Lääkäriliiton kanta: hyvä saattohoito tärkeintä – ei eutanasialle

Lääkäriliiton valtuuskunta keskusteli kokouksessaan 10.12.2020 elämän loppuvaiheen hoidosta sekä eutanasiasta. Liitto pitää tärkeänä laadukkaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon varmistamista jokaiselle sitä tarvitsevalle potilaalle. Lääkäriliitto ei kannata eutanasian laillistamista. Vastauksia tuoreeseen, liiton jäsenten mielipiteitä eutanasiasta kartoittaneeseen kyselyyn kertyi lähes 7 000. Kysymys eutanasiasta jakaa lääkärikuntaa. Lääkärien suhtautuminen eutanasiaan ei ole muuttunut edellisen, vuonna 2013 toteutetun, kyselyn tuloksiin nähden.

Tänään kokoontunut Lääkäriliiton valtuuskunta päätti laajan keskustelun jälkeen, että liiton kanta eutanasiaan säilyy ennallaan. Lääkäriliitto vastustaa eutanasian laillistamista sekä sitä, että lääkärit ammattikuntana velvoitettaisiin tekemään toimenpiteitä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on jouduttaa potilaan kuolemaa (lääkäriavusteinen itsemurha).

Eutanasia jakaa lääkärien mielipiteitä

Puolet työikäisistä lääkäreistä on eutanasian laillistamisen kannalla, puolet laillistamista vastaan. Eutanasian kannatus ei ole muuttunut edellisestä, vuoden 2013 kyselystä.

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittäminen nähdään tuoreen kyselyn perusteella tärkeänä. Kyselyssä 57 % työikäisistä lääkäreistä oli joko osittain tai täysin samaa mieltä siitä, että riittävällä saattohoidolla ja kivunhoidolla tarvetta eutanasiaan ei ole. Eutanasian kannattajistakin joka viides oli sitä mieltä, että jos palliatiivinen hoito ja saattohoito olisi riittävää, eutanasiaa ei tarvittaisi.

Kyselyyn vastanneista alle puolet toivoi muutosta Lääkäriliiton kantoihin

Suhtautuminen eutanasiaan ei ole muuttunut edellisestä kyselystä. Mielipiteet koskien lääkäriavusteista itsemurhaa ovat muuttuneet sallivampaan suuntaan. Työikäisistä lääkäreistä 45 % oli sitä mieltä, että lääkärin tulee voida avustaa potilastaan itsemurhassa. Hieman tätä useampi (48 %) suhtautui lääkäriavusteiseen itsemurhaan kielteisesti.

”Vaikka lääkäriavusteisen itsemurhan suhteen mielipiteet ovat muuttuneet sallivammaksi, vain 40 % kyselyyn vastanneista toivoi muutosta eutanasiaa tai lääkäriavusteista itsemurhaa koskeviin Lääkäriliiton kantoihin. Osa eutanasiaa kannattavista lääkäreistä ei kuitenkaan halunnut, että Lääkäriliiton kantaa tulisi muuttaa”, sanoo Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Tuula Rajaniemi.

Kokemus kuolevien potilaiden hoidosta lisää kriittisyyttä eutanasiaa kohtaan

Mitä pidempi työkokemus elämän loppuvaiheessa olevien potilaiden hoidosta lääkäreillä oli, sitä suurempi osa vastusti eutanasian laillistamista. Miehet olivat kyselyn mukaan naisia useammin eutanasian laillistamisen kannalla.

"Jäsenkyselyn lisäksi asiasta on keskusteltu laajasti liiton valiokunnissa ja eettisessä neuvottelukunnassa. Eutanasia ja lääkäriavusteinen itsemurha ovat eettisesti erittäin vaikeita asioita lääkäreille. Yhteiskunnallinen keskustelu asiasta jatkuu ja Lääkäriliitto jatkaa keskustelua jäsentensä ja sidosryhmiensä kanssa", toteaa Lääkäriliiton valtuuskunnan puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju.

”Lääkärin tehtävänä on mahdollisimman hyvä ja inhimillinen hoito sekä kärsimyksen lievittäminen elämän loppuvaiheessa kaikin käytettävissä olevin keinoin. Hyvä saattohoito asuinpaikasta riippumatta ja saattohoidon resurssien turvaaminen sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen on ensisijaista”, painottaa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki.


Lisätietoja:

Marjo Parkkila-Harju, valtuuskunnan puheenjohtaja, Suomen Lääkäriliitto, marjo.parkkila-harju@fimnet.fi, puh. 050 596 1670
Tuula Rajaniemi, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Lääkäriliitto, tuula.rajaniemi@laakariliitto.fi, 040 542 7211
Kati Myllymäki, toiminnanjohtaja, Suomen Lääkäriliitto, kati.myllymaki@laakariliitto.fi, puh. 040 450 6354

Kyselyn tulokset: https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/tutkimus/palvelujarjestelma-ja-potilas/

 

Press release in English

Meddelande på svenska

Takaisin