Livets slutskede

Döden väcker starka känslor. För läkaren är det en utmaning att hantera känslorna professionellt. Somliga möter döden plötsligt, andra efter år av förberedelser. Läkaren är ofta en central person då döden nalkas för patienten. Läkaren berättar för patienten och hens anhöriga om sjukdomens prognos och de tillgängliga behandlingsalternativen och beslutar i samråd med dem riktlinjerna för vården.

En förtida död är medicinens traditionella fiende. Läkaretiken utgår från att tjäna människan och respektera livet. Den medicinska utvecklingen har emellertid gjort det möjligt att förlänga livet så effektivt att det förlängda livet inte alltid nödvändigtvis är människovärdigt.  I allt högre grad har man börjat diskutera om gränserna för vård i slutet av livet och rätten till en god död.  I och med den växande betoningen av autonomi väger patientens egen åsikt allt tyngre i vårdbesluten.

I detta kapitel behandlas först allmänna etiska och principiella aspekter på livets slutskede och vårdens gränser. Därefter granskas livstestamentens betydelse, vård i livets slutskede, eutanasins etik och undersökning av dödsfall ur praktisk synvinkel.

© Finlands Läkarförbund 2021