Särskilda vårdfrågor

Rutinerna i läkarens vardag avbryts ibland av problem som ur etisk synvinkel är särskilt utmanande. Det handlar ofta om ovanliga problem som kan gälla till exempel en viss sjukdom, en behandlingsform eller en speciell grupp, och de väcker känslor och komplicerade frågor. Det finns många läkare inom någon specialitet som aldrig möter den typ av etiska problem som är vardagsrutin för kolleger inom en annan specialitet. Inom medicinska områden som dagligen kämpar med vissa specialproblem växer det ofta fram klara spelregler och principer som är av stor hjälp vid besvärliga situationer. Det kan vara till nytta för alla läkare att känna till dessa. Trots att många av problemen är sällsynta, är de ofta viktiga ur principiell synvinkel och intresserar också lekmän. Den tekniska utvecklingen inom medicinen ger också upphov till alldeles nya problem, där vår etik och våra traditionella tänkesätt kommer till korta.

Detta kapitel behandlar etiska problem som är typiska inom vissa medicinska specialiteter och som de flesta läkare åtminstone indirekt kan stöta på. Till dessa hör bland annat farliga infektionssjukdomar och deras bekämpning, organtransplantationer, estetiska behandlingar, intensivvård, vård av utvecklingsstörda patienter, olika uttryck för könsidentiteter samt arbetet som idrottsläkare. Av de nya tekniska utmaningarna behandlas frågor som fjärrmedicinen och gentestningen aktualiserat.

© Finlands Läkarförbund 2021