Livets början och graviditeten

En människas födelse är en stor händelse. Utöver att den är viktig för individen själv, är den en omvälvande upplevelse för föräldrarna och en betydelsefull sak för samhället. Att trygga fostrets utveckling och förlossningen är numera en integrerad del av hälsovården. Medicinen har gett information om mekanismerna bakom befruktningen och fostrets utveckling och samtidigt gett många metoder att påverka dessa. På detta sätt strävar man efter att säkerställa att barn föds så friska som möjligt.

Ökningen av medicinska möjligheter har dock medfört nya etiska problem av vilka många gäller livets början. På vilka grunder får embryodiagnostik användas? Får vi påverka könscellernas arvsmassa? Därtill är en rad äldre etiska utmaningar fortfarande aktuella, såsom frågorna om aborters godtagbarhet, fosterdiagnostik och fostrets rättsliga ställning i allmänhet.

I det här kapitlet behandlas ett ofött barns människovärde och rättigheter samt gränsdragningen för förebyggande och avbrytande av graviditet. Den nya teknikens konsekvenser och möjligheter att påverka arvsmassan granskas mot bakgrund av fertilitetsbehandlingar, embryo- och fosterdiagnostik samt genetisk rådgivning.

 

© Finlands Läkarförbund 2021