Läkaren och professionen

Läkarnas yrkeskår är det mest typiska och traditionella exemplet på en profession. Gemensamt för medlemmarna av en profession är att de besitter ett för samhället angeläget, genom lång utbildning förvärvat specialkunnande och en gemensam värdegrund, i detta fall läkaretiken. Centrala etiska principer är att sätta patientens intresse främst, att upprätthålla yrkesskickligheten samt att samarbeta kollegialt. Professionalismen kan också ses som en oskriven överenskommelse med samhället: professionen förbinder sig till etiskt klanderfri verksamhet och samhället garanterar professionen autonomi. Målet är att säkra en god vård för patienterna och att läkarens arbete ska upplevas som meningsfullt. Kollegialitet innebär inte att skyla över kollegers fel eller bristande arbetsförmåga.

Alla läkare bör kontinuerligt upprätthålla och utveckla sin professionalism. Fastän professionssystemet har tjänat samhället redan under årtusenden finns det många förändringar som hotar läkarnas professionalism. Till dessa hör bland annat att läkarnas privata yrkesutövning ersätts av anställningsförhållanden, att läkarkåren växer och subspecialiseras, att juridisk och annan extern reglering av läkarens arbete ökar samt att attityderna går mot större individualism. Finlands Läkarförbund värnar om professionellt uppträdande, och läkarnas verksamhet övervakas av myndigheterna.

Detta kapitel beskriver läkarprofessionens teori, utmaningar samt professionalismens praktiska innehåll i situationer inom läkararbetet och delvis i privatlivet. Dessutom behandlas särskilda utmaningar och praktiska lösningar som gäller läkares arbetsförmåga samt myndigheternas och professionens egen tillsyn över läkarverksamheten och läkaretiken.

© Finlands Läkarförbund 2021