Läkararbetets autonomi

1. Jag visar alla mina medarbetare uppskattning. Kollegialitet berör alla läkare och är en av grundpelarna för läkarprofessionens autonomi. 

2. Jag ser till att upprätthålla och utveckla min yrkesskicklighet samt delta i fortbildning. 

3. Jag håller mig till medicinskt motiverade och allmänt accepterade forskningsmetoder och behandlingar. 

4. I mitt arbete följer jag skråets gemensamt överenskomna vårdriktlinjer och rekommendationer, med hänsyn till patientens individuella situation. 

5. Mina forsknings- och vårdbeslut påverkas inte av strävan efter ekonomisk vinning. 

6. För att våra hälso- och sjukvårdsresurser ska användas effektivt strävar jag efter kostnadseffektivitet.

7. Som behandlande läkare verkar jag objektivt som medicinsk expert för patientens bästa och minns objektiviteten och motiveringsskyldigheten även i mina utlåtanden. 

8. Jag marknadsför tjänster vederbörligen, så att patienten får information och stöd när hen uppsöker vård.

9. Vid företagssamarbete kommer jag ihåg öppenhet och strävan efter oberoende, samt undviker intressekonflikter. 

10. I medier agerar jag professionellt och etiskt ansvarsfullt.
 

© Finlands Läkarförbund 2021