Kvinnlig könsstympning

I Finland är kvinnlig könsstympning ett straffbart brott och betraktas som våld mot kvinnor och flickor.

Stympning som utförts eller planeras för en flicka måste anmälas till barnskyddsmyndigheten och polisen.

Kvinnlig könsstympning (Female genital mutilation, FGM) är en kulturell tradition som upprätthålls i många afrikanska och asiatiska länder där man avlägsnar eller skadar en flickas yttre könsorgan. Tidigare användes också termen omskärelse, men den har övergivits i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets riktlinjer från år 2012. Syftet med ingreppet är att kontrollera kvinnors sexliv. Enligt uppskattning har över 200 miljoner kvinnor världen över genomgått stympning, medan omkring tre miljoner flickor riskerar könsstympning. Det finns inga medicinska och vanligen inga religiösa grunder för stympning, även om det ofta görs i religionens namn. Stympning har internationellt identifierats som en del av våld mot flickor och kvinnor.

Stympning kan delas in i fyra huvudgrupper, varav den mest radikala formen är infibulering eller faraonisk omskärelse, med bortskärning av de inre och/eller de yttre blygdläpparna och ihopsyning. I de mildaste formerna görs endast ett litet stick eller snitt i könsorganen. Vanligast är att flickor stympas mellan fyra och tio års ålder. Stympning kan orsaka en lång rad hälsoproblem, vars svårighetsgrad bland annat beror på hur stympningen utförts, på dess omfattning och på förhållandena då den utfördes. Ingreppet orsakar mycket smärta då det utförs, inflammationsrisk och senare till exempel svårigheter att urinera, sexuella störningar och risker i samband med graviditet och förlossning. Det finns inga uppgifter om att stympning skulle ha utförts i Finland.

Stympning av flickors könsorgan är ett brott i Finland. Gärningen är straffbar som ett misshandelsbrott eller som grov misshandel enligt 21 kap. i strafflagen (L 19.12.1889/39). Stympning är ett brott enligt Finlands lag även när stympningen sker utanför Finlands gränser om personen som är föremål för den är finländsk eller stadigvarande bosatt i Finland. Om en läkare eller annan yrkesperson inom vården får höra att man tänker skicka en flicka till ett annat land för stympning måste barnskyddsmyndigheterna underrättas. Dessutom är alla skyldiga att informera polisen om att grov misshandel är på färde.

I ett medborgarinitiativ (MI 1/2019 rd) föreslogs att inleda lagberedning för att förbjuda könsstympning av flickor och kvinnor, vilket skett i många andra länder såsom till exempel Sverige. Riksdagen ansåg att man i stället för att särlagstifta mot kvinnlig könsstympning så snabbt som möjligt bör specificera strafflagen i detta hänseende.

Yrkespersoner inom hälso- och sjukvården ska sträva efter att förhindra kvinnlig könsstympning i förväg. Läkaren måste ta saken på tal när hen konfronteras med familjer från kulturer där man könsstympar kvinnor. För att föräldrarna ska kunna upplysas om den finländska lagstiftningen är det särskilt viktigt att ta upp ärendet på mödravårdsrådgivningen. I dessa situationer och när man bemöter stympade flickor eller kvinnor på andra ställen i vården är det skäl att journalföra fynd eller samtal för eventuella fortsatta åtgärder.

Om en flicka eller kvinna så önskar kan man utföra en öppningsoperation eller rekonstruktiv kirurgi. En öppningsoperation, där man på nytt skär upp de tidigare ihopsydda blygdläpparna, kan underlätta många problem som orsakats av stympning, såsom urinproblem, ansamling av menstruationsblod i slidan, och även vissa svårigheter i sexuallivet. En öppningsoperation minskar även riskerna vid förlossning. Det är en god idé att genomgå en öppningsoperation innan kvinnan påbörjar sitt sexliv eller blir gravid. En rekonstruktiv operation efter kvinnlig könsstympning innebär ett försök att rekonstruera de stympade könsorganen så att de blir anatomiskt normala. Att berätta om fördelarna med en rekonstruktiv operation och att rekommendera en sådan är ett steg i riktning mot att bryta stympningstraditionen.

LÄS MER
Care of girls and women living with female genital mutilation: a clinical handbook. WHO, Genève, 2018.
Institutet för hälsa och välfärd. Könsstympning av flickor och kvinnor eller omskärelse. https://thl.fi/sv/web/invandring-och-kulturell-mangfald/halsa-och-valfard/sexuell-och-reproduktiv-halsa-hos-invandrare/forebygga-konstympning-av-flickor-och-kvinnor-fgm-/konstympning-av-flickor-och-kvinnor-eller-omskarelse%20.
Handlingsprogram mot könsstympning av flickor och kvinnor (FGM). Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2019:1. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161523/STM_J_06_19_Handlingsprogram_mot_koensstympning_av_flickor_och_kvinnor_FGM.pdf
WMA Statement on Female Genital Mutilation (1993) 2016. https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-female-genital-mutilation/

 

© Finlands Läkarförbund 2021