Läkareden

Jag försäkrar på heder och samvete att jag i min läkargärning ska sträva efter att tjäna mina medmänniskor med humanitet och vördnad för livet som rättesnöre. Mitt mål ska vara att vårda och främja hälsa, att förebygga sjukdom samt att bota sjuka och lindra deras plågor.

I mitt arbete ska jag följa läkaretiken och enbart använda metoder vilkas nytta påvisats av medicinsk forskning eller erfarenhet. Då jag rekommenderar undersökningar och behandlingar ska jag objektivt bedöma hur de gagnar patienten och vilka nackdelar de eventuellt medför. 

Jag ska fortlöpande upprätthålla min yrkesskicklighet och granska kvaliteten av mitt arbete. 

Jag ska högakta mina kolleger och bistå dem i vården av deras patienter, då de ber om det. Jag ska uppmuntra mina patienter att vid behov rådfråga även en annan läkare.

Jag ska respektera min patients vilja. Det som meddelas mig i förtroende i samband med vården av patienterna ska jag hemlighålla. Min plikt som läkare ska jag fullgöra mot envar utan att diskriminera någon. Mina färdigheter som läkare ska jag inte använda i strid med min yrkesetik ens under hot.

© Finlands Läkarförbund 2021