ber Valvira yrkesutövaren om en utredning av personen själv och ofta av hens chef samt den behandlande parten. Därtill kan yrkesutövarens mottagning inspekteras, personens yrkesskicklighet eller hälsotillstånd och yrkesmässiga funktionsförmåga utredas till exempel genom att beordra personen till sjukhusundersökningar. Valvira hör alltid den berörda yrkesutövarens före sitt beslut. Ett beslut om säkringsåtgärder kan gälla tills vidare, men kan också vara tillfälligt om patientsäkerheten kräver ett snabbt ingripande i yrkesutövandet medan utredningarna fortfarande pågår. Yrkesutövaren kan ansöka om att begränsningarna hävs eller att rättigheterna återställs. I så fall måste hen kunna påvisa att den omständighet som lett till det ursprungliga beslutet har korrigerats.

Omkring en tredjedel av klagomålen och anmälningarna som blir vid Valvira har lett till administrativ styrning, såsom ett uppmärksammande eller en anmärkning om kommande yrkesverksamhet. Också regionförvaltningsverken kan på motsvarande sätt ge yrkesutövare administrativ styrning.

Ordföranden för Valviras tillsynsnämnd för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården är Valviras överdirektör. Nämnden har fyra andra medlemmar, varav en företräder medicinsk och en juridisk expertis, en företräder vårdsystemet och en den yrkesgrupp till vilken den berörda personens ärende hör. År 2011 avgjorde tillsynsnämnden 201 ärenden, varav 74 gällde läkare och 13 tandläkare. År 2019 avgjorde tillsynsnämnden 227 ärenden, varav 71 gällde läkare och 7 tandläkare. 15 läkare fick varningar, 30 läkares rättigheter till yrkesutövande begränsades och 10 läkares rättigheter drogs in. Läkarna fick totalt drygt 50 anmärkningar av Valvira och regionförvaltningsverken. Anmärkningar och skriftliga varningar samt begränsningar eller indragande av rättigheter till yrkesutövande registreras i Valviras Terhikki-register över hälso- och sjukvårdens yrkesutövare. Anmärkningar och skriftliga varningar syns i registret i tio år. I registrets webbaserade offentliga datatjänst (JulkiTerhikki) syns bara begränsningarna av yrkesrättigheter som en begränsningsanteckning, medan återgivna rättigheter syns så att personen inte längre ingår i registret. I grunddatabasen finns alla uppgifter.

LÄKAREN SOM TILLSYNSOBJEKT

Nästan varje läkare blir i sin yrkeskarriär tvungen att svara på något klagomål eller besvär. Att bli stämd i rätten är dock mindre vanligt. Det är nyttigt att känna till stadierna i processen om den drabbar en själv.

Processen inleds ofta med en begäran om utredning från Valvira i fall där patienten eller en anhörig framfört ett klagomål om vården. Ibland får tillsynsmyndigheten en anmälan från en annan enhet som misstänker olämplig behandling. Polisen kan också begära ett utlåtande om lämpligheten i patientens vård, till exempel i samband med utredning av en rättsmedicinsk dödsorsak eller ett misstänkt brott.

Valviras begäran om utredning måste besvaras. Det är värt för läkaren att skriva det begärda utlåtandet omsorgsfullt. I utlåtandet berättar läkaren om den behandling hen har gett från sin egen utgångspunkt och motiverar de lösningar hen har gjort. Vid behov ger Valvira på basis av utredningar och expertutlåtanden polisen ett eget utlåtande om huruvida behandlingen varit lämplig eller inte.

Den rättsliga process som möjligen följer på utredningen av ärendet är belastande och fortgår i värsta fall i flera år. Detta kan till exempel leda till rädsla för fel i kliniskt arbete. I arbetsgemenskapen spelar chefen en viktig roll när det gäller att undvika en beskyllande atmosfär. Vid olika stadier av processen kan läkaren prata med Läkarförbundets advokater. Situationen kan även diskuteras med Läkarförbundets konfidentiella läkare, som kan ge stöd.

FÖRBUNDENS EGEN TILLSYN

Finlands Läkarförbunds uppgift är att främja läkarprofessionen, vars väsentliga egenskap är en solid moralisk värdegrund. Begreppet profession omfattar självreglering. Självregleringen är viktig särskilt med tanke på yrkesskickligheten och läkarnas yrkesetiskt acceptabla uppträdande. Finlands Läkarförbund har fastslagit läkarnas centrala etiska värden och principer samt utarbetat kollegialitetsregler i syfte att styra läkarnas beteende. En central princip är kollegialitetsreglernas och förbundets regler om att upprätthålla en värdig anda och ett gott kamratskap inom landets läkarkår. Denna regel har bibehållit sin aktualitet och styrande karaktär under förbundets mer än hundraåriga historia (se Professionalism och kollegialitet).

Förbunden har också andra regler som de förutsätter att deras medlemmar följer. Till exempel övervakas marknadsföring av läkartjänster av tillsynsnämnden för marknadsföring av läkartjänster (se Marknadsföring av läkartjänster). Marknadsföringsreglerna och de etiska reglerna gäller även tandläkare. Uppförande enligt Läkarförbundets övriga regler övervakas i sista hand av kollegialitetsrådet, som tillsatts av delegationen.

Läkarförbundet övervakar efterlevnaden av sina regler och kan som disciplinär åtgärd utfärda en varning eller en offentlig varning till sin medlem, eller i sista hand säga upp förbundsmedlemskapet. En offentlig varning avser publicering av varningen och dess motiveringar i Finlands Läkartidning. Bestämmelserna om disciplinära åtgärder finns i kodexen för Finlands Läkarförbunds kollegialitetsorgan. Tandläkarförbundet ansvarar för motsvarande åtgärder i fråga om tandläkare.

EXEMPELFALL

Diskussionsforumen på webben kan locka kolleger att beskriva situationer och personer i färgade ordalag som de aldrig skulle använda då de uppträder offentligt. Förbundets FiMnet-diskussionstavlor är i princip begränsade till sina användare, men bör ses som offentliga då man lätt kan ta till exempel en skärmdump av dem, eller av vad som helt i sociala medier, för den delen. Enligt kollegialitetsreglernas första paragraf ska läkaren ”uppträda tolerant och visa god vilja” gentemot sina kolleger. Detta gäller även diskussionsforum. Kollegialitetsrådet (tidigare förtroenderådet) har ibland varit tvunget att vidta åtgärder i denna fråga (se Läkaren, offentliga uppträdanden och sociala medier).

LÄS MER
Mitä tapahtuu, kun lääkäri saa syytteen vakavasta hoitovirheestä? Mitä kannattaa tehdä? https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/rdquo-kerro-esimiehelle-ja-hanki-hyva-asianajaja-rdquo/
Tillsyn över hälso- och sjukvården. Valvira. https://www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/tillsyn-over-halso-och-sjukvarden
Social- och hälsovård. Regionförvaltningsverket.
https://avi.fi/sv/om-oss/vara-uppgifter/social-och-halsovard

 

 

© Finlands Läkarförbund 2021