Suositus vastavalmistuneen lääkärin siirtymisestä yksityissektorille

Jokainen työuraansa aloitteleva lääkäri tarvitsee perehdytystä työhönsä, esimiestukea ja mahdollisuuden konsultointiin. Siksi on suositeltavaa hankkia monipuolisesti käytännön kokemusta työsuhteessa toimien ennen kuin ryhtyy itsenäiseksi yrittäjäksi.

(Suositus on hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa 21.4.2022)

Aluksi

Yrittäjyyden harjoittaminen on perustuslain takaama oikeus kuten oikeus työntekoon työsuhteessakin. Yrittäjyyttä kuvaavia tunnusmerkkejä ovat etenkin vapaus: vapaus valita itsenäisesti paikkansa ja vastaanottoaikansa, asiakkaansa, ja määrittää palkkionsa. Toisaalta yrittäjyyteen liittyy aina yrittäjäriskiä. Työlainsäädännön turvaa esim. yrittäjäsopimuksen irtisanomistilanteessa ole.

Kaikki lääkärin ammattiin johtavan peruskoulutuksen Suomessa suorittaneet voivat laillistuksen saatuaan ryhtyä ammatinharjoittajiksi tai muutoin yrittäjäksi. Yrittäjänä menestyminen edellyttää hyvää ammattitaitoa ja kokemusta, potilaan tarpeiden kuuntelua ja joustavaa laadukasta palvelua.

Yrittäjätoiminnan luonne ja tavoitteet sekä ero työsuhteeseen

Yrittäjälääkäri on terveyspalvelujen tuottaja, joka tuottaa palvelut itsenäisesti suoraan potilaalle. Hän vastaa yksin antamastaan hoidosta eikä hänellä ole suoraa esimiehen tukea tai konsultaatiomahdollisuutta. Työlainsäädännön turvaa esim. sopimuksen irtisanomisessa ei ole kuten on työ- tai palvelussuhteessa toimittaessa. Lääkäriasema tai muukaan taho ei ole työantaja eikä sillä siten ole työn johtoon tai valvontaan liittyviä oikeuksia eli direktiota lääkäriyrittäjään nähden.

Jokainen vastavalmistunut ja työuraansa aloitteleva lääkäri tarvitsee perehdytystä työhönsä, esimiestukea ja mahdollisuuden konsultointiin. Koska näitä elementtejä ei ole yksityissektorilla itsenäisenä yrittäjänä toimittaessa, on suositeltavaa hankkia monipuolisesti käytännön kokemusta työsuhteessa toimien ennen kuin ryhtyy itsenäiseksi yrittäjäksi.

Keskeisiä yrittäjyysnäkökohtia

Lääkäriliitto ei saa antaa ohjeita palkkiohinnoitteluun. Toimiessaan itsenäisenä yrittäjänä lääkäri määrää palkkionsa itse. Lääkärin perimän palkkion määrittelyssä vaikuttavat mm. henkilökohtainen osaaminen, kulloinkin vallitseva kilpailu- ja markkinatilanne ja muut tekijät. Palkkion arvioinnissa kannattaa hyödyntää Lääkäriliiton kehittämää Practicus-laskuria (kirjautuminen Fimnet-tunnuksilla).

Lääkäriyrittäjä ei ole ostopalvelusopimuksissa (vakuutus-, kunta- ym. sopimukset) suora sopimuskumppani, vaan lääkäriasema ja palvelun tilaaja ovat sopimusosapuolia. Yksittäisellä lääkärillä ei ole käytännössä mahdollisuuksia vaikuttaa näiden sopimusten sisältöön ja yksityiskohtaisiin ehtoihin kuten palkkiohintoihin, jotka on neuvoteltu valmiiksi. Lääkärin vapaus palkkionsa määritykseen näissä sopimustyypeissä on lähinnä siinä, suostuuko hän ottamaan potilaita vastaan jo sovitulla ja ilmoitetuilla hinnoilla vai ei. 

Ostopalveluissa vallitsevan kovan kilpailun takia hinta on näissä sopimuksissa keskeinen tekijä eikä muita elementtejä kuten esim. lääkärin osaamista, kokemusta tai palvelun laatuun vaikuttavia tekijöitä oteta valitettavasti aina huomioon.

Yrittäjänä toimiva lääkäri on rekisterinpitäjä ja velvollinen huolehtimaan potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä. Lääkäriasemalla toimittaessa asioista sovitaan aseman kanssa. Tietosuoja on oltava lain edellyttämässä kunnossa ja jokaisen palvelujen tuottajan tulee huolehtia henkilötietolain mukaisesti mm. rekisteriselosteesta. Jos yrittäjä toimii lääkäriasemalla ja on tehnyt aseman kanssa kirjallisen sopimuksen, tietosuojaan liittyvät edellytykset järjestetään sopimuksen kautta lääkäriaseman toimesta.

Yrittäjien eläkelain (YEL) mukainen vakuutus on pakollinen, kun yrittäjä täyttää eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset. YEL-vakuutuksesta karttuu YEL-eläkettä, ja vakuutuksessa vahvistetut työtulot vaikuttavat myös yrittäjän muuhun sosiaaliturvaan kuten sairauspäivärahaan. Siksi kannattaa kiinnittää huomiota myös YEL-vakuutuksen tasoon. YEL-vakuutusta ei voi korvata, mutta sitä voi halutessaan täydentää vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla.  

Lääkäriliiton työttömyyskassa on palkansaajakassa, joka ei lähtökohtaisesti koske yrittäjää.  Jos haluaa varmistaa itselleen työttömyysturvan, Suomen yrittäjien työttömyyskassa on varteenotettava vaihtoehto. Kassan jäsenyys on maksullinen. Tarkemmin työttömyysturvan näkökohtia löytyy liiton sivuiltawww.ll-kassa.fi ja www.syt.fi  

Lääkäriasemilla toimittaessa on tärkeää tehdä hyvä vastaanottotoiminnan sopimus, joka noudattaa Lääkäriliiton ja Lääkäripalveluyritykset ry:n mallisopimusta. Sopimuksen ehdoista on mahdollista ja kannatettavaa neuvotella jo sopimusta solmittaessa.

Yrittäjätoiminnassa on aina riskiä. Siksi yrittäjälääkärin kannattaa miettiä hajauttaako hän toimintaansa useampaan eri toimipisteeseen.

Laatunäkökohdat ja koulutuksen ylläpitäminen

Yrittäjätoiminnan tavoitteena on tuottaa laadukkaita yksityisiä terveyspalveluja. Lääkäriltä tämä edellyttää sekä ammatillisen osaamisen että vuorovaikutustaitojen jatkuvaa kehittämistä. Tästä on itse huolehdittava.

Yksityislääkärin tutkimuksen ja hoidon on perustuttava lääketieteelliseen tietoon ja kokemukseen, hoitosuosituksiin ja yleisesti hyväksyttyihin menetelmiin. Hoitojen tulee olla kliinisesti vaikuttavia. Ammatillisen koulutuksen hankkiminen ja sen ylläpito eli jatkuvan kouluttautumisen vaatimus koskee yrittäjälääkäriä. Hänen on itse huolehdittava ja kustannettava riittävä koulutus sekä varattava aikaa ja panostettava siihen pysyäkseen nopeasti kehittyvän lääketieteen tasalla. Yleisesti täydennyskoulutusta suositellaan 7-10 päivää vuodessa. Lääkäriliiton täydennyskoulutussuosituksesta saa tarkempaa tietoa liiton sivuilta.

Hyvä vuorovaikutus on ensiarvoisen tärkeää lääkäripalveluja annettaessa. Potilasta tulee kuunnella ja hänen asiaansa tulee perehtyä huolellisesti. Lääkärin on noudatettava hienotunteisuutta ja kunnioitettava potilaan itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisiä tarpeita.

Vastuunäkökohdat

Yksityissektorilla toimiminen yrittäjänä on vaativaa. Vastuun kantaa lääkäri yksin. Yrityksen kautta toimivan on huolehdittava lakisääteisestä potilasvakuutuksesta. Ammatinharjoittajana toimivalle se tulee kuitenkin automaattisesti Lääkäriliton jäsenyyden myötä. Myös potilaiden muistutukset, valitukset ja kantelut kohdistuvat suoraan palvelua antaneeseen lääkäriin, jonka tulee niihin vastata.

Mistä apua?

Aloittava yrittäjälääkäri saa juridista apua Lääkäriliiton lakimiehiltä. Ammatillista tukea saa liiton yksityissektorin mentoreilta. Yksityissektorin omaan Tietopankkiin Yksityislääkärin Moodle on koottu tietoa ja keskeisiä asiakirjoja, joihin kannattaa perehtyä ennen toiminnan aloittamista.

Katso myös: Huoneentaulu: Vastavalmistuneen lääkärin siirtyminen yksityissektorille (pdf)

 

Takaisin