Läkaretik

Till läsaren

Flera aktuella teman kring läkarens och hälsovårdens etik har lagts till i den åttonde upplagan av Läkaretik. Tidigare texter har uppdaterats och lagändringar som gjorts fram till slutet av år 2020 har iakttagits. Avsnitten om munhälsovård som lades till i föregående upplaga har uppdaterats. Etiska frågor som är gemensamma för läkare och tandläkare har även behandlats i andra artiklar i boken. Fallbeskrivningarna har utvärderats och vid behov förnyats. Bakgrundslitteraturen har utökats. Boken är fortfarande indelad i två sorters texter: filosofiska expertartiklar i början av boken och ställningstaganden av Läkarförbundets etiska delegation i slutet av boken. Riktlinjerna i artikeln om eutanasi och läkarassisterat självmord har godkänts av Läkarförbundets delegation. 

Redaktionen för Läkarförbundet har fungerat som redaktionsnämnd. Bokens redaktionskommitté utgörs av Finlands Läkarförbunds etiska delegation. Delegationen är ett samarbetsorgan som sedan år 2011 utgjorts av representanter för Finlands Läkarförbund, Finska Läkarföreningen Duodecim, Finska Läkaresällskapet och Finlands Tandläkarförbund. Därtill deltog Tuula Wahlman-Calderara i delegationens möten och i kommenteringen av boktexterna. De nya och gamla boktexterna har redigerats av Suvi Sariola. Många branschexperter har varit inblandade i skrivarbetet med olika artiklar i boken. Delegationen har gått genom alla texter och ställningstaganden samt godkänt dem under år 2020. Varmt tack till experterna och delegationens medlemmar, som möjliggjort att denna bok blivit färdig i snabb takt. 

Boken publiceras i webbversion och finns även i tryckt version. Vi hoppas att boken är till hjälp i läkarens och tandläkarens vardagsarbete, som ofta medför ett behov av att göra etiskt krävande val. Trots att vi utökat bokens ämnesområden är det uppenbart att alla situationer som i praktiken kommer fram i läkar- och tandläkararbetet är svåra att införliva i ett enda verk. Men boken ger läkare och tandläkare stoff till att utveckla sitt eget etiska tänkande och till att göra etiska analyser i olika situationer. 

I Kervo den 12.2.2021
Mervi Kattelus
huvudredaktör
 

© Finlands Läkarförbund 2021