Barn och unga

Barn och unga behöver särskilt skydd och särskilt stöd såväl av samhället som av läkarna för att deras grundläggande rättigheter ska tryggas. En läkare har ofta genom sitt yrke en betydande möjlighet – och därigenom skyldighet – att främja och bevaka barnets bästa och dess möjligheter till en harmonisk utveckling.

Läkaren måste ta hänsyn till barnets bästa samt till föräldrarnas rättighet att i vissa situationer fatta beslut å barnets vägnar. När det gäller unga människor är deras med åldern ökande förmåga och rätt att bestämma själva det centrala: ur etisk synvinkel är gränsdragningen för när man kan bestämma själv inte en fråga om enkla åldersgränser utan läkaren måste göra en bedömning på individnivå.

Att upptäcka och ingripa när ett barn far illa är en viktig skyldighet. Diskussionerna kring omskärelsen av pojkar belyser många av de etiska frågor som hör ihop med behandlingen av barn.

 

© Finlands Läkarförbund 2021